Endringer i lokale og nasjonale koronaregler fra 11. februar

Regjeringen har endret covid-19 forskriften med virkning fra onsdag 10. februar kl 2400. Endringen betyr at Vestby kommune ikke lenger er i «ring 2». Det medfører at kjøpesentre fra torsdag igjen kan holde åpent, og at regjeringen forskrift ikke lenger stanser organiserte innendørs fritidsaktiviteter for voksne over 20 år. Vestby kommune er heller ikke lenger omfattet av påbudet om hjemmekontor.
 
Samtidig har rådmannen vedtatt en mindre endring i den lokale forskriftens § 3, også denne endringen med virkning fra onsdag 10. februar kl 2400.
 

Forskrift om forebygging av koronasmitte – pålegg om bruk av munnbind for reisende med kollektivtransport, gjeldende fra 6. november

Bakgrunn:
Forskriften vedtas for å hindre smitte i den pågående pandemien. Det er vedtatt tilsvarende forskrifter for de øvrige Follo-kommunene. Forskriften under vil således være et bidrag for å sikre lik praksis for kollektivreisende i Follo.

Forskriften videreføres nå på ubestemt tid, og kunngjøres i Lovdata, gjennom kommunens egne hjemmesider og lokalavisen Vestby Avis.

Forskriften er første gang vedtatt 5. oktober, gjeldende fra 6. oktober 2020. Situasjonen er sist vurdert den 15. oktober og forskriften ble forlenget frem til 5. november. Ny vurdering er tatt i dag, 5. november, og situasjonen er endret på en slik måte at bestemmelsene videreføres og innskjerpes noe.

Forskrift om forebygging av koronasmitte i Vestby kommune vedtatt av Kommuneoverlegen i Vestby kommune, etter myndighet gitt i smittevernloven § 4-1.

§ 1 Kollektivreiser

 1. Når det ikke er mulig å holde en meters avstand til medreisende skal reisende med kollektivtransport bruke munnbind.
 2. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke personer som av medisinske, eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Barn under 12 år trenger heller ikke å bruke munnbind.
 3. Forskriften trer i kraft 06.10.20 kl. 12.
 4. Denne forskriften gjelder på ubestemt tid, fram til smitte-situasjonen tilsier at en endring bør foretas.
   

Stian Lunde
Kommuneoverlege Vestby kommune

 

Endringer i forskrift - smitteverntiltak i Vestby kommune vedtatt 14. desember 2020

Forskriften er vedtatt av kommunestyret 14. desember 2020. Den gjelder fra 15. desember 2020 til 03. februar 2021.

Forskriftens formål er å hindre eller begrense spredning av koronavirus i perioder der smittetallene er stigende eller høye og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten.

Tiltakene skal iverksettes når det er nødvendig for å få tilstrekkelig oversikt og kontroll med smittesituasjonen.

Forskriften gjelder i Vestby kommune.

Endringer i forskrift om tiltak for å hindre spredning av koronasmitte, Vestby kommune, Viken fylke jmf. smittevernloven §4-1 gjeldende fra 15. desember 2020 

 

Lokale og nasjonale smittevernbestemmelser, status per 27. oktober

Vestby kommune har vurdert tiltakene som er innført i Oslo kommune. På bakgrunn av lokale smittetall har kommunen besluttet at det foreløpig ikke gjøres endringer i de lokale bestemmelsene som gjelder for Vestby. Det betyr at gjeldende smittevernregime fortsetter inntil videre.
 
De nye nasjonale retningslinjene og anbefalingene er selvfølgelig gjeldende.

I tillegg gjelder fortsatt den lokale regelen om bruk av munnbind på  kollektivtransport til og fra Oslo, når det ikke er mulig å holde en meters avstand.
 
Videre anbefaler kommunen på det sterkeste bruk av hjemmekontor der det er mulig, spesielt for de som har arbeidssted i Oslo. Kommunen oppfordrer videre til at man unngår unødvendige reiser til Oslo.
 
Kommunen vil følge smitteutviklingen fortløpende, og vil kunne innføre strengere lokale tiltak på kort varsel. 
 
Aktuelt:

Pålegg om bruk av munnbind for reisende med kollektivtransport mellom Oslo og Vestby kommune forlenget til 6. november

Forskrift om forebygging av koronasmitte – pålegg om bruk av munnbind for reisende med kollektivtransport mellom Oslo og Vestby kommune,

Bakgrunn:

Forskriften vedtas for å hindre smitte i den pågående pandemien. Det er vedtatt tilsvarende forskrifter for de øvrige Follo-kommunene. Forskriften under vil således være et bidrag for å sikre lik praksis for kollektivreisende i Follo. 

På grunn av forskriftens korte varighet og at det ikke er mulig å varsle interessenter med den korte tiden som er tilgjengelig er forskriften hverken varslet i forkant eller kunngjort på annen måte enn gjennom kommunens egne hjemmesider og lokalavisen Vestby Avis. Det vises her til forvaltningslovens §§ 37, 3. og 38, 3. I tillegg varsles staten, Viken, aktuelle kollektivselskaper og nærliggende kommuner.  

Forskrift om forebygging av koronasmitte i Vestby kommune vedtatt av Kommuneoverlegen i Vestby kommune, etter myndighet gitt i smittevernloven § 4-1 

§ 1 Kollektivreiser  

 1. Når det ikke er mulig å holde en meters avstand til medreisende skal reisende med kollektivtransport til og fra Oslo bruke munnbind. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke personer som av medisinske, eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
 2. Forskriften trer i kraft 06.10.20 kl. 12.
 3. Det ble gjort ny vurdering av forskriften 15. oktober 2020. Pålegg om bruk av munnbind for reisende med kollektivtransport mellom Oslo og Vestby kommune forlenges til 6. november.

 

05.10.2020

Stian Lunde
Kommuneoverlege Vestby kommune

 

Status Vestby kommune 29. september - vurdering av lokale smitteverntiltak

Smittetallene i Oslo har den siste tiden økt, og Oslo kommune har innført smitteverntiltak som er noe strengere enn de nasjonale tiltakene.
 
Vestby kommune er i samme bo- og arbeidsområde som Oslo kommune, og er av Helse- og omsorgsministeren bedt om å vurdere å innføre de samme tiltakene. 
 
På den bakgrunn har Vestby kommune til vurdering å innføre følgende tiltak: 
 • Påbud om munnbind på offentlig kommunikasjon når det ikke er mulig å holde en meter avstand.
 • Påbud om å registrere besøkende på serveringssteder.
 • Forbud mot arrangement innendørs for mer enn 50 personer dersom det ikke er sitteplasser.
 • En forskrift om dette vil kunne bli innført med virkning fra tidlig neste uke. Inntil påbudet er innført henstilles reisende på det sterkeste til å bruke munnbind når det ikke er mulig å holde en meter avstand, og serveringsbransjen oppfordres til å registrere besøkende.
 
Innbyggere i Vestby kommune, med arbeidssted i Oslo, oppfordres på det sterkeste til å benytte muligheten for hjemmekontor hvis mulig.
 
Husk at det er god kapasitet på den lokale Koronateststasjonen. Den er åpen hver dag, også lørdag og søndag. Har du luftveissymptomer, eller tror du har vært smitteeksponert – test deg. Testtid bestilles ved å ringe 404 04 919. Telefonen er åpen syv dager i uken mellom 0830 og 1500.
 
 
 
Sjur Authen
Rådmann

Status Vestby kommune 11. september - ny teststasjon åpner

Innbyggere
Totalt er kommunen nå kjent med 2797 tester hvorav 2757 er negative og 40 er positive. Etter oppstart av skoler og barnehager har det blitt testet 173 barnehagebarn, hvorav en er positiv, 369 grunnskolebarn hvorav to er positive og 135 elever på videregående skole hvorav en er positiv.

Tjenestetilbudet generelt
Tjenestetilbudet er på samme nivå som ved sist statusrapport.

Ansatte
Ingen endring siden sist statusrapport.
 

Planer og tiltak for den nærmeste tiden
Planlegging av opprettelse og drift av denne teststasjonen er godt i gang, og vil bli åpnet mandag 14. september 0900. Teststasjonen vil i første omgang bli bemannet med omdisponert personale fra andre enheter i kommunen, mens nyansatte får opplæring. Tilbudet vil være åpent syv dager i uken fra 0830 til 1500.

Det vil fortsatt være slik at de som har behov for legetilsyn, samt de som har behov for legetilsyn og i tillegg skal testes, skal til koronalegevakten. Koronalegevakten er fortsatt lokalisert ved Peer Gynt helsehus i Moss. Den lokale teststasjonen er ment for de som mistenker at de har blitt smittet, eller har symptomer på smitte uten at de har behov for legetilsyn. 

Med åpningen av denne teststasjonen vil Vestby kommune kunne oppfylle kravet om kapasitet til å teste 5% av befolkningen hver uke.

 

Økonomi
Kostnaden ved å drive teststasjonen er om lag 7,5 millioner på årsbasis. Det vil bli fremmet en egen sak til neste møte i kommunestyret som gir en gjennomgang og oppsummering av hvordan pandemien har påvirket kommunens økonomi, og hvilke kostnader og inntektstap den har medført.
 

Oppsummering
Situasjonen synes å være under kontroll, og kommunen forbereder seg nå på at tiltak og restriksjoner vil være på dagens nivå i lang tid fremover.

Status Vestby kommune 14. august - tjenestetilbudet på samme nivå som før sommeren

Innbyggere
Totalt er kommunen nå kjent med 1591 tester hvorav 1554 er negative og 37 er positive. Etter oppstart av skoler og barnehager har det blitt testet 101 barnehagebarn, 150 grunnskolebarn og 52 elever på videregående skole. Alle disse testene har kun to tester av grunnskolebarn vært positive.

Det er viktig å være klar over at ikke alle med symptomer blir testet. Det betyr at det er innbyggere som er smittet utover de 37 positive prøvene kommunen er kjent med. Det er også mulig at noen har blitt testet utenom den legevakten vi benytter. 

Antall permitterte og arbeidsledige har gått ytterligere ned, og ligger nå på rundt 350.

Tjenestetilbudet generelt
Med noen unntak, som det er redegjort for under, er tjenestetilbudet på samme nivå som før sommeren.


Ansatte
Samarbeidet med fagforeningene oppleves som godt, og det er nylig gjennomført fysisk kontaktmøte med alle fagforeninger hvor status ble gjennomgått.

På grunn av oppblomstring av smitte i nabokommuner gjeninnføres delvis pålegg om hjemmekontor. Om lag 50% av de ansatte i «kontorstillinger» jobber hjemmefra, og det roteres inn og ut annen hver uke. Vi ser nå for oss at dette blir «normalen» en stund fremover. Tiltaket er innført også med bakgrunn i FHIs anbefaling om hjemmekontor der det er mulig, for å unngå for mye mennesker på arbeidsplassene og i kollektivtrafikken.

Foreløpig vil ikke tjenester til innbyggere bli direkte berørt. Rådhuset er ikke stengt for besøkende, og alle tjenester fortsetter på den måten de ble drevet før sommeren.

 

Skole og barnehage
For kommunale barnehager har det nye barnehageåret startet med «gul» beredskapsstatus. Dette betyr at det er de samme smittekohortene som før sommeren, ordinær åpningstid, men ikke matservering. Foreldre må sende med barna egne matpakker, men betaler selvfølgelig ikke kostpenger. For Risil barnehage, som er bygget som en åpen barnehage, er utfordringen å holde kohortene fra hverandre, spesielt utover høsten når det blir kaldere og våtere enn i dag. Tiltak for å bøte på dette er under vurdering.

For skolene er situasjonen mye den samme som for barnehagene, med gul beredskap. Alle skoler og SFOer driver innenfor sine ordinære lokaler, men der er fortsatt ikke mulig å gjennomføre kroppsøving på ordinær måte. Kommunen har ikke kapasitet til å vaske garderober og dusjanlegg. Kroppsøving vil derfor i hovedsak bli gjennomført som fysisk aktivitet ute, og uten mulighet for dusjing.

Det vil bli en annerledes skolestart enn tidligere. Det vil blant annet ikke bli anledning til å følge 1. klassingen inn i klasserommet, og alle foreldremøter vil i utgangspunktet bli digitale. Videre vil det på enkelte skoler være forskjellig oppmøtetid, for å unngå trengsel på bussholdeplasser og i garderober. Informasjon om dette er sendt foreldre og foresatte.


PLEIE OG OMSORG
Før sommeren ble det innført mulighet for kontrollerte besøk fra pårørende på sykehjemmet. Denne ordningen vil fortsette utover høsten, og det ses på muligheten for å utvide ordningen til også å gjelde helg.

