Coronavirus

Status Vestby kommune 24. mars

Her ser du status for Vestby kommune i forbindelse med kommunens innsats mot smittespredning av koronavirus.

Innbyggere
Totalt er kommunen nå kjent med 163 tester hvorav 148 er negative og 15 er positive. 
 
Det er viktig å være klar over at ikke alle med symptomer blir testet lenger. Det betyr at er innbyggere som er smittet utover de 15 positive prøvene kommunen er kjent med. Det er også mulig at noen har blitt testet utenom den legevakten vi benytter. 
 
Informasjon
Kommunens hjemmeside oppdateres jevnlig, med deling på Facebook. 
 
Dialogen med lokalpressen oppleves fortsatt som god, og det prioriteres å svare raskt på henvendelser fra Vestby Avis.
 
Sentraladministrasjonen
Tjenestetilbudet er noe redusert. Det gis ikke personlig veiledning og oppfølging i forbindelse med bostøtte og startlån. Rådhuset stengt for tilfeldige besøkende.
Kantina i rådhuset er stengt inntil videre.
Stor-Follo IKT har innført rullering med hjemmekontor, noe som kan medføre lengre responstid.
En ansatte i hjemmekarantene.
Hjemmekontor brukes i utstrakt grad.
 
Skole
Alle skoler er stengt for barn som ikke har begge foreldre i unntaksgruppene. Det er etablert skole- og sfo-tilbud for disse barna slik: 
 
Skole  
Brevik                                       9
Vestby og Bjørlien 8
Son og Hølen 6

Det er iverksatt fjernundervisning, lærerne gjør dette fra egne hjem. Tilbakemeldingene er så langt svært gode. Voksenopplæringen er stengt.

Vurderer SFO-tilbud kveld, natt og helg for barn av foreldre i pleie og omsorgsyrker dersom det blir nødvendig.
22 ansatte i karantene.
Hjemmekontor for flest mulig, inklusiv de lærerne som driver fjernundervisning.
 
Barnehage
Alle barnehager er stengt for barn som ikke har begge foreldre i unntaksgruppene. Det er etablert barnehagetilbud for disse barna slik i uke 13: 
 
Barnehage  
Øståsen/Grevlingen 7
Deør 10
Pepperstadmarka 13
Risil/Solerunden/Støttumveien/Østbydammen                               7                          
 
I tillegg har private barnehager opprettet tilbud slik: 
 
Syd 21         21                              
Garder (lørdagsåpent 27/3) 3 3
Nord 19 19

Fem ansatte i karantene.
 

Resultatområde Barnehage støtter resultatområde Eiendom med to ansatte som bidrar på renhold, og resultatområde Sykehjem med tre ansatte.
 
Helse og livsmestring
Dagsenter psykisk helsetjeneste, støttekontakttjenesten, avlastningstilbud og aktivitetssenteret er stengt. Helsestasjonen, skolehelsetjenesten og fysioterapitjenesten har svært begrenset tilbud. Psykisk helse- og rustjenesten har sterkt redusert drift, og prioriterer de mest utsatte.

Alle fysikalske institutter er pålagt stengt. En kommunal fysioterapeut gir behandling på sykehjemmet for raskere hjemsending av pasienter der det er mulig. 

Alle «gruppesamlinger» er avlyst. Barneverntjenesten reduserer kraftig eksterne møter og sikrer akuttberedskap.

Det er etablert tre smittevernteam for å bistå dersom turnuslokasjoner får påvist smitte. 

Etablert hjelpetjeneste for barn og unge, på for å motvirke psykisk uhelse som en følge av corona-situasjonen.

Randem Avlastningsbolig er stengt men 20 risikoutsatte familier følges nå opp pr telefon og får individuelt tilpassede forebyggende og nødvendige tjenester. 

Det er opprettet Infobank på hjemmesidene, for å «få en bedre koronahverdag» Nyttige råd som kan være til hjelp for alle.

Fjorten ansatte i karantene. Hjemmekontor brukes der det er mulig. HELM har avgitt tre sykepleiere til koronalegevakten, samt at fem ansatte går opplæringsvakter på sykehjemmet.


Hjemmetjenesten
Dagavdeling i Son stengt og dagavdeling Randemstua stenger fom torsdag 26 mars for å gjøre plass til Coronamottak. Tjenesten har gått over til helgeturnus. Dette er gjort for å prioritere ivaretagelse av liv og helse. Det betyr at tjenestene er begrenset og at noen av de som har tjenester får færre besøk. Hos noen er det opprettet en daglig oppfølging på telefon. 

Det gjøres en individuell vurdering av hver enkelt pasient. Pårørende er oppfordret til å bistå sin nærmeste der det er mulig.  Og pårørende dekker noen av tiltakene selv (ernæring, handling etc, noen medisinoppdrag)

Pasienter og pårørende er orientert per telefon. Noen pasienter og pårørende har selv tatt kontakt med hjemmesykepleien for å avlyse eller redusere tilbudet.
 
Frivillige, og beordrede fra andre resultatområder er under opplæring.
 
