helse

Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Formål  
Minimere hjelpebehovet til mennesker med nedsatt funksjonsevne ved å bistå med å utnytte egne ressurser

Rehabiliteringsavdelingen gir tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Tjenester
• Praktisk bistand og opplæring i dagliglivets aktiviteter
 Helsehjelp i hjemmet
• Dagtilbud
• Avlastning
• Omsorgsstønad
• Støttekontakt
 Individuell plan
• Koordinator
• Omsorgsbolig

Den enkeltes ressurser og ønsker for framtiden er et viktig utgangspunkt for tjenesten som ytes.

Kriterier for å motta tjenester
Du må bo eller oppholde deg i Vestby kommune.
Du har rett på tjenester jfr. Lov om pasient- og brukerrettigheter § 2-1a Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste.

Aktuelt lovverk
Lov om helse- og omsorgstjenester
Lov om pasient- og brukerrettigheter

Saksbehandling
Det bes om at du benytter standardisert søknadsskjema du finner link til under beskrivelse av den enkelte tjeneste.

Saksbehandlingstid
Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Det må beregnes en saksbehandlingstid på tre uker. Dersom søknaden tar lenger tid å behandle vil du motta melding om dette.


 

Tips en venn Skriv ut