Etter en oppmyking på starten av sommeren, har vi denne uken gått tilbake til å bruke smittevernutstyr når ansatte er i nærkontakt med pasienter. Pårørende på besøk må også bruke smittevernutstyr under besøket.

Det klargjøres for å flytte dagsenteret på Helse- og Livsmestring til et av de gamle skolebyggene på Bjørlien. Dette er for å kunne gi alle brukerne et tilfredsstillende tilbud, hvor man samtidig tar smittevernhensyn.

Planer og tiltak for den nærmeste tiden
Det planlegges nå, etter pålegg fra sentrale myndigheter, med å øke kapasiteten for å teste innbyggere for covid-19. Etter at retningslinjene for hvem som skal testes har blitt endret melder Koronalegevakten om økt press. På bakgrunn av de endrede retningslinjene har kommunene blitt bedt om å forberede kapasitet for å teste 5% av befolkningen hver uke. For Vestby kommune betyr dette at vi må ha kapasitet til å teste 900 innbyggere ukentlig. Avtalen om Koronalegevakt tilsier at store deler av denne testkapasiteten må løses lokalt.

Planlegging av opprettelse og drift av denne teststasjonen er godt i gang, og vi forventer at vi kan starte opp mot slutten av august dersom det blir nødvendig.

Økonomi
Det vises i hovedsak til tertialrapport nr 1, samt budsjettendringer. Skatteinngangen i juli viser en svikt i forhold til opprinnelig budsjett 2020 på drøyt 20 millioner kroner. Dette er det tatt høyde for i budsjettendringene i forbindelse med tertialrapport nr 1, hvor skatteanslaget ble nedjustert med 21,3 millioner. Det er fortsatt stor usikkerhet rundt skatteinngangen, men så langt ser det ut til at vi følger utviklingen i landet for øvrig.

Kommunen har fått en ekstrabevilgning fra staten på litt over 8 millioner kroner. Midlene skal gå til vedlikehold og tiltak som ikke var planlagt i 2020. Det er fremmet egen sak om dette, som behandles i kommunestyret 8. september.

Oppsummering
Situasjonen synes å være under kontroll, og kommunen forbereder seg nå på at tiltak og restriksjoner vil være på dagens nivå minimum 12 måneder frem i tid.

 

 

Status Vestby kommune 5. juni

Innbyggere

Totalt er kommunen nå kjent med 638 tester hvorav 611 er negative og 27 er positive. Etter oppstart av skoler og barnehager har det blitt testet 25 barnehagebarn, 29 grunnskolebarn og seks elever på videregående skole. Alle disse testene har vært negative.

Det er viktig å være klar over at ikke alle med symptomer blir testet. Det betyr at det er innbyggere som er smittet utover de 27 positive prøvene kommunen er kjent med. Det er også mulig at noen har blitt testet utenom den legevakten vi benytter. 

Antall permitterte og arbeidsledige har gått ytterligere ned, og ligger nå på rundt 700.

Informasjon

Kommunens hjemmeside oppdateres jevnlig, med deling på Facebook. Det oppleves som at organisasjonen nå har gode rutiner for hva som skal ut som nyheter på hjemmesiden.

Tjenestetilbudet generelt

Som et ledd i arbeidet med å gjenåpne samfunnet er ansatte i hovedsak tilbake på jobb på kontorene i rådhuset. De som er i en risikogruppe har fortsatt anledning til å bruke hjemmekontor. Rådhuset er fortsatt stengt for annet enn avtalte besøk.

Innsatsen på renhold av offentlige toaletter på strender og i Son sentrum er økt, slik at disse ble åpnet fra og med pinsehelgen. Det er tatt høyde for at disse vil være åpne i første omgang ut skolenes sommerferie.

På grunn av lite smitte i samfunnet og mindre henvendelser til koronalegevakten, er det besluttet at fra 15. juni har Korona-legevakten en åpningstid fra 0800 til 1600, syv dager i uken.  Samtidig som det stenges på kveldstid, skal det bemannes opp på ordinær legevakt med en Korona-ansvarlig person på kveld som skal serve Korona-telefonen. Testing og legekonsultasjoner som det ikke haster med vil bli henvist til påfølgende dag. 

Ansatte

Det er nå en ansatt som er i karantene. Dette er det laveste antallet ansatte som er berørt siden pandemien startet.

Samarbeidet med fagforeningene oppleves som godt, og det gjennomføres nå møter på Skype med alle hovedtillitsvalgte hver fjortende dag.

Skole og barnehage

For kommunale barnehager er åpningstiden nå ti timer pr dag for barn med full plass, det vil si at alle barn får et ordinært tilbud.

Det kom ny veileder, med virkning fra 2. juni. I denne er krav om gruppestørrelser justert, og situasjonen er noe lettere. Fra neste uke er førskolebarna i Pepperstadmarka og Risil tilbake i sine barnehager. Kommunale barnehager har fra 2. juni ordinær åpningstid og ingen begrensing på oppholdstiden.

For skolene er situasjonen mye den samme som for barnehagene. Kravene til gruppestørrelser er endret til det bedre. Dette gjør situasjonen lettere, både med tanke på lokaler og med tanke på nok ansatte. De midlertidige lokalene på gamle Bjørlien skole, Follo Folkehøgskole, Elverhøy og Vestby Arena avvikles i løpet av uken.

I perioden frem mot sommeren vil det ikke være mulig å gjennomføre kroppsøving på ordinær måte. Kommunen har ikke kapasitet til å vaske garderober og dusjanlegg. Kroppsøving vil derfor i hovedsak bli gjennomført som fysisk aktivitet ute.

PLEIE OG OMSORG

Sykehjemmet startet en ordning med besøk til pasienter og beboere 5. mai. Besøkene har foregått ute i eget telt. Det har nå kommet egen veileder, som anbefaler en oppmyking av besøksforbudet på sykehjem. Denne veilederen gjør det mulig for pasienter å ta i mot besøk på eget rom, men det fordrer at pårørende følges inn og ut av sykehjemmet. Foreløpig erfaring er at vi ser at det vil kreve ekstra personell. Rådmannen vil komme tilbake til dette.

I samlokaliserte boliger og omsorgsboliger har alle beboere anledning til å ta i mot besøk med forbehold om smitteverntiltak.

Tilgangen på smittevernutstyr er for tiden tilfredsstillende, og vi bruker derfor fortsatt smittevernutstyr forebyggende i pleie- og stellesituasjoner. Fylkesmannen har varslet at ordningen med forsyninger fra staten vil trappes ned til at kommunene skal selv skaffe utstyr. Det er mulig at tilgangen da blir dårligere, og dersom det skjer vil kvaliteten på tjenestetilbudet måtte justeres igjen.

Overordnede myndigheter justerer stadig scenarioer, og vi har nå blitt bedt om å planlegge for en situasjon hvor Vestby må ta ansvar for rundt 100 koronapasienter i et tidsrom på ti uker, basert på at Kalnes sykehus ikke vil ha kapasitet til alle. Dette vil kun være mulig å gjøre i samarbeid med private overnattingssteder, og samtaler om en slik situasjon er gjenopptatt med disse.

Planer og tiltak for den nærmeste tiden

På grunn av renholdskapasitet, og at vi har brukt deler av idrettsanleggene til ordinær undervisning, har det ikke vært mulig å åpne idrettsanleggene så langt. På grunn av de nye veilederne for skole og barnehage frigjøres både lokaler og renholdere. Det jobbes derfor nå med å gjenåpne Vestbyhallen og Vestby Arena fra neste uke. Svømmehallen er tappet ned, og vil være stengt ut juli. Grevlingen vil være stengt frem til sommeren, da den nye hallen nå «kobles sammen» med den gamle, noe som medfører at brannkonsept blant annet må endres.

Vestbyhallen og Vestby Arena vil ikke være i normal bruk fra neste uke. Det vil kun være spilleflater og adkomstområder, samt toaletter i adkomstområder som vil bli åpnet. Garderober og dusjanlegg vil fortsatt være stengt. Vi må pålegge brukerne smittevernrenhold av kontaktflater mellom de forskjellige lagenes treningstider, og det må være organisert og kontrollert inn- og utpassering. Idrettsrådet og aktuelle klubber er orientert.

Det vi får åpnet i denne omgang er faste leietakerne i tildelt tid dette skoleåret, der aktiviteten og treningen er for og med barn og unge opp til 19 år. Dette gjelder fra og med mandag 8. juni 2020 til og med tirsdag 30. juni 2020, i følgende lokaler:

Pepperstad grendehus

Vestbyhallen

Vestby Arena; stor hall, liten hall, klatrehall og skytehall

Speilsalen på Brevik skole

Amfi/scene på Brevik skole

Musikkrom på Brevik skole

Gymsalen på Brevik skole

Kultursalen på Grevlingen skole

Gymsalen på Hølen skole

Vi åpner under forutsetning av at alle følger veiledere gitt fra overordnet myndighet hva gjelder for smittevern. Videre er det en forutsetning at våre lokale tiltak overholdes. Kommunen plasserer ut flasker med sprit, papir og kluter inne på bøttekottene. Brukerne må selv besørge sprit til desinfisering ved inngang og utgang til/fra lokalene.

Økonomi

Det vises til tertialrapport nr 1, samt budsjettendringer.

Oppsummering

Situasjonen synes å være under kontroll, med de utfordringene vi ser i dag. Den største utfordringen er bemanning i skoler og barnehager og presset på renholdstjenesten. Dersom regjeringen ikke kompenserer for inntektstap og kostnadsøkning i revidert budsjett kan også kommunens økonomi bli presset på sikt.

 

Sjur Authen

Rådmann

Status Vestby kommune 22. mai

Innbyggere

Totalt er kommunen nå kjent med 557 tester hvorav 532 er negative og 25 er positive. Etter oppstart av skoler og barnehager har det blitt testet 15 barnehagebarn, 22 grunnskolebarn og fire elever på videregående skole. Alle disse testene har vært negative.

Det er viktig å være klar over at ikke alle med symptomer blir testet. Det betyr at er innbyggere som er smittet utover de 25 positive prøvene kommunen er kjent med. Det er også mulig at noen har blitt testet utenom den legevakten vi benytter. 

Antall permitterte og arbeidsledige har gått ytterligere ned, og ligger nå på rundt 760.
 

Informasjon

Kommunens hjemmeside oppdateres jevnlig, med deling på Facebook. Det oppleves som at organisasjonen nå har gode rutiner for hva som skal ut som nyheter på hjemmesiden.
 

Tjenestetilbudet generelt

Som et ledd i arbeidet med å gjenåpne samfunnet er ansatte i hovedsak tilbake på jobb på kontorene i rådhuset. De som er i en risikogruppe har fortsatt anledning til å bruke hjemmekontor. Rådhuset er fortsatt stengt for annet enn avtalte besøk.

Publikumsmottaket på NAV åpner med ordinær åpningstid neste uke.
 

 Ansatte

Det er nå to ansatte som er i karantene, og en i isolasjon etter bekreftet smitte. Dette er det laveste antallet ansatte som er berørt siden pandemien startet.

Samarbeidet med fagforeningene oppleves som godt, og det gjennomføres fortsatt ukentlige møter på Skype med alle hovedtillitsvalgte.
 

Skole og barnehage

For kommunale barnehager er åpningstiden fortsatt åtte timer pr dag for barn med full plass. Barn som har begge foreldre i unntaksgruppene får tilbud om ti timer pr dag.

Veilederens krav om gruppestørrelser er utfordrende, og vi må fylle på med vikarer for å få kabalen til gå rundt. Det er også tatt i bruk et bygg på gamle Bjørlien skole for de eldste barna på Pepperstadmarka og Risil barnehager.

For skolene er situasjonen mye den samme som for barnehagene. Kravene til gruppestørrelser er utfordrende, både med tanke på lokaler og med tanke på nok ansatte. Det brukes derfor vikarer i stor grad, og gamle Bjørlien skole, lokaler på Follo Folkehøgskole, Elverhøy og Vestby Arena er tatt i bruk som midlertidige lokaler for elever fra Vestby skole.

I perioden frem mot sommeren vil det ikke være mulig å gjennomføre kroppsøving på ordinær måte. Kommunen har ikke kapasitet til å vaske garderober, dusjanlegg og haller. Kroppsøving vil bli gjennomført som fysisk aktivitet ute.
 

PLEIE OG OMSORG

Sykehjemmet startet en ordning med besøk til pasienter og beboere 5. mai. Besøkene foregår ute og pårørende får e-post om opplegg og forhåndsregler før de kommer. Det er nå satt opp telt, slik at tilbudet er mindre væravhengig.

