Ansvarlig foretak

Som boligeier/byggherre har du ikke lov til å sette i gang arbeid som omfatter utvendige vann- og avløpsledninger, pumpestasjoner/trykkøkningsanlegg eller installasjon av armatur og sanitæranlegg i bygning, uten å benytte et ansvarlig foretak. Overtredelse kan føre at installasjoner må fjernes. Eventuelle følgeskader kan også føre til regress fra ditt forsikringsselskap. Be derfor om dokumentasjon fra rørlegger/entreprenør/rådgiver på at de har godkjenning til å utføre arbeidet.

Slik kan du gjøre det

Kommunen setter av et tilknytningspunkt (avgreining) for private stikkledninger langs den offentlige ledningen omtrent en meter ut av hovedgrøft, eller i egne kummer, i forbindelse med utbygginger av hovednettet eller saneringprosjekter. Hvis det ikke allerede er tilrettelagt for tilknytning er alternativet anboring direkte på hovedledningen.

  • Avtal med entreprenør/rørlegger: Det er lurt å be om pristilbud fra flere entreprenører eller rørleggere. 
  • Har du septiktank/slamavskiller, skal denne kobles ut. Tanken må deretter tømmes og fylles igjen med egnede masser, eller graves opp og leveres til godkjent mottak. 
  • Det er ikke tillatt å føre takvann/overflatevann til det kommunale ledningsnettet.
  • Få tillatelse fra naboen. Hvis ledningene kommer til å berøre naboeiendommer eller bygninger, må du få tillatelse fra eieren. Tillatelsen må du få før arbeidet settes i gang. Rettighet til å ha ledninger liggende på naboens grunn, skal tinglyses hos Statens kartverk. 

Søknadsplikt

Tilknytning til offentlig vann og avløp er søknadspliktig, i henhold til plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav a. I tillegg må du søke om sanitærabonnement. Begge disse søknadene skal sendes inn av et ansvarlig foretak og skal godkjennes av kommunen før arbeidene kan settes i gang.

Her finner du mer informasjon om sanitærabonnement

Her finner du mer informasjon om byggesøknad

Hva vil tilknytningen koste?

Når du blir tilknyttet det offentlige nettet, må du betale tilknytningsgebyr til kommunen. Tilknytningsgebyr blir beregnet ut fra bebyggelsens størrelse og med utgangspunkt i en av tre ulike gebyrkategorier; A-C. Du finner mer informasjon om hvordan vi beregner gebyrene og forklaring på de ulike gebyrgruppene i § 7 i vår lokale gebyrforskrift.

Har du spørsmål om beregning av tilknytningsgebyr, ta kontakt med oss.