Det er viktig å være klar over at ikke alle med symptomer blir testet. Det betyr at det er innbyggere som er smittet utover de 37 positive prøvene kommunen er kjent med. Det er også mulig at noen har blitt testet utenom den legevakten vi benytter. 

Antall permitterte og arbeidsledige har gått ytterligere ned, og ligger nå på rundt 350. 

Tjenestetilbudet generelt
Med noen unntak, som det er redegjort for under, er tjenestetilbudet på samme nivå som før sommeren.


Ansatte
Samarbeidet med fagforeningene oppleves som godt, og det er nylig gjennomført fysisk kontaktmøte med alle fagforeninger hvor status ble gjennomgått.

På grunn av oppblomstring av smitte i nabokommuner gjeninnføres delvis pålegg om hjemmekontor. Om lag 50% av de ansatte i «kontorstillinger» jobber hjemmefra, og det roteres inn og ut annen hver uke. Vi ser nå for oss at dette blir «normalen» en stund fremover. Tiltaket er innført også med bakgrunn i FHI’s anbefaling om hjemmekontor der det er mulig, for å unngå for mye mennesker på arbeidsplassene og i kollektivtrafikken.

Foreløpig vil ikke tjenester til innbyggere bli direkte berørt. Rådhuset er ikke stengt for besøkende, og alle tjenester fortsetter på den måten de ble drevet før sommeren.

 

Skole og barnehage
For kommunale barnehager har det nye barnehageåret startet med «gul» beredskapsstatus. Dette betyr at det er de samme smittekohortene som før sommeren, ordinær åpningstid, men ikke matservering. Foreldre må sende med barna egne matpakker, men betaler selvfølgelig ikke kostpenger. For Risil barnehage, som er bygget som en åpen barnehage, er utfordringen å holde kohortene fra hverandre, spesielt utover høsten når det blir kaldere og våtere enn i dag. Tiltak for å bøte på dette er under vurdering.

For skolene er situasjonen mye den samme som for barnehagene, med gul beredskap. Alle skoler og SFO’er driver innenfor sine ordinære lokaler, men der er fortsatt ikke mulig å gjennomføre kroppsøving på ordinær måte. Kommunen har ikke kapasitet til å vaske garderober og dusjanlegg. Kroppsøving vil derfor i hovedsak bli gjennomført som fysisk aktivitet ute, og uten mulighet for dusjing.

Det vil bli en annerledes skolestart enn tidligere. Det vil blant annet ikke bli anledning til å følge 1. klassingen inn i klasserommet, og alle foreldremøter vil i utgangspunktet bli digitale. Videre vil det på enkelte skoler være forskjellig oppmøtetid, for å unngå trengsel på bussholdeplasser og i garderober. Informasjon om dette er sendt foreldre og foresatte.


PLEIE OG OMSORG
Før sommeren ble det innført mulighet for kontrollerte besøk fra pårørende på sykehjemmet. Denne ordningen vil fortsette utover høsten, og det ses på muligheten for å utvide ordningen til også å gjelde helg.

Etter en oppmyking på starten av sommeren, har vi denne uken gått tilbake til å bruke smittevernutstyr når ansatte er i nærkontakt med pasienter. Pårørende på besøk må også bruke smittevernutstyr under besøket.

Det klargjøres for å flytte dagsenteret på Helse- og Livsmestring til et av de gamle skolebyggene på Bjørlien. Dette er for å kunne gi alle brukerne et tilfredsstillende tilbud, hvor man samtidig tar smittevernhensyn.

Planer og tiltak for den nærmeste tiden
Det planlegges nå, etter pålegg fra sentrale myndigheter, med å øke kapasiteten for å teste innbyggere for covid-19. Etter at retningslinjene for hvem som skal testes har blitt endret melder Koronalegevakten om økt press. På bakgrunn av de endrede retningslinjene har kommunene blitt bedt om å forberede kapasitet for å teste 5% av befolkningen hver uke. For Vestby kommune betyr dette at vi må ha kapasitet til å teste 900 innbyggere ukentlig. Avtalen om Koronalegevakt tilsier at store deler av denne testkapasiteten må løses lokalt.

Planlegging av opprettelse og drift av denne teststasjonen er godt i gang, og vi forventer at vi kan starte opp mot slutten av august dersom det blir nødvendig.

Økonomi
Det vises i hovedsak til tertialrapport nr 1, samt budsjettendringer. Skatteinngangen i juli viser en svikt i forhold til opprinnelig budsjett 2020 på drøyt 20 millioner kroner. Dette er det tatt høyde for i budsjettendringene i forbindelse med tertialrapport nr 1, hvor skatteanslaget ble nedjustert med 21,3 millioner. Det er fortsatt stor usikkerhet rundt skatteinngangen, men så langt ser det ut til at vi følger utviklingen i landet for øvrig.

Kommunen har fått en ekstrabevilgning fra staten på litt over 8 millioner kroner. Midlene skal gå til vedlikehold og tiltak som ikke var planlagt i 2020. Det er fremmet egen sak om dette, som behandles i kommunestyret 8. september.

Oppsummering
Situasjonen synes å være under kontroll, og kommunen forbereder seg nå på at tiltak og restriksjoner vil være på dagens nivå minimum 12 måneder frem i tid.

 

Sjur Authen

Rådmann