Gitt det lave antallet ansatte som er i karantene, og en stor forbedring i tilgang på smittevernutstyr er kvaliteten på tjenestetilbudet økt innen hjemmetjenesten. Tilgangen på smittevernutstyr gjør at vi nå kan bruke smittevernutstyr forebyggende i pleie- og stellsituasjoner, noe som ikke har vært mulig tidligere. Det er mulig at tilgangen blir dårligere, og dersom det skjer vil kvaliteten på tjenestetilbudet måtte justeres igjen.

Avtalene med Moss kommune om koronakad og koronalegevakt er nå underskrevet. Vestby kommune får en garanti på minimum fire plasser på koronakad, men betaler for forbruk. Sammen med kommunens egen beredskapsavdeling på syv plasser antas det at kapasiteten er tilfredsstillende.

Kommunen må fortsatt støtte koronalegevakten med fire årsverk i form av pleiepersonell, noe som kan bli utfordrende etter hvert som kommunale tjenester gjenåpnes. Kostnaden for koronalegevakten fordeles mellom kommunene etter folketall.

 

Planer og tiltak for den nærmeste tiden

På grunn av renholdskapasitet ser ikke kommunen det som mulig å gjenåpne svømmehallen eller andre idrettsanlegg på denne siden av sommeren. Normalt er svømmehallen stengt hele juli. Neste år er det planlagt nedtapping og større vedlikehold på svømmehallen, noe som vil medføre stenging fra 1. juni og ut juli. Dette arbeidet blir fremskyndet til inneværende år, når svømmehallen likevel er stengt.

Føringene fra regjeringen er at «kontaktidrett» for barn kan starte igjen 15. juni. Dette er som nevnt utsatt til over sommeren, da vi mangler renholdskapasitet, og til dels bruker hallene til undervisningsformål. Hallene er normalt sommerstengt i skolens sommerferie, slik at det uansett ville vært et kort tidsrom man hadde gjenåpnet.

Kommunen er nå i ferd med å gjenåpne de fleste kommunale tjenestene. Økt fokus på renhold har medført at all renholdskapasitet nå brukes på de lokasjonene som er i bruk, og situasjon kan bli anstrengt dersom vi ikke får økt kapasiteten.
 

Økonomi

Så langt har det vært kjent at Vestby kommune har fått tilført om lag 15 millioner som kompensasjon for tapte skatteinntekter, barnehagebetaling og ekstrautgifter. Dette er nå lagt inn i skatt- og rammetilskudd i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen har også satt ned skatteanslaget for 2020. Summen av dette er at kommunen kan øke sitt anslag på skatt og rammetilskudd med en million kroner. Tapet på en måneds manglende SFO-inntekt er alene på 1,5 millioner. Det synes åpenbart at kommunen ikke får kompensert krone for krone ekstrautgifter som en følge av pandemien.

Oppsummert ser koronaregnestykket slik ut så langt:

Anslag koronakostnader / inntekststap t.o.m august 13 420
Økt skatt / ramme 1 100
Redusert arbeidsgiveravgift 6 700
Redusert rentekostnad 6 000
Sum - 380

En måneds drift med dagens utgiftsnivå koster 1,5 millioner mer enn budsjettert bare for skole og barnehage. Dersom smittevernregimet skal opprettholdes etter skolestart til høsten, vil bare disse resultatområdene koste seks millioner mer enn budsjettert siste halvår.

 

Oppsummering

Situasjonen synes å være under kontroll, med de utfordringene vi ser i dag. Den største utfordringen er bemanning i skoler og barnehager og presset på renholdstjenesten. Dersom regjeringen ikke kompenserer for inntektstap og kostnadsøkning i revidert budsjett kan også kommunens økonomi bli presset på sikt.

 

Sjur Authen

Rådmann

Status Vestby kommune 8. mai

Innbyggere

Totalt er kommunen nå kjent med 450 tester hvorav 425 er negative og 25 er positive. 

Det er viktig å være klar over at ikke alle med symptomer blir testet lenger. Det betyr at er innbyggere som er smittet utover de 25 positive prøvene kommunen er kjent med. Det er også mulig at noen har blitt testet utenom den legevakten vi benytter. 

Antall permitterte og arbeidsledige har gått kraftig ned, og ligger nå på rundt 963. Totalt 12 søknader har medført sosialhjelpsutbetalinger på rundt 120 tusen kroner.
 

Informasjon

Kommunens hjemmeside oppdateres jevnlig, med deling på Facebook. Det oppleves som at organisasjonen nå har gode rutiner for hva som skal ut som nyheter på hjemmesiden.
 

Tjenestetilbudet generelt

Som et ledd i arbeidet med å gjenåpne samfunnet tones bruken av hjemmekontor ned. Innrulllering av kontormedarbeidere på rådhuset og andre steder er i gang med rundt 40% av arbeidsstyrken på plass samtidig. Vi ser for oss å fortsette med dette noen uker for å høste erfaringer før vi åpner for flere tilstede. Rådhuset er fortsatt stengt for annet enn avtalte besøk.
 

 Ansatte

Det er nå seks ansatte som er i karantene, og en i isolasjon etter bekreftet smitte.

 Samarbeidet med fagforeningene oppleves som godt, og det gjennomføres fortsatt ukentlige møter på Skype med alle hovedtillitsvalgte. Videre har tillitsvalgte og verneombudapparatet vært involvert i arbeidet med gjenåpning av skoler og barnehager.
 

Skole og barnehage

Alle kommunale barnehager åpnet tirsdag 21. april. Åpningstiden er satt til åtte timer pr dag for barn med full plass. Barn som har begge foreldre i unntaksgruppene får tilbud ti timer pr dag. Fremmøteprosenten blant barnehagebarna har vært svært god.

Det har vært nødvendig med en del endringer og inngjerdinger av uteområder for å oppfylle veilederens krav til adskilte barnegrupper. Veilederen har så langt fastsatt grupper på maksimalt tre barn under tre år og seks barn over tre år. Erfaringene så langt er at dette er utfordrende. En av barnehagene har måttet sende barn hjem, på grunn av sykefravær blant ansatte. De nye signalene i forbindelse med justering av gruppestørrelse kan bedre dette noe.

 Skolene tok imot 1-4 klasse mandag 27. april. Prinsippene i veilederen for skole er mye av det samme som for barnehage, men barnegruppene er økt til om lag 15 barn pr gruppe. Også SFO for disse barna startet opp mandag 27. april. For øvrige skolebarn vil skoleåpning starte neste uke.

Skolene er klare til litt ulike tidspunkt, men alle skolene skal være klare til å ta imot elevene senest onsdag. Planen vi jobber etter ser slik ut:

Brevik skole åpner mandag.

Son skole åpner tirsdag.

Hølen skole åpner mandag.

Vestby skole åpner tirsdag.

Bjørlien skole åpner for 6. og 7. trinn på mandag, og for 5. trinn på onsdag.

Grevlingen ungdomsskole åpner onsdag.

Vestby ungdomsskole åpner onsdag.

Oasen åpner tirsdag.

Nok lokaler vil bli en utfordring, spesielt for Vestby skole, Bjørlien skole, Hølen skole og ungdomsskolene. For å løse dette må vi gjenåpne et bygg på gamle Bjørlien skole. Videre er vi i dialog med Viken Fylkeskommune om å få leie lokaler på Follo Folkehøgskole for elever fra Vestby skole. For Hølen skole har vi fått leie Elverhøy som tilleggslokale. Foreningen som drifter Elverhøy har vært svært sjenerøse, og vi har fått en avtale om bruk de dagene det er behov på grunn av for dårlig vær til uteskole. Vi er også i dialog med HSV om leie av klubbhuset ved Grevlingen til Grevlingen ungdomsskole.

Oppsummert vil  1.-7. og 10. trinn får skole hver dag. 8. og 9. trinn får et redusert fysisk skoletilbud, men hjemmeskole opprettholdes når de ikke er fysisk tilstede på skolen. Dette trengs for å kunne overholde smittervernsreglene.

I perioden frem mot sommeren vil det ikke være mulig å gjennomføre kroppsøving på ordinær måte. Kommunen har ikke kapasitet til å vaske garderober, dusjanlegg og haller. Kroppsøving vil bli gjennomført som fysisk aktivitet ute.
 

PLEIE OG OMSORG

Sykehjemmet startet en ordning med besøk til pasienter og beboere 5. mai. Besøkene foregår ute og pårørende får e-post om opplegg og forhåndsregler før de kommer. Foreløpig er tilbudet væravhengig, men det jobbes med løsninger i form av telt for å kunne gjennomføre selv om det regner.

Gitt det lave antallet ansatte som er i karantene, og en stor forbedring i tilgang på smittevernutstyr kan kvaliteten på tjenestetilbudet økes innen hjemmetjenesten. Tilgangen på smittevernutstyr gjør at vi nå kan bruke smittevernutstyr forebyggende i pleie- og stellsituasjoner, noe som ikke har vært mulig tidligere. Det er mulig at tilgangen blir dårligere, og dersom det skjer vil kvaliteten på tjenestetilbudet måtte justeres igjen.

Den varslede forskyvingen av smittetoppen har også medført at sommerturnus i hjemmetjenesten blir planlagt med arbeid hver tredje helg, mot hver annen som var planen.

Samarbeidet med Moss kommune om drifting av koronalegevakt og koronakad har tatt tid, men er nå antakelig i sluttfasen. Avtalene er ikke underskrevet ennå, men det ligger an til at Vestby kommune får en garanti på minimum fire plasser på koronakad. Sammen med kommunens egen beredskapsavdeling på syv plasser antas det at kapasiteten er tilfredsstillende.

Kommunen må fortsatt støtte koronalegevakten med pleiepersonell, noe som kan bli utfordrende etter hvert som kommunale tjenester gjenåpnes.
 

Planer og tiltak for den nærmeste tiden

Som nevnt i forrige statusrapport vil de nye signalene på når smittetoppen nås få betydning for organisasjonens utholdenhet over tid. Det jobbes fortsatt med å kartlegge hvilke konsekvenser dette kan få, og det vurderes avbøtende tiltak.

På grunn av renholdskapasitet ser ikke kommunen det som mulig å gjenåpne svømmehallen på denne siden av sommeren. Normalt er svømmehallen stengt hele juli. Neste år er det planlagt nedtapping og større vedlikehold på svømmehallen, noe som vil medføre stenging fra 1. juni og ut juli. Dette arbeidet blir fremskyndet til inneværende år, når svømmehallen likevel er stengt.

Kommunen har nå gjenåpnet en del kommunale tjenester. Økt fokus på renhold har medført at all renholdskapasitet nå brukes på de lokasjonene som er i bruk. Dersom kommunen skal gjenåpne flere lokasjoner må renholdsavdelingen tilføres flere årsverk. Det er god dialog mellom NAV (stat), Ro eiendom og kommunens personalavdeling om å rekruttere permitterte og arbeidsledige til engasjementer og som vikarer innen renhold.
 

 Økonomi

Kommunen holder kontroll på ekstrautgifter som en følge av Corona-krisen. Foreløpig har Vestby kommune fått tilført om lag 15 millioner som kompensasjon for tapte skatteinntekter, barnehagebetaling og ekstrautgifter. Det er fortsatt ikke kjent om kommunen får kompensert krone for krone kommunens ekstrautgifter. Dersom dagens økte utgiftsnivå holder seg ut året, vil kommunen ha et tap på 38 millioner for 2020. Fratrukket kjent kompensasjon blir tapet 23 millioner kroner. I tillegg kommer tapte skatteinntekter, og økt sosialhjelp som antakelig ikke har slått fullt inn ennå. Også gjenåpningen av skoler for alle trinn vil øke tapet. Det er derfor vanskelig å anslå hvilket tap kommunen potensielt kan få totalt sett for 2020. Som ett eksempel kan det nevnes at for skatteinngangen alene har vi budsjettert med en økning på 4,5% i forhold til 2019. Til og med april er skatteveksten 2,25%, noe som er halvparten av den budsjetterte økningen. Dersom dette holder seg vil skatteinngangen isolert sett bli 12,6 millioner kroner lavere enn forutsatt. Dersom landet for øvrig også har en nedgang i skatt, vil rammetilskuddet også bli lavere enn budsjettert.
 

Oppsummering

Situasjonen synes å være under kontroll, med de utfordringene vi ser i dag. Den største utfordringen er hvor lenge organisasjonen kan opprettholde dagens turnusordninger, bemanning i skoler og barnehager og presset på renholdstjenesten. Dersom regjeringen ikke kompenserer for inntektstap og kostnadsøkning i revidert budsjett kan også kommunens økonomi bli presset på sikt.
 

Sjur Authen

Rådmann

Status Vestby kommune 30. april

Innbyggere

Totalt er kommunen nå kjent med 363 tester hvorav 340 er negative og 23 er positive. 

