Merknader

Frist for tilbakemeldinger er 9. juli 2021.

Merknader og spørsmål til planarbeidet sendes til Rambøll v/Ane Tronstad, e-post: ane.tronstad@ramboll.no med kopi av merknad til: postmottak@vestby.kommune.no. Vi ber om at det tydelig merkes om innspillet gjelder for «Gartnerveien» eller «Ringveien».

Forslag til planavgrensning

Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnittene under. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge arealer for renovasjon. Det planlegges for nedgravde avfallscontainere.

wdNGBKFHKApOQAAAABJRU 5ErkJggg==
Figur 1: Planavgrensing, Ringveien. Planområdet utgir 2,1 daa.

 4d 8hb 5G 1RBnWuAAAAAElFTkSuQmCC
Figur 2: Planavgrensing, Gartnerveien. Planområdet utgjør 1,9 daa.

Varslingsområde for Ringveien er i dag en del av reguleringsplan for Søndre Brevik og er regulert til landbruksområde. Varslingsområde for Gartnerveien er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNFR-område og kontor/forretning. Planarbeidet er vurdert etter forskrift om konsekvensutredning §§ 6-8 og anses ikke å utløse forskriftens utredningskrav.