Oversiktskart

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan med konsekvensutredning

Hovedvannforsyning i Vestby kommune fra Rykkin til Hølen, og gang- og sykkelveg langs deler av Brevikbråteveien til Store Brevik vei – Plan-ID 0286.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles med dette oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for ny hovedvannforsyning i Vestby kommune fra Rykkin til Hølen med tilhørende ventilkamre og høydebasseng. Detaljreguleringen vil også legge til rette for gang- og sykkelvei langs deler av strekningen. 

MOVAR skal styrke vannforsyningen til Vestby og Våler kommuner. Vestby og Våler får i dag vann fra det kommunale nettet til Moss kommune som har en begrenset kapasitet. På bakgrunn av ventet befolkningsvekst og krav fra Mattilsynet om kontinuerlig leveranse av drikkevann, er det et prekært behov for å styrke vannforsyningen. Arbeidet med ny vannforsyning er i henhold til målene i Vestby kommunes "Temaplan for vannforsyning fra 2017". Trassen vil knytte seg på ny planlagt vannforsyning i Moss kommune.  

Vestby kommune vedtok i april 2019 "Sykkelstrategi for Vestby kommune", med et hovedmål om at minst 8 % av alle reiser skal foregå med sykkel innen 2023. Strekningen som skal reguleres gjennom denne planen er en del av hovedsykkelvegnettet i kategorien primærnett. Primærnettet skal ha en bredde på 2,5 meter med belysning. Gang- og sykkelvegen vil bli koblet til eksisterende gang- og sykkelveg langs Brevikbråteveien og planlegges videre sørover til Brevikbråten. Fra Brevikbråten vil strekket fortsette vestover gjennom skogen og kobles på eksisterende gang- og sykkelveg langs Store Brevik vei. 

Planområdet er på ca. 1056 dekar, og varslet område omfatter deler av gnr./bnr. 131/1, 131/3, 131/6, 131/54, 131/55, 131/8, 131/9, 131/11, 132/1, 132/6, 132/9, 132/472, 132/1163, 132/1175, 132/1178, 132/1179, 132/1180, 136/1, 136/2, 136/25, 136/27, 136/59, 137/2, 137/6, 139/5, 140/2, 140/9, 141/1, 141/4, 141/21, 141/22, 142/1, 142/2, 142/4, 142/8, 143/2, 143/12, 143/67, 143/141, 161/38, 163/2 og 164/3.

Se vedlegg B for planområdets varslede planavgrensning. Planavgrensningen kan bli justert underveis i planprosessen. 

Det er avholdt oppstartsmøte med Vestby kommune. 

Deler av området er regulert og trase for hovedvannforsyning og gang- og sykkelveg, vil kunne krysse følgende reguleringsplaner: 

Planavgrensning[1].JPG

Resterende del av planområdet er uregulert og omfattes dermed av kommuneplanens arealdel. Hovedsakelig gjennom områder avsatt til Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR). 
 
Det planlagt tiltaket utløser krav om konsekvensutredning, jf. Plan- og bygningsloven § 4-2 og i henhold til Forskrift om konsekvensutredning §§ 8 og 10. Beslutningen er fattet med hjemmel i forskrift om konsekvensutredning § 8 første ledd bokstav a. Det er ikke krav om planprogram.

Rør for hovedvannforsyning er planlagt i grunnen, og arealbruken vil i størst mulig grad tilbakeføres etter anleggsperioden. 

Gjennom arbeidet med reguleringsplanen skal det tas hensyn til eksisterende verdier i området. Som del av planarbeidet vil det avklares hvordan tiltaket krysser eksisterende infrastruktur, optimalisering av gang- og sykkelvegen og fremtidig byggeforbud over trase for hovedvannforsyning.   

Se også kunngjøring på Vestby kommune sine hjemmesider. Forslagsstiller er Vestby kommune og COWI AS er forslagsstillers konsulent. 

Varslingen sendes alle naboer berørte offentlige organer og andre interesserte.

Innspill eller merknader 
Eventuelle innspill eller merknader til varsling av oppstart må rettes skriftlig til COWI AS v/ Katrine Haugesten per brev til postboks 123, 1601 Fredrikstad eller på e-post til; kahn@cowi.no, innen mandag 11. mai 2020. Vennligst merk henvendelsen med saksbehandlers navn eller referansenummer "A119076". 

Med vennlig hilsen for COWI AS 
Katrine Haugesten