Det er viktig å være klar over at ikke alle med symptomer blir testet lenger. Det betyr at er innbyggere som er smittet utover de 23 positive prøvene kommunen er kjent med. Det er også mulig at noen har blitt testet utenom den legevakten vi benytter. 

Smittetallet i Norge har den siste tiden vært anslått til 0,7. Helse Sør Øst har bedt sykehusene i regionen planlegge med en økning til 1,15, og en smittetopp i oktober/november. Så langt har man jobbet ut fra en smittetopp i juli/august.

Antall permitterte og arbeidsledige har endret seg lite den siste tiden, og ligger fortsatt på rundt 1200. NAV har derimot den siste uken hatt en viss pågang av søknader om økonomisk sosialhjelp fra innbyggere som er permittert som en følge av koronapandemien. Totalt åtte søknader har medført sosialhjelpsutbetalinger på rundt 100 tusen kroner.

Informasjon

Kommunens hjemmeside oppdateres jevnlig, med deling på Facebook. Det oppleves som at organisasjonen nå har gode rutiner for hva som skal ut som nyheter på hjemmesiden.

Tjenestetilbudet generelt

Der det er mulig jobbes det fortsatt fra hjemmekontor. Det er startet en forsiktig innfasing på rulleringsbasis for enkelte «kontorarbeidere». Rådhuset er fortsatt stengt for annet enn avtalte besøk, men innfasingen medfører en tilstedeværelse på i overkant av 1/3 av normal bemanning.

Ansatte

Det er nå syv ansatte som er i karantene, eller er hjemme med luftveissymptomer. Testregimet er nå slik at pleiepersonell med luftveissymptomer testes etter to dager. Så langt er det kun to ansatte som har testet positivt.

 Samarbeidet med fagforeningene oppleves som godt, og det gjennomføres fortsatt ukentlige møter på Skype med alle hovedtillitsvalgte. Videre har tillitsvalgte og verneombudapparatet vært involvert i arbeidet med gjenåpning av skoler og barnehager.

Skole og barnehage

Alle kommunale barnehager åpnet tirsdag 21. april. Åpningstiden er satt til åtte timer pr dag for barn med full plass. Barn som har begge foreldre i unntaksgruppene får tilbud ti timer pr dag. Fremmøteprosenten blant barnehagebarna har vært svært god. I de kommunale barnehagene har 82 prosent av barna benyttet seg av tilbudet, men prosenten i de private barnehagene har vært 81,4 prosent. Det har vært stor variasjon i fremmøteprosenten for de kommunale barnehagene, fra 55,9 prosent til 91,5 prosent.

Det har vært nødvendig med en del endringer og inngjerdinger av uteområder for å oppfylle veilederens krav til adskilte barnegrupper. Veilederen fastsetter grupper på maksimalt tre barn under tre år og seks barn over tre år. Etter en drøy ukes drift ser vi at dette er utfordrende. Vi er svært sårbare for fravær, og det er vanskelig å opprettholde plantiden som barnehagepedagogene skal ha. Det brukes derfor en del mer vikarer enn det er budsjettmidler til. Rådmannen vil informere formannskapet mer om dette i neste møte.

På Risil og Pepperstadmarka barnehager har det vært et fremmøte på nær 100%. Dette er selvfølgelig gledelig, men disse to barnehagene er bygget med store åpne fellesarealer. Dette gjør det særdeles utfordrende å opprettholde skillene mellom de forskjellig kohortene. Vi har derfor satt i gang et arbeid med å klargjøre et bygg på gamle Bjørlien skole, slik at det eldste alderskullet på disse to barnehagene fra neste uke vil få sitt tilbud her. Denne løsningen vil gjøre det mulig å opprettholde kravene til avstand mellom kohorter over tid.

Skolene tok imot 1-4 klasse mandag 27. april. Prinsippene i veilederen for skole er mye av det samme som for barnehage, men barnegruppene er økt til om lag 15 barn pr gruppe. Også SFO for disse barna startet opp mandag 27. april. For øvrige skolebarn fortsetter hjemmeskoletilbudet som tidligere.

Erfaringene etter tre dagers skoledrift er gode. Koronafrafallet blant skolebarna er på kun 2,4%, noe som må sies å være svært lavt. På samme måte som for barnehagesektoren brukes det mer vikarer enn budsjettert for å få opplegget til å gå rundt. Hva dette kan bety økonomisk vil rådmannen komme tilbake til.

 

PLEIE OG OMSORG

Helse og Livsmestring, Hjemmetjenesten og Sykehjem har fortsatt lavt korttidsfravær

Opplæring av ansatte fra andre resultatområder på sykehjemmet eller i hjemmetjenesten er avsluttet, og ansatte fra barnehage og SFO vender tilbake til egne resultatområder.

Korona-kad’en ble satt i drift på Helsehuset i Moss fra torsdag 16. april. Avtalen er fortsatt ikke signert.

Jordmortjenesten og helsestasjonsvirksomhet er gjenåpnet med sterke koronarestriksjoner. Helsestasjon for ungdom og skolehelsetjenesten åpnet mandag 27. april. Psykisk helse og rustjenesten har også gjenåpnet.

Alle private fysikalske institutter har nå åpnet 22. april. Det samme har de kommunale fysioterapitjenestene.

Mental Helse, i samarbeid med RO Helse og livsmestring starter opp et Ung Arena tilbud på Teten denne uken. Tiltaket gir tilbud om en-til-en samtaler for ungdom som sliter med utfordringer, og anses som viktig i lys av koronapandemien vi er inne i.

Sykehjemmet forbereder en ordning for besøk til pasienter og beboere, med start 5. mai. Besøket vil foregå ute og pårørende vil få e-post om opplegg og forhåndsregler.

 

Planer og tiltak for den nærmeste tiden

Som nevnt i forrige statusrapport vil de nye signalene på når smittetoppen nås få betydning for organisasjonens utholdenhet over tid. Det jobbes fortsatt med å kartlegge hvilke konsekvenser dette kan få, og det vurderes avbøtende tiltak.

Kommunen har nå gjenåpnet en del kommunale tjenester. Økt fokus på renhold har medført at all renholdskapasitet nå brukes på de lokasjonene som er i bruk. Dersom kommunen skal gjenåpne flere lokasjoner må renholdsavdelingen tilføres flere årsverk. Hvordan dette skal løses er under planlegging og drøfting.

Økonomi

Kommunen holder kontroll på ekstrautgifter som en følge av Corona-krisen. Foreløpig har Vestby kommune fått tilført om lag 15 millioner som kompensasjon for tapte skatteinntekter, barnehagebetaling og ekstrautgifter. Det er fortsatt ikke kjent om kommunen får kompensert krone for krone kommunens ekstrautgifter.

Oppsummering

Situasjonen synes å være under kontroll, med de utfordringene vi ser i dag. Den største utfordringen er hvor lenge organisasjonen kan opprettholde dagens turnusordninger, bemanning i skoler og barnehager og presset på renholdstjenesten.

Sjur Authen

Rådmann

 

Status Vestby kommune 14. april

Innbyggere

Totalt er kommunen nå kjent med 293 tester hvorav 272 er negative og 21 er positive. 

Det er viktig å være klar over at ikke alle med symptomer blir testet lenger. Det betyr at er innbyggere som er smittet utover de 21 positive prøvene kommunen er kjent med. Det er også mulig at noen har blitt testet utenom den legevakten vi benytter. 

Informasjon
Kommunens hjemmeside oppdateres jevnlig, med deling på Facebook. Det oppleves som at organisasjonen nå har gode rutiner for hva som skal ut som nyheter på hjemmesiden.

Tjenestetilbudet generelt
Påsken har vært rolig. Mange ansatte har avviklet ferie og avspasering i «rompåsken». Det er fortsatt utstrakt grad av hjemmekontor.

Ansatte
Det er totalt 15 ansatte som er i karantene, eller er hjemme med luftveissymptomer. Testregimet er nå slik at pleiepersonell med luftveissymptomer testes etter to dager. Dette har avhjulpet karantenesituasjonen vesentlig. Vi har nå bare en ansatt som er i hjemmeisolasjon med smitte. Vedkommende jobber i pleien, men på grunn av turnusfri og annen fri er ikke andre utsatt for smitterisiko. Det har derfor ikke vært nødvendig å sette andre ansatte eller pasienter i karantene. En annen ansatt som har vært i hjemmeisolasjon med påvist smitte er erklært frisk, og er tilbake i jobb.

Samarbeidet med fagforeningene oppleves som godt, og det gjennomføres ukentlige møter på Skype med alle hovedtillitsvalgte.

Skole og barnehage
Alle skoler og barnehager er stengt for barn som ikke har begge foreldre i unntaksgruppene. Vi har skoletilbud på Brevik, Son (inklusiv Hølen), Vestby og Bjørlien. Barnehagene har samlet tilbudet på seks barnehager mot fire barnehager før påske. Dette er gjort for å unngå for store barnegrupper.

De nasjonale føringene er at barnehager tidligst kan åpne mandag 20. april, mens skole og sfo for 1. til 4. klasse tidligst kan åpne 27. april. Regjeringen vil komme med en veileder for åpning av barnehager og skoler i løpet av onsdag 15. april, og når denne er på plass vil vi vite hvor mange barnehageplasser vi vil kunne åpne når. Det er allerede nå klart at vi ikke vil klare å åpne alle barnehager 20. april.

Pleie og omsorg
Helse og Livsmestring, Hjemmetjenesten og Sykehjem hadde før påske en nedgang i det ordinære korttidsfraværet. Denne nedgangen har holdt seg gjennom påsken, noe som er svært gledelig.

Opplæring av ansatte fra andre resultatområder på sykehjemmet eller i hjemmetjenesten fortsetter, men vil bli trappet ned etter hvert som «styrkebrønnen» er uttømt.

Alle tjenestesteder innen pleie og omsorg har gått over, eller er i ferd med å gå over til ny turnus som skal redusere smittefaren mellom avdelinger og personale.

Korona-kad’en skal være i drift på Helsehuset i Moss fra torsdag 16. april. Avtalen er fortsatt til bearbeiding i vertskommunen, og er således ikke signert enda.

Planer og tiltak for den nærmeste tiden
Det jobbes nå med å gjenåpne barnehager, skole og sfo på en forsvarlig måte. Det er foreløpig uklart hvor mange barn som vil få et tilbud. Dette avhenger av hvilke krav som settes til størrelsen på barnegruppene, og antall kvadratmeter som kreves pr barn. Det forventes at disse forholdene vil bli avklart i den nasjonale veilederen som kommer torsdag.

Økonomi
Kommunen holder kontroll på ekstrautgifter som en følge av Korona-krisen, men det er fortsatt ikke kjent på hvilken måte og med hvilket nivå staten vil kompensere kommunesektoren. Kommunens likviditet er betryggende, og fakturaer og lønninger vil bli utbetalt på normal måte i tiden fremover, og rådmannen merker seg at senest denne uken har Kommunalministeren forsikret kommunene om at alle ekstrautgifter som en følge av pandemien vil bli dekket.

Oppsummering
Situasjonen synes å være under kontroll, med de utfordringene vi ser i dag. Dette kan endre seg dersom veilederen for gjenåpning av barnehage, skole og sfo stiller strenge krav til gruppestørrelse. Vi kan da komme i en situasjon hvor vi mangler arbeidskraft og lokaler til å gi tilbud til alle brukerne.

Vestby kommune har for øvrig de samme bekymringene som resten av landet, og det er i hovedsak tilgangen på smittevernmateriell og pleiepersonale som kan bli kritisk.

 

Sjur Authen
Rådmann

Status Vestby kommune 7. april

INNBYGGERE
Totalt er kommunen nå kjent med 266 tester hvorav 245 er negative og 21 er positive. 

Det er viktig å være klar over at ikke alle med symptomer blir testet lenger. Det betyr at er innbyggere som er smittet utover de 21 positive prøvene kommunen er kjent med. Det er også mulig at noen har blitt testet utenom den legevakten vi benytter. 

Vi har nå rundt 1200 permitterte i Vestby kommune som har registrert seg i NAV’s system. Det er foreløpig lite trykk på telefonsløyfene til arbeidsgivere og krisetelefonen vedrørende økonomisk sosialhjelp, og  ikke mange søknader om økonomisk sosialhjelp ennå. De fleste forespørslene fra innbyggere omhandler meldekort og når de ordentlige dagpengene kommer. Det siste er foreløpig ukjent.

INFORMASJON
Kommunens hjemmeside oppdateres jevnlig, med deling på Facebook. Det oppleves som at organisasjonen nå har gode rutiner for hva som skal ut som nyheter på hjemmesiden.

