Utbyggingsavtalen

Utbyggingsavtalen regulerer gjennomføring av detaljreguleringen med rekkefølgebestemmelser for utbygging av bebyggelse med boliger og næring (S25). 

Utbyggingsavtalen er med dette lagt ut til offentlig ettersyn, se vedlegg, og kan leses hos Vestby kommune, Rådhuset, Rådhusgata 1, 1540 Vestby. Åpningstid: kl. 08.00-15.30.

Merknader

Frist for merknader til utbyggingsavtalen var 19. april 2022.