Støttekontakt

Tjenestebeskrivelse
En støttekontakt skal legge til rette for at pasienter/brukere skal ha mulighet til å være med på ulike fritidsaktiviteter og andre sosiale tiltak, gjennom å ta initiativ til og ledsage pasient/bruker til ulike aktiviteter.

Formål
Hovedformålet med støttekontakttjenesten er å bidra til en meningsfylt fritid for pasienter/brukere som ikke er i stand til å ivareta dette selv.

Lovgrunnlag
• Helse- og omsorgstjenestelovens § 3-2 Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester
 Pasient- og brukerrettighetslovens § 2-1a Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste

Kriterier
Pasient/bruker kan ikke selv ivareta det som normalt er forventet for å ha en meningsfull fritid og delta på sosiale aktiviteter

Saksbehandling
Søknaden behandles av saksbehandler ved Enhet for søknad og samhandling

Søkere bes benytte søknadsskjema her.

Søknaden sendes:
Vestby kommune
Rehabiliteringsavdelingen v/ Enhet for søknad og samhandling
Pb. 144
1541 Vestby

Saksbehandlingstid
Søknader mottas fortløpende. Det må beregnes 3 ukers saksbehandlingstid.

Klageadgang
Vedtak som fattes kan påklages etter pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2 første ledd. Klagefristen er 4 uker fra melding om vedtak er mottatt. Klage sendes den instans som har truffet vedtaket. Fylkesmannen i Oslo og Akershus er overordnet klageinstans.

Tips en venn Skriv ut