TJENESTETILBUDET GENERELT
Der det er mulig jobbes det hjemmefra. De tjenestene som er avhengig av tilstedeværelse har laget turnusordninger. Dette fungerer godt, men er selvfølgelig ikke optimalt, slik at et produksjonstap må påregnes. Mange av de som er hjemme har også barn hjemme fra skoler og barnehager.

ANSATTE
Det er totalt 35 ansatte som er i karantene, eller er hjemme med luftveissymptomer. Testregimet er nå slik at pleiepersonell med luftveissymptomer testes etter to dager. Dette har avhjulpet karantenesituasjonen vesentlig. Vi har kun to ansatte som har konstatert smitte så langt. Begge jobber i pleien, men på grunn av turnusfri og annen fri har de ikke utsatt andre for smitterisiko. Det har derfor ikke vært nødvendig å sette andre ansatte eller pasienter i karantene.

Helse og Livsmestring, Hjemmetjenesten og Sykehjem melder om en nedgang i det ordinære korttidsfraværet. Dette kan skyldes redusert smitteeksponering også for andre sykdommer en Covid19, men det er uansett gledelig og til stor hjelp for turnuslokasjonene våre.

Noe over 50 ansatte fra andre resultatområder har nå fått opplæring på sykehjemmet eller i hjemmetjenesten. Noen er satt inn i turnus, og andre er i beredskap dersom vi får sykdomsfrafall blant de ordinære ansatte, eller må utvide tilbudet innen pleie- og omsorg. Det er svært gledelig å registrere at omtrent alle som er beordret til annen tjeneste har vært svært positive, og tatt utfordringene med stor entusiasme og pågangsmot.

Samarbeidet med fagforeningene oppleves som godt, og det gjennomføres ukentlige møter på Skype med alle hovedtillitsvalgte.

SKOLE OG BARNEHAGE
Alle skoler og barnehager er stengt for barn som ikke har begge foreldre i unntaksgruppene. Vi har skoletilbud på Brevik, Son (inklusiv Hølen) og Vestby (inklusiv Bjørlien). Barnehagene er også samlet på fire barnehager mot normalt åtte.

Det er iverksatt fjernundervisning for skoleelever. Lærerne gjør dette fra egne hjem. Tilbakemeldingene er så langt svært gode. 

For sårbare og utsatte elever blir det blir gitt undervisning så nært opp til den ordinære, tilrettelagte undervisning som det er mulig med hjemmeundervisning.

Det er spesial pedagogikk lærere og assistenter som har i oppgave å spesielt følge opp disse elevene.

Noen har daglig kontakt på teams eller på telefon, andre har kontakt til avtalte tidspunkt.

Noen av disse elevene profiterer godt på digital hjemmeundervisning fordi digitale hjelpemidler er optimalt for dem.

Noen elever trenger ekstra trygging og lirking med både telefon, videomøter i teams, snapchat, via foresatte og så videre.

Der skolen opplever å ikke få kontakt med eleven, blir foresatte kontaktet. Hvis vi heller ikke oppnår kontakt med foresatte tar skolen er vurdering på om det holder med å gi eleven et tilbud på skolen under betegnelsen «ekstra sårbar» eller om skolen må sende bekymringsmelding til barnevernet.

Det vil bli gitt tilbud om barnehageplass til tre barn en «rød dag» i påsken, mens det ikke er behov for skole/sfo-tilbud på de røde dagene. Private barnehager gir også tilbud til et begrenset antall barn i påsken, og kommunen dekker ekstrakostnadene for dette.

Faktura for sfo og barnehage for april blir ikke sendt ut til foreldre. Dette fordi skole og barnehage vil være stengt i fire uker. Dersom skole og barnehage åpner igjen i april, vil regningen for mai bli korrigert tilsvarende. Denne løsningen er valgt da regningen for mars allerede var sendt ut når sfo og barnehager ble stengt.

Kommunen har også besluttet å holde skoler, sfo og barnehager stengt til og med fredag 17. april. Bakgrunnen for denne avgjørelsen var behovet for å legge smittevernplaner dersom skolene skal delvis åpnes igjen, og for å skape en forutsigbarhet for barn, foreldre og ansatte. 

PLEIE OG OMSORG
Alt som ikke er lovpålagt er i prinsippet lagt på is. Det er opprettet en rekke nye tilbud som skal gjøre de lettere for innbyggerne å komme seg gjennom corona-krisen.
Resultatområde Helse og Livsmestring (HLM) har opprettet smittevernteam som blir satt inn dersom turnuslokasjoner får påvist smitte. HLM’s turnussteder har ny turnus som medfører at vaktlag ikke møtes, og 12 timers vakter for å begrense antall ansatte berørt ved karantene. 

Hjemmetjenesten har redusert noe av tjenestene ut til pasientene for å sikre at de som er helt avhengig av nødvendig helsehjelp får det. Det gjøres en individuell vurdering av hver enkelt pasient.

Det klargjøres for ny turnus på sykehjemmet og i hjemmetjenesten med to adskilte vaktlag. Denne turnusen vil bli satt i drift etter påske.

Sykehjemmet har full drift, men er stengt for besøkende. Det tas ikke imot opphold for avlastning og rullerende opphold. Det er ikke mottatt «coronapasienter» fra Kalnes foreløpig. 
Hjemmetjenesten og sykehjemmet har til sammen ti frivillige i arbeid. 

Randemstua er klargjort som coronamottak med inntil syv sengeplasser. Dette mottaket skal betjene pasienter fra hjemmetjenesten som måtte være smittet, og eventuelt utskrivningsklare smittede pasienter fra Kalnes.

Corona-legevakten fungerer godt, og er nå flyttet til Peer Gynt Helsehus sammen med den ordinære legevakten. Vestby kommune støtter denne legevaktutvidelsen med 4,8 årsverk. Det planlegges med å utvide KAD til også å bli en corona-KAD, og Vestby kommune er med på dette. Det planlegges åpning av 18 sengeplasser på corona-KAD 16. april. Denne corona-KAD’en vil primært ta inn de som er corona-syke, men ikke syke nok til å bli innlagt på Kalnes. 

Vi gjennomfører opplæring på egnet personell fra andre resultatområder og frivillige. Etter hvert vil det også bli gitt opplæring til ansatte uten helsefaglig bakgrunn.

Kommunen har mottatt etterforsyninger av smittevernutstyr fra Helse Sør-øst, og lageret av smittevernutstyr er tilfredsstillende på kort sikt.

PLANER OG TILTAK FOR DEN NÆRMESTE TIDEN
Det er opprettet en sentral stillingsbank som har oversikt over tilgjengelig personale som kan bidra innen pleie og omsorg. Dette gjelder både egne ressurser, og frivillige. Stillingsbanken møtes jevnlig.

Det planlegges opplæring og kompetanseheving for ansatte uten helsefaglig bakgrunn.

Det har kommet nye retningslinjer for smittevernutstyr. Det skal rapporteres samlet fra kommunen, og leveres en felles bestilling av smittevernutstyr til Helsedirektoratet ved RHF Sør øst. Kommunen har sentralisert sitt lager av smittevernutstyr, og opprettet en egen gruppe for å håndtere smittevernutstyret. Rapportering og bestilling til overordnet myndighet skjer to ganger i uken.

Dersom regjeringen opprettholder dagens regime med nedstenging i lang tid etter påske, må vi se på hvordan vi får utnyttet arbeidskraften bedre for en del arbeidstakere som ikke fullt ut kan nyttiggjøre seg hjemmekontor.

Dersom regjeringen gjenåpner skoler og barnehager fullt ut eller delvis, vil vi «miste» en del av de drøyt 50 ansatte som nå er «opplært» innen pleie og omsorg. Denne reduksjonen i pleieberedskap må erstattes, og det jobbes med hvordan vi skal løse dette. Rådmannen er uansett av den oppfatning at innbyggernes liv og helse må prioriteres, og dersom worst-case scenario inntreffer kan denne prioriteringen gå på bekostning av andre lovpålagte tilbud. Politisk nivå i kommunen vil bli holdt løpende orientert dersom vi havner i en slik situasjon.

ØKONOMI
Kommunen holder kontroll på ekstrautgifter som en følge av Corona-krisen, men det er fortsatt ikke kjent på hvilken måte og med hvilket nivå staten vil kompensere kommunesektoren.

Kommunens likviditet er betryggende, og fakturaer og lønninger vil bli utbetalt på normal måte i tiden fremover, og rådmannen merker seg at senest denne uken har Kommunalministeren forsikret kommunene om at alle ekstrautgifter som en følge av pandemien vil bli dekket.

OPPSUMMERING
Situasjonen synes å være under kontroll, med de utfordringene vi ser i dag. Vestby kommune har de samme bekymringene som resten av landet, og det er i hovedsak tilgangen på smittevernmateriell og pleiepersonale som kan bli kritisk. Kommunen iverksatte tiltak tidlig, og situasjonen oppleves som «rolig».
 
Sjur Authen
Rådmann

Status Vestby kommune 27. mars

Innbyggere
Totalt er kommunen nå kjent med 190 tester hvorav 174 er negative og 16 er positive. 
 
Det er viktig å være klar over at ikke alle med symptomer blir testet lenger. Det betyr at er innbyggere som er smittet utover de 16 positive prøvene kommunen er kjent med. Det er også mulig at noen har blitt testet utenom den legevakten vi benytter. 
 
Informasjon
Kommunens hjemmeside oppdateres jevnlig, med deling på Facebook. 
Dialogen med lokalpressen oppleves fortsatt som god, og det prioriteres å svare raskt på henvendelser fra Vestby Avis.
 
Sentraladministrasjonen
Tjenestetilbudet er noe redusert. Det gis ikke personlig veiledning og oppfølging i forbindelse med bostøtte og startlån. Rådhuset stengt for tilfeldige besøkende.
Kantina i rådhuset er stengt inntil videre. To ansatte er avgitt til støtte for kjøkkenet på sykehjemmet.
 
Stor-Follo IKT har innført rullering med hjemmekontor, noe som kan medføre lengre responstid.

En ansatte i hjemmekarantene.

Hjemmekontor brukes i utstrakt grad.
 
Skole
Alle skoler er stengt for barn som ikke har begge foreldre i unntaksgruppene. Det er etablert skole- og sfo-tilbud for disse barna slik: 
 
Skole  
Brevik 11
Son og Hølen 10
Vestby og Bjørlien 17
 

Det er iverksatt fjernundervisning, lærerne gjør dette fra egne hjem. Tilbakemeldingene er så langt svært gode. Voksenopplæringen er stengt.

Eventuelt behov for SFO-tilbud til barn av foreldre med kritiske samfunnsfunksjoner i påsken kartlegges.
 
 21 ansatte i karantene.
 
Hjemmekontor for flest mulig, inklusiv de lærerne som driver fjernundervisning.
 
Barnehage
Alle barnehager er stengt for barn som ikke har begge foreldre i unntaksgruppene. Det er etablert barnehagetilbud for disse barna slik:
 
Øståsen/Grevlingen 8
Deør 10
Pepperstadmarka 15
Risil/Solerunden/Støttumveien/Østbydammen 17

I tillegg har private barnehager opprettet tilbud slik:

Syd 17
Garder (lørdagsåpent 27/3) 3
Nord 23
 

Fire ansatte i karantene.
 
Eventuelt behov for barnehagetilbud til barn av foreldre med kritiske samfunnsfunksjoner i påsken kartlegges.

Resultatområde barnehage støtter Resultatområde eiendom og sykehjem med til sammen 16 ansatte. 
 
Helse og livsmestring
Dagsenter psykisk helsetjeneste, støttekontakttjenesten, avlastningstilbud og aktivitetssenteret er stengt. Helsestasjonen, skolehelsetjenesten og fysioterapitjenesten har svært begrenset tilbud. Psykisk helse- og rustjenesten har sterkt redusert drift, og prioriterer de mest utsatte. 
 
Alle fysikalske institutter er pålagt stengt. En kommunal fysioterapeut gir behandling på sykehjemmet for raskere hjemsending av pasienter der det er mulig. 

Alle «gruppesamlinger» er avlyst. Barneverntjenesten reduserer kraftig eksterne møter og sikrer akuttberedskap.

Det er etablert tre smittevernteam for å bistå med opplæring av ansatte og dersom turnuslokasjoner får påvist smitte. 

Etablert vakttelefon for barn, unge og familier, på for å motvirke psykisk uhelse som en følge av corona-situasjonen.

Randem Avlastningsbolig er stengt men 20 risikoutsatte familier følges nå opp pr telefon og får individuelt tilpassede forebyggende og nødvendige tjenester. 

Det er opprettet Infobank på hjemmesidene, for å «få en bedre koronahverdag» Nyttige råd som kan være til hjelp for alle.

