Støttemur

Søknad om støttemur/varige konstruksjoner er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven PBL § 20-1

Muren er unntatt søknadsplikt jfr byggesaksforskriftens § 4-1 bokstav c nr 5, dersom den plasseres:

- 1 meter fra nabogrensen og ikke er over 1 meter høy.

- 4 meter fra nabogrensen og muren ikke er over 1,5 meter høy.

Så sant den ikke fører til urimelig ulempe for omgivelsene

Støttemuren skal ikke være til hinder for frisikt.

Veileder støttemur

Tips en venn Skriv ut