Årsavregningen

Du som bruker kommunalt vann og avløp skal betale for det du bruker. Det er avlesningen av vannmålerens målerstand som er avgjørende for at du skal betale riktig beløp.

Vannmåleren måler vannforbruk, det er ingen egen måling av avløpsmengdene.  Kommunen setter forbruket av vann og forbruket av avløp som like store.

Vestby kommune sender ut faktura for forbruk av vann og avløp fire ganger pr år. De fire øverste linjene tabellen under finner du igjen i alle av årets fire fakturaer. Disse beløpene beregnes ut fra forbruket året før. Tabellen under viser linjene i en typisk faktura som sendes ut til dere med montert vannmåler.

Årsavregning.JPG

De fire nederste linjene i tabellen over finner du kun i årets første faktura som sendes ut i februar hvert år. Disse fire linjene gjelder årsoppgjøret for forbruk av både vann og avløp. Hvert år sjekker kommunen at forrige års innbetalinger stemmer med faktisk forbruk. En riktig avregning forutsetter av målerstanden på vannmåleren er sendt inn av eier.

Avlesning vannmåler

De fleste boligeiendommer i Vestby kommune har montert vannmåler på røret som fører vann inn i boligen. Hvert år i god tid før jul sender kommunen ut et varsel til alle som har vannmåler om at det er tid for avlesning. Når kommunen mottar avlesningen vil det innsendte tallet for vannforbruk legges inn i fakturagrunnlaget sammen med prisen pr kubikkmeter vann. Ettersom utsendt fakturaer gjennom året, baserer seg på forrige års forbruk, vil noen eiere oppleve ha betalt for mye og noen for lite.

Årets første faktura

De fleste vil motta en faktura som er høyere eller lavere enn de vanlige som sendes ut resten av året. Dette skyldes at vannmåleravlesningen viste at på din eiendommen ble det brukt mindre eller mer vann og dermed også mindre eller mer avløp siste år. Et forbruk lavere enn estimert forrige år medfører et lavere fakturabeløp i februar. Motsatt vil et forbruk som er høyere enn estimert medføre et høyere beløp enn vanlig.

Les mer om vannmåler i Vestby