17 ansatte i karantene. Hjemmekontor brukes der det er mulig. HELM har avgitt tre sykepleiere til coronalegevakten, samt at ti helsepersonell går opplæringsvakter på sykehjemmet for å kunne bistå ved en karantenesituasjon. Videre er en ansatt avgitt Eiendom for å støtte svake brukere i kommunale boliger.

Alle turnussteder har ny turnus som medfører at vaktlag ikke møtes, og 12 timers vakter for å begrense antall ansatte berørt ved karantene. Det kjøpes inn arbeidstøy til boligene og annet personale for å motvirke smittespredning.
 
Hjemmetjenesten
Dagavdeling i Son og dagavdeling Randemstua er stengt. Tjenesten har gått over til helgeturnus. Dette er gjort for å prioritere ivaretagelse av liv og helse. Det betyr at tjenestene er begrenset og at noen av de som har tjenester får færre besøk. Hos noen er det opprettet en daglig oppfølging på telefon. 

Det gjøres en individuell vurdering av hver enkelt pasient. Pårørende er oppfordret til å bistå sin nærmeste der det er mulig.  Og pårørende dekker noen av tiltakene selv (ernæring, handling etc, noen medisinoppdrag)

Pasienter og pårørende er orientert per telefon. Noen pasienter og pårørende har selv tatt kontakt med hjemmesykepleien for å avlyse eller redusere tilbudet.
 
Frivillige, og beordrede fra andre ro’er er under opplæring.

13 ansatte i karantene. En ansatt er bekreftet smittet. På grunn av turnusfri for denne ansatte har dette ikke medført smitteeksponering blant annet personale eller pasienter.

Ny turnus med to adskilte vaktlag ferdigstilles i løpet av uken.

Sykehjemmet
Sykehjemmet har full drift. Sykehjemmet er stengt for besøkende. Det tas ikke imot opphold for avlastning og rullerende opphold. De som skrives ut fra Kalnes er stadig sykere. Det er ikke mottatt «coronapasienter» fra Kalnes foreløpig. Det klargjøres for Coronamottak på Randemstua, forventet klargjort tirsdag 31/3. Destruksjonsdekonterminator er installert i dag. Vaskeritjenesten er planlagt utvidet.

Frivillige, og beordrede fra andre ro’er er under opplæring.

Oppvaskmaskinene på Sykehjemmet er byttet ut med maskiner som oppfyller smittekrav.

Fem ansatte i karantene.
 
NAV
Publikumsmottaket er stengt for ad hoc henvendelser og drop in
 
Tiltak i regi av NAV som kurs, arbeidstreninger, avklaring er stengt. Alle brukere har fått beskjed om å ikke møte. 

Vi har ikke aktivitetsplikt på de som mottar sosialhjelp. Vi ber ikke om legeerklæringer og oppfølging av sykemeldte er en redusert tjeneste. 

Oppfølging av innbyggere som mottar arbeidsavklaringspenger er en redusert tjeneste da vi ikke kan henvise til behandling eller tiltak i denne perioden.

Av nye tiltak og tilbud er det opprettet telefonsløyfe med alle sosialveiledere på vakttelefon for nød og krise
 
Opprettet arbeidsgivertelefon for arbeidsgivere og næringsdrivende i Follo i samarbeid med Nordre-Follo og Ås. Vi har laget telefonsløyfe med markedskontakter som jobber sammen om henvendelser. 

En ansatt i karantene.

Kultur
Bibliotek, fritidsklubber og kulturskole er stengt. Alle kulturaktiviteter som den kulturelle spaserstokken og lignende er avlyst. Alle kjente arrangører av konserter, samlinger og lignende har blitt kontaktet og orientert om nye retningslinjer. Alle kommunale anlegg er stengt for utleie. 
 
Stor grad av hjemmekontor, og fokus på informasjonsarbeid.
 
Fire ansatte i karantene.
 
Plan, bygg og geodata
Møter med eksterne unngås. Hjemmekontor på flest mulig, noe som kan medføre lavere produksjon. Det vil også være redusert tilgjengelighet for publikum.

To ansatte i karantene.

Kommunalteknikk
Tjenester til publikum går nesten som normalt.

Hjemmekontor for våre ansatte på rådhuset ble iverksatt fra fredag 13.mars pågår fortsatt og er planlagt videre neste uke. I utgangspunktet er Ro-leder være på rådhuset sammen med en representant for forvaltningsavdelingen.

Driftsavdelingen er på plass på driftsbasen og møter ikke publikum i sitt arbeid. Deres arbeid vil pågå fortsatt, men kontakt med publikum er minimal. Klager på at vannmålere ikke fungerer avventer vi med. Vi avvikler de fleste befaringer.

En ansatte i karantene.

Eiendom
Omdisponert syv ansatte til renhold på sykehjemmet. Økt daglig renhold hos hjemmetjenesten. Fem ansatte utgjør et smitteteam. Har fått verneutstyr, kurset og øvd sammen.

Utstrakt grad av hjemmekontor for prosjekt og administrasjon. Driftsteknikere avgrenses til definerte bygg. Renhold fokuserer på smittereduserende renhold.

Fem ansatte i karantene. 
 

Planer og tiltak for den nærmeste tiden
 

Felles
Alle ro’er er nå forberedt på å avgi personale til pleie og omsorg, og opplæringsvakter gjennomføres. 
 
Det er opprettet en sentral stillingsbank som har oversikt over tilgjengelig personale som kan bidra innen pleie og omsorg. Dette gjelder både egne ressurser, og frivillige. Stillingsbanken møtes jevnlig.
 
48 ansatte fra andre resultatområder er under opplæring på Hjemmetjenesten, Sykehjemmet og Helse og Livsmestring.
 
Ti frivillige er under opplæring de samme stedene. Alle frivillige og ansatte fra andre resultatområder som er under opplæring har enten helsefaglig utdanning eller erfaring. Frivillige som ikke har denne bakgrunnen er rutet over til Frivilligsentralen.

Det planlegges opplæring og kompetanseheving for ansatte uten helsefaglig bakgrunn.

Det har kommet nye retningslinjer for smittevernutstyr. Det skal rapporteres samlet fra kommunen, og leveres en felles bestilling av smittevernutstyr til Helsedirektoratet ved RHF Sør øst. Kommunen har sentralisert sitt lager av smittevernutstyr, og opprettet en egen gruppe for å håndtere smittevernutstyret.

Økonomi
Kommunen holder kontroll på ekstrautgifter som en følge av Corona-krisen, men det er fortsatt ikke kjent på hvilken måte og med hvilket nivå staten vil kompensere kommunesektoren. Kommunens likviditet er betryggende, og fakturaer og lønninger vil bli utbetalt på normal måte i tiden fremover.
 
Oppsummering
Situasjonen synes å være under kontroll, med de utfordringene vi ser i dag. Vestby kommune har de samme bekymringene som resten av landet, og det er i hovedsak tilgangen på smittevernmateriell og pleiepersonale som kan bli kritisk.
 
Sjur Authen
Rådmann

Status Vestby kommune 24. mars

Innbyggere
Totalt er kommunen nå kjent med 163 tester hvorav 148 er negative og 15 er positive. 
 
Det er viktig å være klar over at ikke alle med symptomer blir testet lenger. Det betyr at er innbyggere som er smittet utover de 15 positive prøvene kommunen er kjent med. Det er også mulig at noen har blitt testet utenom den legevakten vi benytter. 
 
Informasjon
Kommunens hjemmeside oppdateres jevnlig, med deling på Facebook. 
 
Dialogen med lokalpressen oppleves fortsatt som god, og det prioriteres å svare raskt på henvendelser fra Vestby Avis.
 
Sentraladministrasjonen
Tjenestetilbudet er noe redusert. Det gis ikke personlig veiledning og oppfølging i forbindelse med bostøtte og startlån. Rådhuset stengt for tilfeldige besøkende.
Kantina i rådhuset er stengt inntil videre.
Stor-Follo IKT har innført rullering med hjemmekontor, noe som kan medføre lengre responstid.
En ansatte i hjemmekarantene.
Hjemmekontor brukes i utstrakt grad.
 
Skole
Alle skoler er stengt for barn som ikke har begge foreldre i unntaksgruppene. Det er etablert skole- og sfo-tilbud for disse barna slik: 
 
Skole  
Brevik                                       9
Vestby og Bjørlien 8
Son og Hølen 6

Det er iverksatt fjernundervisning, lærerne gjør dette fra egne hjem. Tilbakemeldingene er så langt svært gode. Voksenopplæringen er stengt.

Vurderer SFO-tilbud kveld, natt og helg for barn av foreldre i pleie og omsorgsyrker dersom det blir nødvendig.
22 ansatte i karantene.
Hjemmekontor for flest mulig, inklusiv de lærerne som driver fjernundervisning.
 
Barnehage
Alle barnehager er stengt for barn som ikke har begge foreldre i unntaksgruppene. Det er etablert barnehagetilbud for disse barna slik i uke 13: 
 
Barnehage  
Øståsen/Grevlingen 7
Deør 10
Pepperstadmarka 13
Risil/Solerunden/Støttumveien/Østbydammen                               7                          
 
 
I tillegg har private barnehager opprettet tilbud slik: 
 
Syd 21         21                              
Garder (lørdagsåpent 27/3) 3 3
Nord 19 19

Fem ansatte i karantene.
 

Resultatområde Barnehage støtter resultatområde Eiendom med to ansatte som bidrar på renhold, og resultatområde Sykehjem med tre ansatte.
 
Helse og livsmestring
Dagsenter psykisk helsetjeneste, støttekontakttjenesten, avlastningstilbud og aktivitetssenteret er stengt. Helsestasjonen, skolehelsetjenesten og fysioterapitjenesten har svært begrenset tilbud. Psykisk helse- og rustjenesten har sterkt redusert drift, og prioriterer de mest utsatte.

Alle fysikalske institutter er pålagt stengt. En kommunal fysioterapeut gir behandling på sykehjemmet for raskere hjemsending av pasienter der det er mulig. 

Alle «gruppesamlinger» er avlyst. Barneverntjenesten reduserer kraftig eksterne møter og sikrer akuttberedskap.

Det er etablert tre smittevernteam for å bistå dersom turnuslokasjoner får påvist smitte. 

Etablert hjelpetjeneste for barn og unge, på for å motvirke psykisk uhelse som en følge av corona-situasjonen.

Randem Avlastningsbolig er stengt men 20 risikoutsatte familier følges nå opp pr telefon og får individuelt tilpassede forebyggende og nødvendige tjenester. 

Det er opprettet Infobank på hjemmesidene, for å «få en bedre koronahverdag» Nyttige råd som kan være til hjelp for alle.

Fjorten ansatte i karantene. Hjemmekontor brukes der det er mulig. HELM har avgitt tre sykepleiere til koronalegevakten, samt at fem ansatte går opplæringsvakter på sykehjemmet.


Hjemmetjenesten
Dagavdeling i Son stengt og dagavdeling Randemstua stenger fom torsdag 26 mars for å gjøre plass til Coronamottak. Tjenesten har gått over til helgeturnus. Dette er gjort for å prioritere ivaretagelse av liv og helse. Det betyr at tjenestene er begrenset og at noen av de som har tjenester får færre besøk. Hos noen er det opprettet en daglig oppfølging på telefon. 

Det gjøres en individuell vurdering av hver enkelt pasient. Pårørende er oppfordret til å bistå sin nærmeste der det er mulig.  Og pårørende dekker noen av tiltakene selv (ernæring, handling etc, noen medisinoppdrag)

Pasienter og pårørende er orientert per telefon. Noen pasienter og pårørende har selv tatt kontakt med hjemmesykepleien for å avlyse eller redusere tilbudet.
 
Frivillige, og beordrede fra andre resultatområder er under opplæring.
 
13 ansatte i karantene. En ansatt er bekreftet smittet. På grunn av turnusfri for denne ansatte har dette ikke medført smitteeksponering blant annet personale eller pasienter.
 
Sykehjemmet
Sykehjemmet har full drift. Sykehjemmet er stengt for besøkende. Det tas ikke imot opphold for avlastning og rullerende opphold. De som skrives ut fra Kalnes er stadig sykere. Det er ikke mottatt «coronapasienter» fra Kalnes foreløpig. Det klargjøres for Coronamottak på Randemstua, forventet klargjort tirsdag 31/3. Destruksjonsdekonterminator er installert i dag.

Frivillige, og beordrede fra andre resultatområder er under opplæring.

Oppvaskmaskinene på Sykehjemmet er byttet ut med maskiner som oppfyller smittekrav.

18 ansatte i karantene.

