Hensikten

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av et urbant boligprosjekt med attraktive næringslokaler som legger til rette for økt byliv på felt S9. Det planlegges ca. 35 boliger og ca. 500 kvm. næringslokaler. Planforslaget vil forholde seg til arealbegrensninger (%BRA) i overordnet plan. Samtidig detaljreguleres felt S7 i henhold til dagens bygningsmasse som benyttes av NAV.
 
Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet. Planarbeidet utløser ikke 
krav til konsekvens- utredning.

Innspill og merknader

Frist for merknader var 10. desember.