www.vestby.kommune.no

Terrasse, veranda, balkong

Oppføring av større terrasser, veranda og balkonger over > 50 m2 er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven PBL § 20-1 bokstav a.

Hvis tiltaket ikke overskrider 50m² bebygd areal og bruttoareal og avstand til nabogrense er 4 m kan tiltaket omsøkes etter pbl § 20-2 - Søknad og tillatelse  som kan forestås av tiltakshaver

Platting/ utegulv som er mindre enn 0,5m over bakkenivå er unntatt for søknad jfr pbl § 20-3.. Forutsetningene for at platting kan oppføres uten søknad er:

• Kan plasseres nærmere nabogrensa enn 4 meter, og ellers innenfor byggegrense i plan og avstandskrav fra veg.

• Ikke innenfor 50m fra sjø (byggeforbud, jfr kommuneplanens §11).

• At tiltaket ellers er i tråd med reguleringsplan og kommuneplan

Veileder - sett opp tilbygg uten å søke

Opprettet: 29.mai.07
Oppdatert: 13.mai.19