NAV
Publikumsmottaket er stengt for ad hoc henvendelser og drop in

Tiltak i regi av NAV som kurs, arbeidstreninger, avklaring er stengt. Alle brukere har fått beskjed om å ikke møte.

Vi har ikke aktivitetsplikt på de som mottar sosialhjelp.

Vi ber ikke om legeerklæringer og oppfølging av sykemeldte er en redusert tjeneste.

Oppfølging av innbyggere som mottar arbeidsavklaringspenger er en redusert tjeneste da vi ikke kan henvise til behandling eller tiltak i denne perioden.

Av nye tiltak og tilbud er det opprettet telefonsløyfe med alle sosialveiledere på vakttelefon for nød og krise

Opprettet arbeidsgivertelefon for arbeidsgivere og næringsdrivende i Follo i samarbeid med Nordre-Follo og Ås. Vi har laget telefonsløyfe med markedskontakter som jobber sammen om henvendelser. 
 
En ansatt i karantene.
 
Kultur
Bibliotek, fritidsklubber og kulturskole er stengt. Alle kulturaktiviteter som den kulturelle spaserstokken og lignende er avlyst. Alle kjente arrangører av konserter, samlinger og lignende har blitt kontaktet og orientert om nye retningslinjer. Alle kommunale anlegg er stengt for utleie.

Stor grad av hjemmekontor, og fokus på informasjonsarbeid.

Fire ansatte i karantene.

Plan, bygg og geodata
Møter med eksterne unngås. Hjemmekontor på flest mulig, noe som kan medføre lavere produksjon. Det vil også være redusert tilgjengelighet for publikum.

Tre ansatte i karantene.
 
Kommunalteknikk
Tjenester til publikum går nesten som normalt. Hjemmekontor for våre ansatte på rådhuset ble iverksatt fra fredag 13.mars pågår fortsatt og er planlagt videre neste uke. I utgangspunktet er resultatområdeleder være på rådhuset sammen med en representant for forvaltningsavdelingen.
 
Driftsavdelingen er på plass på driftsbasen og møter ikke publikum i sitt arbeid. Deres arbeid vil pågå fortsatt, men kontakt med publikum er minimal. Klager på at vannmålere ikke fungerer avventer vi med. Vi avvikler de fleste befaringer.
 
To ansatte i karantene.
 
Eiendom
Omdisponert syv ansatte til renhold på sykehjemmet. Økt daglig renhold hos hjemmetjenesten. Femansatte utgjør et smitteteam. Har fått verneutstyr, kurset og øvd sammen.
Utstrakt grad av hjemmekontor for prosjekt og administrasjon. Driftsteknikere avgrenses til definerte bygg. Renhold fokuserer på smittereduserende renhold.

Fire ansatte i karantene. 


Planer og tiltak for den nærmeste tiden

Felles
Alle resultatområder er nå forberedt på å avgi personale til pleie og omsorg, og opplæringsvakter gjennomføres. 
 
Det er opprettet en sentral stillingsbank som har oversikt over tilgjengelig personale som kan bidra innen pleie og omsorg. Dette gjelder både egne ressurser, og frivillige. Stillingsbanken møtes jevnlig.
 
Økonomi
De økonomiske aspektene ved corona-krisen er foreløpig ikke avklart, men utgiftene blir trolig skyhøye. Rådmannen legger til grunn at staten vil gi kompensasjon til kommunene. I første omgang har staten kommet med en «pakke» til kommunesektoren på 250 millioner. Rådmannen er av den oppfatning at dette ikke vil være nok, men regner med at pakken blir utvidet når kostandsomfanger er kjent. 
 
Oppsummering
Kommuneadministrasjonen planlegger fortsatt for worst-case, og har et tidsperspektiv på krisen frem til 1. september. De prioriterte områdene er Helse og livsmestring, Hjemmetjenesten og Sykehjemmet. For å sikre liv og helse for innbyggerne kan det bli nødvendig med omdisponering av ansatte fra andre områder til disse områdene. Denne omdisponeringen har til en viss grad startet. Samarbeidet med fagforeningene oppleves som godt, og det legges opp til ukentlige møter med hovedtillitsvalgte via Skype.
 
 
Sjur Authen
Rådmann

Status Vestby kommune 20. mars

Innbyggere
Vi har nå fått svar på ytterligere fem tester. Av disse var to positive og tre negative. 

Til sammen er det nå testet 136 personer i Vestby. Av disse er det 14 som har testet positivt og 109 som har testet negativt. Vi venter på svar på 13 tester.

Det er viktig å være klar over at ikke alle med symptomer blir testet lenger. Det betyr at det kan være innbyggere som er smittet utover de 14 positive prøvene kommunen er kjent med. Det er også mulig at noen har blitt testet utenom den legevakten vi benytter.  

Informasjon
Kommunens hjemmeside oppdateres jevnlig, med deling på Facebook. Det legges opp til en egen informasjonsbank på hjemmesiden med gode tips til innbyggerne for å forebygge psykisk og fysisk uhelse.

Dialogen med lokalpressen oppleves fortsatt som god, og det prioriteres å svare raskt på henvendelser fra Vestby Avis.

Sentraladministrasjonen
Tjenestetilbudet er noe redusert. Det gis ikke personlig veiledning og oppfølging i forbindelse med bostøtte og startlån. Rådhuset er stengt for tilfeldig besøkende.
Kantina i rådhuset er stengt inntil videre. Stor-Follo IKT har innført rullering med hjemmekontor, noe som kan medføre lengre responstid. 

To ansatte i hjemmekarantene.

Hjemmekontor brukes i utstrakt grad.

Skole
Alle skoler er stengt for barn som ikke har begge foreldre i unntaksgruppene. Det er etablert skole- og sfo-tilbud for disse barna slik:

Brevik: Denne uka 9 - neste uke 9
Son + Hølen: Denne uka 9 - neste uke 6
Vestby+ Bjørlien: Denne uka 3 - neste uke 8 
 
Det er iverksatt fjernundervisning, lærerne gjør dette fra egne hjem. Tilbakemeldingene er så langt svært gode. Voksenopplæringen er stengt. 
33 ansatte i karantene.

Hjemmekontor for flest mulig, inklusiv de lærerne som driver fjernundervisning.

Barnehage
Alle barnehager er stengt for barn som ikke har begge foreldre i unntaksgruppene. Det er etablert barnehagetilbud for disse barna slik i uke 13:

Øståsen/Grevlingen:  8
Deør:  10
Pepperstadmarka:  13
Risil/Solerunden/Støttumveien/Østbydammen:   11
 
I tillegg har private barnehager opprettet tilbud slik (vi mangler rapporter fra fire private barnehager):

Syd:  19
Garder: har søndagsåpent 22.03:  3
Nord:  8
 
24 ansatte i karantene.

Helse og livsmestring

Dagsenter psykisk helsetjeneste, støttekontakttjenesten, avlastningstilbud og aktivitetssenteret er stengt. Helsestasjonen, skolehelsetjenesten og fysioterapitjenesten har svært begrenset tilbud. Psykisk helse- og rustjenesten har sterkt redusert drift, og prioriterer de mest utsatte. Alle fysikalske institutter er pålagt stengt. En kommunal fysioterapeut gir behandling på sykehjemmet for raskere hjemsending av pasienter der det er mulig. Alle «gruppesamlinger» er avlyst. Barneverntjenesten reduserer kraftig eksterne møter og sikrer akuttberedskap.
Det er frigjort fem sykepleiere som støtter korona-legevakten. Ikke lovpålagte tjenester er i utgangspunktet stoppet. Det er etablert tre smittevernteam for å bistå dersom turnuslokasjoner får påvist smitte. Etablert hjelpetjeneste for barn og unge, på for å motvirke psykisk uhelse som en følge av korona-situasjonen.
Nitten ansatte i karantene. Hjemmekontor brukes der det er mulig.

Hjemmetjenesten
Dagavdeling i Son stengt og dagavdeling Randemstua har redusert drift. Tjenesten har gått over til helgeturnus. Dette er gjort for å prioritere ivaretagelse av liv og helse. Det betyr at tjenestene vil være begrenset og at noen av de som har tjenester vil få færre besøk. Hos noen er det opprettet en daglig oppfølging på telefon. 

Det gjøres en individuell vurdering av hver enkelt pasient. Pårørende er oppfordret til å bistå sin nærmeste der det er mulig. Og pårørende dekker noen av tiltakene selv (ernæring, handling etc, noen medisinoppdrag). Pasienter og pårørende er orientert per telefon. Noen pasienter og pårørende har selv tatt kontakt med hjemmesykepleien for å avlyse eller redusere tilbudet.

Frivillige, og beordrede fra andre ro’er er under opplæring. 

14 ansatte i karantene. En ansatt er bekreftet smittet. På grunn av turnusfri for denne ansatte har dette ikke medført smitteeksponering blant annet personale eller pasienter.

Sykehjemmet
Sykehjemmet har gått over til helgeturnus. Sykehjemmet er stengt for besøkende. Det tas ikke imot opphold for avlastning og rullerende opphold. De som skrives ut fra Kalnes er stadig sykere. Det er ikke mottatt «koronapasienter» fra Kalnes foreløpig.

Frivillige, og beordrede fra andre resultatområder er under opplæring. Det klargjøres for Koronamottak på Randemstua. Dette medfører at man flytter ut dagsenteret,  og etablerer smitteavdeling. Det er bestilt dekontaminator som monteres neste uke. Mottaket er tidligst klart onsdag til uken. 19 ansatte i karantene.

NAV
Publikumsmottaket er stengt for ad hoc-henvendelser og drop-in. Tiltak i regi av NAV som kurs, arbeidstreninger, avklaring er stengt. Alle brukere har fått beskjed om å ikke møte.
Vi har ikke aktivitetsplikt på de som mottar sosialhjelp. Vi ber ikke om legeerklæringer og oppfølging av sykemeldte er en redusert tjeneste. Oppfølging av innbyggere som mottar arbeidsavklaringspenger er en redusert tjeneste da vi ikke kan henvise til behandling eller tiltak i denne perioden.

Av nye tiltak og tilbud er det opprettet telefonsløyfe med alle sosialveiledere på vakttelefon for nød og krise. Opprettet arbeidsgivertelefon for arbeidsgivere og næringsdrivende i Follo i samarbeid med Nordre-Follo og Ås. Vi har laget telefonsløyfe med markedskontakter som jobber sammen om henvendelser. 

Ingen i karantene.

Kultur
Bibliotek, fritidsklubber og kulturskole er stengt. Alle kulturaktiviteter som den kulturelle spaserstokken og lignende er avlyst. Alle kjente arrangører av konserter, samlinger og lignende har blitt kontaktet og orientert om nye retningslinjer. Alle kommunale anlegg er stengt for utleie.

Stor grad av hjemmekontor, og fokus på informasjonsarbeid.

Fire ansatte i karantene.

Plan, bygg og geodata
Møter med eksterne unngås. Hjemmekontor på flest mulig, noe som kan medføre lavere produksjon. Det vil også være redusert tilgjengelighet for publikum.

Fire ansatte i karantene.

Kommunalteknikk
Tjenester til publikum går nesten som normalt. Hjemmekontor for våre ansatte på rådhuset ble iverksatt fra fredag 13.mars, pågår fortsatt og er planlagt videre neste uke.
I utgangspunktet vil resultatområdeleder være på rådhuset sammen med en representant for forvaltningsavdelingen. Driftsavdelingen er på plass på driftsbasen og møter ikke publikum i sitt arbeid. Deres arbeid vil pågå fortsatt, men kontakt med publikum er minimal.  Behandling av klager på vannmålere som ikke fungerer avventer vi med. Vi avvikler de fleste befaringer.
To ansatte i karantene.

Eiendom
Utstrakt grad av hjemmekontor for prosjekt og administrasjon. Driftsteknikere avgrenses til definerte bygg. Renhold fokuserer på smittereduserende renhold.
Fem ansatte i karantene. 

Planer og tiltak for den nærmeste tiden

Felles
Alle resultatområder er nå forberedt på å avgi personale til pleie og omsorg. Det er opprettet en sentral stillingsbank som har oversikt over tilgjengelig personale som kan bidra innen pleie og omsorg. Dette gjelder både egne ressurser, og frivillige. Stillingsbanken møtes jevnlig. Kontinuitetsplaner frem til 1. september er under utarbeidelse, basert på worst-case scenario. 

Frivillig innsats
Kommunen har mottatt et visst antall henvendelser fra innbyggere som ønsker å bidra. I første omgang benytter kommunen seg av frivillige med helsefaglig bakgrunn. Det initieres et samarbeid med frivilligsentralen for å rute andre frivillige til å bistå innbyggere i hjemmekarantene som har behov for praktisk bistand. Ordfører, frivilligsentralen og administrasjonen har hatt et møte om dette denne uken.

