Tilskuddsordninger

Vestby kommune har tilskuddsordninger til drift av frivillige organisasjoner, og som tilskudd til arrangementer og prosjekter.
Her finner du også noe informasjon om eksterne tilskuddsordninger.

Illustrasjonsfoto bufdir.no Barnefattigdom

Tiltak for inkludering av barn i lavinntektsfamilier? Søk tilskudd innen 10. desember 2018

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner i Vestby kan søke om støtte fra Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i...
Penger

Tilskudd til kulturarbeid 2018 - Krav om utbetaling av aktivitetstilskudd med frist 1. november

Vi minner om at fristen for å sende inn krav om aktivitetstilskudd er 1. november. Fristen gjelder for lag og foreninger som har fått tilsagn om aktiv...
Vestby Arena

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - søknadsfrist 15. oktober

Vestby kommunes frist for søknad om spillemidler til idrettsanlegg og nærmiljøanlegg er 15. oktober NB! Alle som vurderer å søke midler til ett ell...
Stup fra brygga, Emmerstad. Foto Kaja Bro Windheim

Tilskuddsordning for friluftslivet i Vestby - søk når som helst!

Kommunestyret har vedtatt å sette av kr. 300.000.- hvert år til friluftstiltak. Søknader behandles fortløpende gjennom hele året. Formålet med tils...
Penger

Søk om Vestby kommunes tilskudd til kulturarbeid - søknadsfrist 15. mars

Frivillige organisasjoner i Vestby som driver kulturvirksomhet kan søke om tilskudd til drift og aktiviteter gjennom denne ordningen. Aktiviteter for ...
Barn i klatrestativ

Nærmiljøtilskudd i Vestby

Det kan søkes om tilskudd til enkle anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk- og sosial aktivitet, som trening, trim, idrettslek, s...
Blå himmel...

Søknadsfrist for Kultur- og idrettsstipend er 1. mai

Kultur- og idrettsstipend kan søkes av enkeltpersoner eller grupper som gjennom yrke eller fritid deltar aktivt i Vestby kommunes kulturliv, og/eller ...
Tilskuddsordning illustrasjonsbilde

Tilskuddsordningen til nasjonale minoriteter for 2018

Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser ut tilskuddsordningen til nasjonale minoriteter for 2018.
Arrangement i Grevlingen kultursal 12.04.2016

Spillemidler: Tilskudd til kulturarenaer

Fylkestinget har vedtatt nye retningslinjer for tilskudd fra spillemidler til kulturarenaer i Akershus, som vil gjelde for tildelinger fra 2017. Ve...
Penger

Tilskudd til fritidstiltak for psykisk utviklingshemmede fra Akershusfondet

Akershus fylkeskommunens utlyser midler fra Akershusfondet til frivillige organisasjoners tiltak for psykisk utviklingshemmede.