Innenfor området foreligger en eksisterende reguleringsplan. Formålet med omreguleringen er å legge til rette for langsiktig drift - og ny utvikling i pukkverket.

Planområdet har en total størrelse på ca. 330 daa, og omfatter eiendommene Gnr/bnr. 1/91, gnr/bnr. 81/4, gnr/bnr. 81/10, gnr/bnr. 10/5, gnr/bnr. 169/10 og gnr/bnr. 1/1.

Det varslede planarbeidet er nærmere beskrevet i vedlegg 1- planinitiativet og vedlegg 3 - planprogram.

Spørsmål og merknader

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Feste NordØst as v/ Gunnhild Ryen
tlf. 90 01 58 79, e-post: gr@feste.no
 
Frist for uttalelser var 30.12.22, til Feste Nordøst as,
postboks 33, 2541 TOLGA, eller pr. e-post til gr@feste.no