INNFØRING AV VANNMÅLERE I VESTBY KOMMUNE FRA ÅR 2009

Kommunestyret vedtok 19.06.2006 at Vestby kommune skal innføre vannmåler for alle eiendommer som er tilknyttet det offentlige vann-nettet.

BESTEMMELSER FOR BRUK AV VANNMÅLER
Kommunene skal tilby sine innbyggere et trygt og godt drikkevann, samt sørge for at det er etablert tilfredsstillende renseløsninger for avløpsvannet. Den kommunale vann- og avløpstjenesten kan i henhold til lovverket, være selvfinansierende, dvs. at kommunen da skal drive tjenestene i balanse. Over- eller underskudd skal da fordeles på et 3 – 5 års perspektiv for å holde stabile gebyrer. Driften av tjenestene belastes kommunens abonnenter gjennom vann– og avløpsgebyrer. Gebyrene fastsettes årlig på bakgrunn av beregnende drifts- og vedlikeholds- utgifter for tjenestene.
 
Abonnenten står selv ansvarlig for installasjon av vannmåler. Kostnadene til installeringen dekkes av hver abonnent som selv er ansvarlig for resultatet av installasjonen. Installeringen av vannmålere over hele kommunen skal være ferdig innen 1.september 2011. Etter denne dato fremlegges det en sak om eventuell ileggelse av tvangsmulkt mot de som ikke har installert vannmålere.
 
I Vestby har det vært to måter å beregne vann- og avløpsgebyrene (VA-gebyrer) for boligeiere; etter målt forbruk (vannmåler) eller etter stipulert forbruk (antatt forbruk på bakgrunn av boligareal).
 
Muligheten til å velge beregningsmetoden ble endret med ny sentral forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer. I forskriften kan både abonnenten og vannverkseier (dvs. Vestby kommune) kreve at tjenestene skal betales etter målt forbruk.
 
Det er utarbeidet ny lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Vestby kommune gjeldende fra 01.01.2008. Forskriften gir klare retningslinjer for beregnings- grunnlaget for vann og avløpsgebyrer og tilknytningsgebyret.
 
Lokale bestemmelser

Tvungen installasjon av vannmåler.
Vestby kommune vedtok i september 2006 å gjennomføre installasjon av vannmålere i alle husstandene i kommunen. Etter dette har selve gjennomføringen av prosjektet vært behandlet politisk en rekke ganger, sist i 31.03.2008.
 
Installasjonene av vannmålere omfatter alle typer boliger og næringsbygg. Abonnenter med kun spillvannstilknytning skal måle vannmengden (eget vannanlegg/ brønn) som går til offentlig nett.
 
Annet
  • Boligeier er ansvarlig for å lese av vannmåleren 1 gang i året. Avlesningen skal foretas 31. desember hvert år og tilbakemeldes umiddelbart etter at avlesningen er foretatt. Det blir sendt ut eget avlesningskort.
  • Avlest vannmålerstand danner grunnlaget for forbruksgebyret både for vann og avløp og faktureres à konto på 4 terminer. Gebyret baseres på fjorårets forbruk. For høyt betalt forbruksgebyr ett år avregnes i 1. termin påfølgende år.
  • Dersom avlesning av vannmåler ikke utføres til bestemt tid eller dersom data ikke innmeldes til kommunen, stipuleres årsforbruket. Kommunen kan selv velge å foreta avlesning av forbruket på abonnentens regning (avlesningsgebyr). Avlesningsgebyret fastsettes av kommunen og fremgår av gebyrregulativet.
  • Kommunen skal ha adgang til vannmåleren for inspeksjon og kontrollavlesning til varslet dato og tid. Vannmåleren må plasseres slik at den er lett tilgjengelig både for avlesning og revisjon/utskifting.
  • Kommunen kan til enhver tid, evt. etter skriftlig søknad fra abonnenten, foreta kontroll av vannmålere som er i bruk. Viser kontrollen en feilavlesning på mer enn 5 %, foretas justering av årsgebyret for foregående år og eventuell utskifting av måleren skjer uten kostnad for abonnenten.
  • Når vannmåler er montert, kan denne ikke fjernes uten kommunens samtykke.
  • Boligeier er ansvarlig for å melde fra til kommunen om det oppstår problem med vannmåleren.
Kommunal vannmåler
Vannmåleren er Vestby kommunes eiendom og utleveres fra kommunalteknikk. Forbrukerne betaler en årlig leie som dekker innkjøps-, utskiftings- og vedlikeholdskostnadene for måleren. Abonnenten må behandle måleren med vanlig forsiktighet. Abonnenten står ansvarlig for skader som oppstår på vannmåleren som følge av uhell/vannskjøtsel. Det er inngått rammeavtale med firma Lindflaten AS og alle som skal installere ny vannmåler, må bruke Elster vannmåler.
 
Utlevering av vannmåler / montering

Godkjent rørlegger skal stå ansvarlig for fysisk montering og plombering av måleren. Derfor skal i hovedsak også rørleggeren være den som kvitterer ut måler og plomberingstang. I spesielle tilfeller kan også abonnenter kvittere ut måleren under forutsetning av fremlagt ordrebekreftelse fra godkjent rørlegger. Det er kunden som selv bestemmer hvilken autorisert rørlegger de ønsker å benytte. De er selv ansvarlig for å montere vannmåler innen gitt frist.
 
Henting av vannmåler

Rørleggere eller kunde med rekvisisjon fra rørlegger kan etter avtale hente vannmåler på driftsbasen i Vestbyveien 35, 1540 Vestby. Avtale om å hente vannmålere gjøres mellom kl 0800 og 1500 på tlf. 932 14 917.

 

 

Tips en venn Skriv ut