Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for at flere barn og ungdom skal få delta på sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. 

Søknadsfristen er 4. desember 2020
​Søknad sendes til Barne-,ungdoms-, og familiedirektoratet via Bufdirs søknadsportal:
Søknadsskjema og nyttig info finner du på bufdir.no

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom for barn og unge som vokser opp i familier med lavinntekt. Det skal ikke stilles krav til kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Hvem kan søke om midler?

Frivillige organisasjoner, private aktører og offentlige instanser kan søke om midler.

Hva kan du søke om tilskudd til?

Det kan søkes tilskudd til tiltak som:

  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
  • bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer

Nye tiltakstyper

I tillegg til å kunne søke om tilskudd til ordinære tiltak, er det nå mulig å søke om tilskudd til to nye tiltakstyper:

  • Utprøving av metoder/arbeidsmodeller for å inkludere barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer
  • Koordinering av samarbeidet mellom tjenester, samt tilrettelegging og organisering av samarbeid mellom kommunen, frivillig og privat sektor.

Spørsmål?

Vestby kommunes kontaktperson for tilskuddsordningen er Idrettskonsulent og folkehelsekoordinator Geir Andre Dalhus. Ta gjerne kontakt!