Økonomi
De økonomiske aspektene ved korona-krisen er foreløpig ikke avklart, men utgiftene blir trolig skyhøye. Rådmannen legger til grunn at staten vil gi kompensasjon til kommunene. I første omgang har staten kommet med en «pakke» til kommunesektoren på 250 millioner. Rådmannen er av den oppfatning at dette ikke vil være nok, men regner med at pakken blir utvidet når kostandsomfanger er kjent. 

Oppsummering
Kommuneadministrasjonen planlegger for worst-case, og har et tidsperspektiv på krisen frem til 1. september. De prioriterte områdene er Helse og livsmestring, Hjemmetjenesten og Sykehjemmet. For å sikre liv og helse for innbyggerne kan det bli nødvendig med omdisponering av ansatte fra andre områder til disse områdene. Denne omdisponeringen har til en viss grad startet.
 

Sjur Authen
Rådmann

Status Vestby kommune 17. mars

Innbyggere

Så langt har vi fått svar på 90 tester av innbyggere i kommunen.  79 negative og 11 positive. Selv om dette isolert sett er bra, er det viktig å være klar over at ikke alle med symptomer blir testet lenger. Det betyr at det kan være innbyggere som er smittet utover de 11 positive prøvene kommunen er kjent med fra tidligere. Det er også mulig at noen har blitt testet utenom den legevakten vi benytter.  

Informasjon

Kommunens hjemmeside oppdateres jevnlig, med deling på Facebook. I tillegg sendes det ut sms til alle innbyggere hvor vi har registrert mobilnummer. I disse sms’ene gis det korte råd, og henvisning til aktuelle nettressurser. Det antas at om lag 90 prosent av husstandene nåes på denne måten.

Dialogen med lokalpressen oppleves som god, og det prioriteres å svare raskt på henvendelser fra Vestby Avis. 

Sentraladministrasjonen

Tjenestetilbudet er noe redusert. Det gis ikke personlig veiledning og oppfølging i forbindelse med bostøtte og startlån. Rådhuset stengt for tilfeldige besøkende.

Kantina i rådhuset er stengt inntil videre.

Stor-Follo IKT har innført rullering med hjemmekontor, noe som kan medføre lengre responstid.

To ansatte i hjemmekarantene.

Hjemmekontor brukes i utstrakt grad. 

Skole

Alle skoler er stengt for barn som ikke har begge foreldre i unntaksgruppene. Det gis også, etter avtale, tilbud til barn med særskilte behov. Foreldre har frist til 17. mars 1200 med å melde behov. Etter dette vil det bli tatt en beslutning på hvilke skoler som tar imot barn med foreldre i unntaksgrupper. 

Det er iverksatt fjernundervisning, lærerne vil i hovedsak gjøre dette fra egne hjem. Voksenopplæringen er stengt. 

19 ansatte i karantene.

Hjemmekontor for flest mulig, inklusiv de lærerne som driver fjernundervisning.  

Barnehage

Alle barnehager er stengt for barn som ikke har begge foreldre i unntaksgruppene. Det gis også, etter avtale, tilbud til barn med særskilte behov. Foreldre har frist til 17. mars 1200 med å melde behov. Etter dette vil det bli tatt en beslutning på hvilke barnehager som tar imot barn med foreldre i unntaksgrupper. 

Barnehager som har barn med foreldre i unntaksgruppene var åpne i dag. 

30 ansatte i karantene. 

Helse og livsmestring

Dagsenter psykisk helsetjeneste, støttekontakttjenesten, avlastningstilbud og aktivitetssenteret er stengt. Helsestasjonen, skolehelsetjenesten og fysioterapitjenesten  har svært begrenset tilbud. Psykisk helse- og rustjenesten   har sterkt redusert drift, og prioriterer de mest utsatte.

Alle fysikalske institutter er pålagt stengt. En kommunal fysioterapeut gir behandling på sykehjemmet for raskere hjemsending av pasienter der det er mulig. 

Alle «gruppesamlinger» er avlyst. Barneverntjenesten reduserer kraftig eksterne møter og sikrer akuttberedskap.

Det er frigjort fem sykepleiere som støtter corona-legevakten. Ikke lovpålagte tjenester er i utgangspunktet stoppet.

Atten ansatte i karantene. Hjemmekontor brukes der det er mulig. 

Hjemmetjenesten

Tjenesten har gått over til helgeturnus. Dette er gjort for å prioritere ivaretagelse av liv og helse. Det betyr at tjenestene vil være begrenset og at noen av de som har tjenester vil få færre besøk. Hos noen er det opprettet en daglig oppfølging på telefon.

Det gjøres en individuell vurdering av hver enkelt pasient. Pårørende er oppfordret til å bistå sin nærmeste der det er mulig. Pasienter og pårørende er orientert per telefon. 

Noen pasienter og pårørende har selv tatt kontakt med hjemmesykepleien for å avlyse eller redusere tilbudet.

Dagavdelingen i Son er stengt. 

16 ansatte i karantene. 

Sykehjemmet

Sykehjemmet har gått over til helgeturnus. Sykehjemmet er stengt for besøkende. Det tas ikke imot opphold for avlastning og rullerende opphold. De som skrives ut fra Kalnes er stadig sykere. Det er ikke mottatt «coronapasienter» fra Kalnes foreløpig.

18 ansatte i karantene. 

NAV

Mottaket er stengt for drop-in. Alle tiltak er opphevet, slik at innbyggere med bistand ikke lenger har aktivitetsplikt. Stor grad av hjemmekontor. NAV er operative på digitale løsninger, mobil og avholder møter som er helt nødvendige. Det kjøres minimumsbemanning med to veiledere på jobb i rullerende turnus på økonomisk sosialhjelp for å ivareta nød og krise. Det oppleves et enormt trykk fra innbyggere som har mottatt permitteringsvarsel.

Ingen i karantene. 

Kultur

Bibliotek, fritidsklubber og kulturskole er stengt. Alle kulturaktiviteter som den kulturelle spaserstokken og lignende er avlyst. Alle kjente arrangører av konserter, samlinger og lignende har blitt kontaktet og orientert om nye retningslinjer. Alle kommunale anlegg er stengt for utleie.

Stor grad av hjemmekontor, og fokus på informasjonsarbeid.

To ansatte i karantene.  

Plan, bygg og geodata

Møter med eksterne unngås. Hjemmekontor på flest mulig, noe som kan medføre lavere produksjon. Det vil også være redusert tilgjengelighet for publikum.

Tre ansatte i karantene. 

Kommunalteknikk

Driftsstasjonen er stengt for publikum. Kun mail og telefon. Alle tjenester går som normalt på forvaltningsavdelingen. Møter med publikum begrenses i størst mulig grad og eventuelle møter gjennomføres fortrinnsvis på Skype. For prosjektavdelingen går alle prosjekter som normalt. Prosjektmøter og byggemøter gjennomføres fortrinnsvis på Skype. Utstrakt bruk av hjemmekontor.

To ansatte i karantene. 

Eiendom

Utstrakt grad av hjemmekontor for prosjekt og administrasjon. Driftsteknikere avgrenses til definerte bygg. Renhold fokuserer på smittereduserende renhold.

Tre ansatte i karantene.  

 

Planer og tiltak for den nærmeste tiden:

 

Felles

Alle resultatområder er nå forberedt på å avgi personale til pleie og omsorg.

Det er opprettet en sentral stillingsbank som har oversikt over tilgjengelig personale som kan bidra innen pleie og omsorg. Dette gjelder både egne ressurser, og frivillige.

Kontinuitetsplaner frem til 1. september er under utarbeidelse, basert på worst-case scenario.  

Pleie og omsorg

Sykehjemmet har bestilt opp flere senger, slik at man får økt kapasiteten. Ved bruk av dobbeltrom kan kapasiteten økes med 17 plasser.

Sykehjemmet har stanset alle rullerende opphold og avlastningsopphold der det er faglig forsvarlig, samt startet hjemsending der det er mulig. 

Smittevernutstyr er under komplettering, men leveringssituasjonen i Norge er noe usikker. Dette er meldt fylkesmannen som koordinerer for Viken.

Sykehjem og hjemmetjenesten starter denne uken med opplæringsvakter for personell fra andre ro’er, samt frivillige.  

Skole/ barnehage

Vi vil ha oversikt over behovet for åpne skoler og barnehager tirsdag ettermiddag. Så langt ser det ut til å de fleste må være åpne, da det skal unngås for store barnegrupper. Ordningen starter onsdag 18. mars, men har i praksis vært i drift siden fredag 13. mars. 

Frivillig innsats

Kommunen har mottatt en visst antall henvendelser fra innbyggere som ønsker å bidra. I første omgang benytter kommunen seg av frivillige med helsefaglig bakgrunn. Det initieres et samarbeid med frivilligsentralen for å rute andre frivillige til å bistå innbyggere i hjemmekarantene som har behov for praktisk bistand. 

Økonomi

De økonomiske aspektene ved corona-krisen er foreløpig ikke avklart, men utgiftene blir trolig skyhøye. Rådmannen legger til grunn at staten vil gi kompensasjon til kommunene. Dersom vi ikke får det kompensert, er rådmannen innstilt på å bruke av kommunens reserver. Som kjent har kommunen et disposisjonfond på 410 millioner kroner, noe som gjør kommunen godt rustet til å møte eventuelle økonomiske utfordringer. 

Av kostnader som er avklart, vil bakvakten for smittesporing vil ha en marginal kostnad, mens corona-legevakten vil ha en relativt høy kostnad. Det forventes kostnader i forbindelse med andre bakvaktordninger og overtid, samt at det er en rimelig antakelse at sykefraværet og tapt produksjon blir svært høyt.

Bestilling av smittevernutstyr er så langt gjort for om lag 400 tusen, mens ekstrasenger har en kostnad på rundt 100 tusen. 

Oppsummering

Kommuneadministrasjonen planlegger for worst-case, og har et tidsperspektiv på krisen frem til høsten. Stress-testing av turnustjenestene, som er de mest kritiske, viser at vi vil klare å sikre innbyggernes liv og helse, selv om alle ansatte på et eller flere av tjenestestedene må gå i karantene. I disse stress-testene er det forutsatt bistand fra frivillige, og utstrakt grad av omdisponering av egne ansatte. Denne omdisponering kan bety at tjenester som ikke er nødvendige for å sikre liv og helse blir lagt ned. Jeg understreker at vi ikke er i nærheten av dette nå.

Sjur Authen
Rådmann

Status Vestby kommune 11. mars

Den siste prøverunden blant innbyggere i Vestby kommune har avdekket ytterligere tre tilfeller som er smittet med Korona. Det er nå 10 av Vestbys innbyggere som er smittet.

De aller fleste personene er enten smittet i utlandet eller er nærkontakter til disse. Det er variasjon i symptomer hos de smittede - fra milde til mer alvorlige.

Kommunen har satt inn umiddelbare tiltak for å begrense videre utvikling. Smittesporing er sentralt, og vi arbeider kontinuerlig med å kartlegge og kontakte de som har vært i nærkontakt med de smittede. Vi har kommet langt i arbeidet med å følge opp alle som har vært tilstrekkelig nær de smittede. 

De smittede er pålagt hjemmeisolasjon, og de får informasjon om hva hjemmeisolasjon og hjemmekarantene innebærer per telefon og mail. Alle smittede får individuell smittevernveiledning, og oppfølging. Det er forventet flere tilfeller i dagene som kommer.
 
I tillegg til god håndhygiene og gode hostevaner som er viktig i alle epidemiens faser, anbefaler vi nå kontaktreduserende tiltak som økt bruk av hjemmekontor og fleksitid der dette er mulig, og å avlyse store arrangementer der mange samles tett.
 
De tiltakene som nå kommer, er viktige for å redusere smitten fra person til person i samfunnet, og dermed beskytte de sårbare gruppene. Dette vil bidra til at det er kapasitet i helsetjenesten til å ta seg av de som behøver det.
 
 •  Av smittevern hensyn har kommunen iverksatt tiltak for å begrense smittespredning. Dette er:
 • Sykehjemmet er stengt for besøkende.
 • Større samlinger på tvers av skoler og barnehager er avlyst.
 • Foreldremøter i skoler og barnehager er avlyst.
 • Turer og utflukter for skoler og barnehager begrenses.
 • Reisevirksomhet holdes på et absolutt minimum.
 • Det er etablert beredskapsordning på kveld og helg for smittesporing og individuell smittevernveiledning.
 • For øvrig følger kommunen anbefalingene til Folkehelseinstituttet. Disse finnes på Folkehelseinstituttets sider www.fhi.no 
 
Ytterligere tiltak vurderes fortløpende.
 
Sjur Authen
Rådmann