Detaljregulering for ny vei ASKO-Sole skog

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av ny vei mellom Asko og Sole skog. Veien ønskes etablert mellom Osloveien og Garderveien over Sundby. Den nye veien planlegges for trafikk til og fra Sole skog og Garder. Hensikten er å bedre trafikkavviklingen i planlagt rundkjøring ved krysset Garderveien x Osloveien. Det skal utredes to alternativer hvor det ene er i tråd med gjeldende kommuneplan.
 
Planområdet er i kommuneplan for Vestby kommune avsatt til næringsformål, LNRF-område, parkering og offentlig eller privat tjenesteyting. Planområdet er i gjeldende reguleringsplan regulert til Parkbelte i industriområde, kontor/ industri, parkeringsplass, Offentlig bygg – undervisning, Barnehage og kjørevei. Det forventes at endelig planområde blir vesentlig mindre enn det varsles om.
 
Foreslått plangrense er vist i vedlagte kart. 

Krav om konsekvensutredning

For dette planforslaget kreves det konsekvensutredning uten planprogram jf. plan- og bygningslovens § 4-2 og Forskrift om konsekvensutredning. Temaene som skal konsekvensutredes er friluftsliv og landbruk.  

Vurdering

Tiltaket er nevnt i KU-forskriften vedlegg II, nr. 10 Infrastrukturprosjekter, bokstav e) i; Bygging av veier. Kommunen har vurdert tiltaket nærmere etter § 10 og funnet at tiltaket kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn ettersom planforslaget kommer i konflikt med et område kartlagt som Svært viktig friluftslivsområde i Kommunedelplan for friluftsliv, og Hensynssone friluftsliv i gjeldende kommuneplan. Det skal derfor utarbeides KU-notat for temaet friluftsliv.

Tiltaket vil også komme i konflikt med dyrka og/eller dyrkbar mark. Selv om omdisponeringen av dyrka og/eller dyrkbar mark kanskje ikke kan defineres som større etter forskriften, er det likevel ønskelig å konsekvensutrede også dette temaet.   

Eventuelle kommentarer kan sendes til: Sweco Norge AS v/Jardar Nymoen, Jernbaneveien 5, 1400 Ski eller E-post: Jardar Nymoen, innen 27.08.2020, med kopi til Vestby kommune, PB 144, 1540 Vestby eller E-post: post@vestby.kommune.no.
 
Ved eventuelle spørsmål om prosjektet kan dette rettes til E-post: Sverre Gjølstad.
 
Det vil bli anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter førstegangsbehandling i plan- og miljøutvalget. Videre behandling etter offentlig ettersyn vil skje i plan- og miljøutvalget og kommunestyret.  
 
Med vennlig hilsen 
Jardar Nymoen