13 ansatte i karantene. En ansatt er bekreftet smittet. På grunn av turnusfri for denne ansatte har dette ikke medført smitteeksponering blant annet personale eller pasienter.
 
Sykehjemmet
Sykehjemmet har full drift. Sykehjemmet er stengt for besøkende. Det tas ikke imot opphold for avlastning og rullerende opphold. De som skrives ut fra Kalnes er stadig sykere. Det er ikke mottatt «coronapasienter» fra Kalnes foreløpig. Det klargjøres for Coronamottak på Randemstua, forventet klargjort tirsdag 31/3. Destruksjonsdekonterminator er installert i dag.

Frivillige, og beordrede fra andre resultatområder er under opplæring.

Oppvaskmaskinene på Sykehjemmet er byttet ut med maskiner som oppfyller smittekrav.

18 ansatte i karantene.

NAV
Publikumsmottaket er stengt for ad hoc henvendelser og drop in

Tiltak i regi av NAV som kurs, arbeidstreninger, avklaring er stengt. Alle brukere har fått beskjed om å ikke møte.

Vi har ikke aktivitetsplikt på de som mottar sosialhjelp.

Vi ber ikke om legeerklæringer og oppfølging av sykemeldte er en redusert tjeneste.

Oppfølging av innbyggere som mottar arbeidsavklaringspenger er en redusert tjeneste da vi ikke kan henvise til behandling eller tiltak i denne perioden.

Av nye tiltak og tilbud er det opprettet telefonsløyfe med alle sosialveiledere på vakttelefon for nød og krise

Opprettet arbeidsgivertelefon for arbeidsgivere og næringsdrivende i Follo i samarbeid med Nordre-Follo og Ås. Vi har laget telefonsløyfe med markedskontakter som jobber sammen om henvendelser. 
 
En ansatt i karantene.
 
Kultur
Bibliotek, fritidsklubber og kulturskole er stengt. Alle kulturaktiviteter som den kulturelle spaserstokken og lignende er avlyst. Alle kjente arrangører av konserter, samlinger og lignende har blitt kontaktet og orientert om nye retningslinjer. Alle kommunale anlegg er stengt for utleie.

Stor grad av hjemmekontor, og fokus på informasjonsarbeid.

Fire ansatte i karantene.

Plan, bygg og geodata
Møter med eksterne unngås. Hjemmekontor på flest mulig, noe som kan medføre lavere produksjon. Det vil også være redusert tilgjengelighet for publikum.

Tre ansatte i karantene.
 
Kommunalteknikk
Tjenester til publikum går nesten som normalt. Hjemmekontor for våre ansatte på rådhuset ble iverksatt fra fredag 13.mars pågår fortsatt og er planlagt videre neste uke. I utgangspunktet er resultatområdeleder være på rådhuset sammen med en representant for forvaltningsavdelingen.
 
Driftsavdelingen er på plass på driftsbasen og møter ikke publikum i sitt arbeid. Deres arbeid vil pågå fortsatt, men kontakt med publikum er minimal. Klager på at vannmålere ikke fungerer avventer vi med. Vi avvikler de fleste befaringer.
 
To ansatte i karantene.
 
Eiendom
Omdisponert syv ansatte til renhold på sykehjemmet. Økt daglig renhold hos hjemmetjenesten. Femansatte utgjør et smitteteam. Har fått verneutstyr, kurset og øvd sammen.
Utstrakt grad av hjemmekontor for prosjekt og administrasjon. Driftsteknikere avgrenses til definerte bygg. Renhold fokuserer på smittereduserende renhold.

Fire ansatte i karantene. 


Planer og tiltak for den nærmeste tiden

Felles
Alle resultatområder er nå forberedt på å avgi personale til pleie og omsorg, og opplæringsvakter gjennomføres. 
 
Det er opprettet en sentral stillingsbank som har oversikt over tilgjengelig personale som kan bidra innen pleie og omsorg. Dette gjelder både egne ressurser, og frivillige. Stillingsbanken møtes jevnlig.
 
Økonomi
De økonomiske aspektene ved corona-krisen er foreløpig ikke avklart, men utgiftene blir trolig skyhøye. Rådmannen legger til grunn at staten vil gi kompensasjon til kommunene. I første omgang har staten kommet med en «pakke» til kommunesektoren på 250 millioner. Rådmannen er av den oppfatning at dette ikke vil være nok, men regner med at pakken blir utvidet når kostandsomfanger er kjent. 
 
Oppsummering
Kommuneadministrasjonen planlegger fortsatt for worst-case, og har et tidsperspektiv på krisen frem til 1. september. De prioriterte områdene er Helse og livsmestring, Hjemmetjenesten og Sykehjemmet. For å sikre liv og helse for innbyggerne kan det bli nødvendig med omdisponering av ansatte fra andre områder til disse områdene. Denne omdisponeringen har til en viss grad startet. Samarbeidet med fagforeningene oppleves som godt, og det legges opp til ukentlige møter med hovedtillitsvalgte via Skype.
 
 
Sjur Authen
Rådmann
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------