Varsel om oppstart av detaljregulering for Gnr 143 Bnr 2 – Fløyåsen boligfelt i Hølen i Vestby kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Gnr 143 Bnr 2 – Fløyåsen boligfelt i Hølen i Vestby kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles igangsetting av detaljregulering for eiendommen gnr/bnr 143/2 – Lille Strandgate 6A i Hølen.

Detaljreguleringen vil erstatte deler av gjeldende reguleringsplan for planområdet Hølen planid. 0103.

Planens formål
Formålene for planen vil, som i gjeldende plan, bli boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Hovedårsaken til endringen av gjeldende reguleringsplan er at man ønsker å benytte eksisterende atkomstvei til Lille Strandgate 6A til atkomstvei for alle boligene. Dermed unngår man også et betydelig inngrep i skråningen ned mot Kongeveien.

Planen omfatter i sin helhet eiendommen Lille Strandgate 6A – gnr/bnr 143/2 og deler av tilliggende uregulerte tomt langs eiendommens vestside – dvs. langs gang- og sykkelveitraséen i vest.  Planområdet er totalt på ca. 18000m2.

Planen vil samsvare med overordnet plan, og vil erstatte deler av gjeldende reguleringsplan for felt Bb15 i gjeldende reguleringsplan for Hølen.
Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning etter Plan- og bygningsloven § 4-2 annet ledd jf. forskrift om konsekvensutredning.

Forslagstiller
Planen utarbeides av Sweco Norge AS - på vegne av Fløyåsen AS v/ grunneier Inger og Geir Berge.

Merknader til varsel om oppstart av planarbeid:
Spørsmål om eller innspill til planarbeidet skal rettes skriftlig til Sweco Norge AS v/ Ragnar Indrebø, Jernbaneveien 5-7, 1400 SKI, e-post: ragnar.indrebo@sweco.no – tlf. nr. 90507170, med kopi til Vestby kommune, e-post: post@vestby.kommune.no innen 06. oktober 2017.

 

Tips en venn Skriv ut