Hvem kan søke?

Alle kan søke. 

Hva kan det søkes tilskudd til?

Det kan søkes støtte til ulike prosjekter, tiltak og arrangementer - i Vestby, innen kulturfeltet.

Kommunen kan gi tilskudd, underskuddsgaranti eller støtte i form av for eksempel gratis leie eller andre bidrag.

Søknad

Søknaden må inneholde: 

  • Beskrivelse av prosjektet/tiltaket/arrangementet
  • Budsjett og finansieringsplan
  • Hvilken støtte det søkes om og søknadsbeløp
  • Kontonummer

Søknader kan sendes inn hele året.

Behandling

Kulturtjenesten gjør en helhetlig vurdering av søknaden ut i fra opplysningene som er sendt inn. 
Vi har gjerne en dialog med søkere.

Vi legger vekt på at kulturtiltakene skal gi opplevelser til innbyggere i Vestby.

Søknader om mindre beløp behandles av kulturtjenesten.
Ved større prosjekter og arrangementer må søknaden legges frem for politisk behandling, fortrinnsvis i forbindelse med behandling av kommunens budsjett.

Retningslinjer

Alle søknader om støtte behandles ut i fra bestemmelsene i Retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid i Vestby kommune