Formålet med planen

Formålet med detaljreguleringsplanen er å tilrettelegge for utvidelse av eksisterende videregående skole og bygging av ny flerbrukshall tilhørende skolen. Skolen har i dag ca. 750 elever og 150 ansatte. Ny regulering skal legge til rette for økning til inntil 1200 elever og 240 ansatte.

Planområdet

Planområdet er vist på kartet. Planområdet består av Viken fylkeskommunes eiendommer 12/29, 12/49, 12/117, 12/128, 12/120, 9/426. I tillegg består planområdet av hele eller deler av eiendommer 12/2, 12/35, 12/121, 12/22, 168/1, 9/2, 168/2, 9/4, 0/1, 12/13, 12/3.

Planområdet er en del av områdereguleringsplanen for Vestby sentrum plannr. 0216. I gjeldende plan er området vist med feltnavn U1 og U2 med formål undervisning, samt V14, V24 og V25 med formål kjøreveg med tilhørende gang-/sykkelveg og grøntareal.

Eiendom 12/2, 12/35, 12/121 er medtatt for vurdering av om Noreveien skal omreguleres til gatetun uten gjennomkjøring over skoleområdet. Eiendom 9/4 og 9/426 er medtatt for vurdering av gjennomkjøring til eksisterende parkering og fremtidig boligområde på 12/48, og boliger i Noreveien og Soleveien. Eiendommene 168/1, 9/2, 168/2, 0/1, 12/13, 12/3, 12/2, 12/22 er medtatt for detaljregulering av Kroerveien og Haugveien.

Planens endelige avgrensning blir avklart som en del av planarbeidet.

Merknader

Frist for merknader var 16. desember 2021.