Lovdata logo

Lover og forskrifter

 • Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg
  Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg fastslår at når en fast eiendom er tilknyttet kommunal vann- eller avløpsledning, skal eieren betale vann- og avløpsavgift til kommunen.

 

Nyttige linker

 • NIBIO nettside om Mindre avløpsanlegg
  NIBIO er et forskningsinstitutt med spisskompetanse på et høyt internasjonalt nivå innen landbruk, matproduksjon, plantehelse, miljø og ressursforvaltning. Her finner du hjelp til valg av avløpsløsning, samt hjelp til utfylling av søknad.
   
 • Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif)
  Klif, tidligere Statens forurensningstilsyn, er et norsk direktorat underlagt Miljøverndepartementet. Direktoratet arbeider for at forurensning, skadelige produkter og avfall ikke skal føre til helseskade, gå ut over trivselen eller skade naturens evne til produksjon og reproduksjon.
   
 • Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
  Statens bygningstekniske etat er den sentrale myndighet for det bygningstekniske regelverket, tilsynsmyndighet for reglene om dokumentasjon av byggevarers egenskaper og driver ordningen for sentral godkjenning av foretak etter plan- og bygningsloven.
   
 • a avløp NORGE
  Alle typegodkjente minirenseanlegg i Norge er sertifisert gjennom SINTEF Certification og testet etter norsk standard, NS-EN 12566-3 (små avløpsanlegg for inntil 50 pe).
   
 • Norsk Vann
  Norsk Vann er den nasjonale interesseorganisasjonen for vannbransjen. Organisasjonen skal bidra til rent vann og en bærekraftig utvikling av bransjen gjennom å sikre gode rammebetingelser, kompetanseutvikling og samhandling.
   
 • VA/Miljø-blad
  Produserer veiledende normer for tekniske løsninger og arbeidsoperasjoner innen VA-fagene basert på «beste praksis løsninger». 
   
 • Mattilsynet
   
 • Folkehelseinstituttet
Tips en venn Skriv ut