Picasa 2.0

Ungdomslosen i Vestby kommune

Ungdomslosen - støtter, utfordrer og tar vare på ungdommen!

Ungdomslosen er en del av kommunenes innsatsteam, et tverretatlig team hvor man raskt kan få hjelp til barn og ungdom med mye skolefravær.

Vestby kommune er en av 27 kommuner og bydeler som får tilskudd fra staten til å ansette loser. Losene skal veilede ungdommene slik at de enklere får fullført skolegang og utdanning.

- Jeg håper dette kan bidra til at kommunene tenker nytt og jobber litt annerledes for å inkludere de mest utsatte ungdommene, de som trenger ekstra hjelp eller veiledning for å mestre en krevende hverdag. Ofte er det å fullføre skolegangen bare er en liten del av hverdagen, sier barneminister Solveig Horne.

Tilskuddsordningen er et virkemiddel for å bidra til at flere gjennomfører videregående opplæring, gjennom tett individuell oppfølging. 

Det er også opprettet en egen facebookside for ungdomslosen, alt for at det skal være lett å kunne ta kontakt.

Ungdomslosen er en voksen som kan støtte unge som:

  • Har det vanskelig på skolen (for eksempel har høyt fravær, er umotivert eller ikke trives)
  • Føler seg alene
  • Har det vanskelig hjemme
  • Er i en vanskelig livssituasjon
  • Trenger noen å snakke med

Ungdomslosen har taushetsplikt.

Dette er Ungdomslosen:

  • en del av kommunenes innsatsteam, et tverretatlig team hvor man raskt kan få hjelp til barn og ungdom med mye skolefravær.
  • en voksen med sosialfaglig kompetanse som arbeider med å hjelpe ungdom som trenger noen å snakke med.
  • Tilbud om tett og tilrettelagt oppfølging i form av motivasjonsarbeid og veiledning i og utenfor skolen og i overgangen mellom grunnskole og videregående opplæring.
  • forebyggende og oppsøkende sosialt arbeid, tilgjengelig og tilstede på ungdommenes egne arenaer (skole, hjem og fritid), både på dag- og kveldstid.
  • et ønske om å samarbeide tett med ungdommens foresatte, med skolen og andre virksomheter og tjenester.

Ungdomslosen er også ment å kunne bistå ungdom og familier som allerede er i kontakt med hjelpeapparatet. Dette for at ungdommen skal oppleve at oppfølgingen og hjelpen som gis er tilgjengelig og tilrettelagt, er tilpasset deres ressurser og behov, og at innsats fra flere aktører er koordinert og oversiktlig.

Isabelle Simble er ungdomslos i Vestby kommune, du finner henne på rådhuset, men er også på Grevlingen og Vestby ungdomsskole faste dager i uka.
Bli sett, hørt og respektert!
Isabelle Simble er ansatt som ungdomslos i Vestby kommune.
Hun holder til på skolekontoret på rådhuset, men er også å finne på Grevlingen og Vestby ungdomsskole faste dager i uka.

Følg også Ungdomslosen på Facebook

 

 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut