Bakgrunn for vurdering av midlertidig forbud

Det skal utarbeides en ny områdereguleringsplan for Hvitsten. Det sees på om denne områdereguleringen også skal omfatte Strandåsen da bevaringsområde-Hvitsten
inngår i begge disse planene.
 
I planprogrammet til kommuneplan 2023 – 2034 kommer det frem at boligreserven (hva som kan utbygges i tråd med vedtatte reguleringer for Hvitsten og Strandåsen)
er spesielt høy, med ca. 650 nye boliger. Dette er et høyere antall enn kommunen mener er riktig å legge til grunn ved en ny reguleringsplan. For å forsikre oss om at det ikke fradeles tomter og bygges for mange boliger i disse områdene samtidig som ny områderegulering er under utarbeidelse, foreslår kommunen et midlertidig forbud mot tiltak innenfor Strandåsen og Hvitsten.

Hva er tiltak?

Med tiltak etter loven menes oppføring, riving, endring, herunder fasadeendringer, endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg. Et tiltak kan også innebære terrenginngrep og opprettelse og endring av eiendom.
 
Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse etter byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1 er unntatt fra dette forbudet.

Hva betyr et midlertidig forbud mot tiltak?

Midlertidig forbud mot tiltak er en slags sikkerhetsventil for å hindre endringer som ikke er ønskelig for den videre planleggingen av eiendommen(e). Dersom vi vedtar et midlertidig forbud mot tiltak på din eiendom, betyr dette at vi har anledning til å utsette alle former for tiltak hvis det vil være i strid med det vi vil foreslå i områdereguleringsplanen som er under utarbeidelse. Det vil likevel være mulig å søke om tiltak som ikke forhindrer det videre planarbeidet. Dersom kommunen mener tiltaket ikke vil være til hinder for videre planarbeid vil søknaden bli behandlet som vanlig. Dette vil bero på en konkret vurdering.

 
Et midlertidig forbud mot tiltak varer i inntil fire år, men kan i særlige tilfeller forlenges. I løpet av disse fire årene må kommunen vedta en ny plan for området, hvis ikke faller forbudet bort.

Hva skjer videre? Merknader og spørsmål

Frist for merknader var 14.01.2022.  
Merknadene dine vil bli referert og kommentert i et eventuelt vedtak om midlertidig forbud mot tiltak.

Lovgrunnlag

Midlertidig forbud mot tiltak er hjemlet i plan- og bygningsloven (pbl.) §§ 13-1–13-4.

Kan du klage?

Det er ikke mulig å klage på varselet, men du kan klage på det midlertidige forbudet mot tiltak dersom vi har vedtar dette. Men du kan på dette tidspunktet legge inn en merknad, som nevnt over.