Stup fra brygga, Emmerstad. Foto Kaja Bro Windheim

Tilskuddsordning for friluftslivet i Vestby - søk når som helst!

Kommunestyret har vedtatt å sette av kr. 300.000.- hvert år til friluftstiltak. Søknader behandles fortløpende gjennom hele året.

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere lag og organisasjoner til å iverksette tiltak innen friluftsliv til beste for allmennheten.

Endringer i retningslinjene
Det er gjort en vurdering av retningslinjene til «Tilskudd til friluftsformål i Vestby», etter fjorårets fordeling. På bakgrunn av denne vurderingen er det foretatt to endringer, vedtatt av kommunestyret 20.03.2017, sak K 16/17.

Endringene er som følger:

  • Søknadsfristen er endret til «løpende frist». Det vil si at søknadene kan sendes fortløpende gjennom hele året.
  • Endring av teksten om tildeling og rapportering, for å tydeliggjøre hva som kreves av rapportering etter tildeling.

Nye retningslinjer gjelder fra og med 21.03.2017.

Retningslinjer for kommunalt tilskudd til friluftsformål i Vestby