Planområde

Planområdets avgrensing framgår av kartet under. Planområdets foreløpige areal er ca. 15,2 daa. Planavgrensningen kan bli redusert i løpet av planperioden.

Hensikten med planarbeidet

Formålet med planen er å tilrettelegge for utvikling av næringsbebyggelse på eiendommen. Det foreligger et plankrav for eiendommen, da den tidligere har fungert som skolebygning og nå skal endre bruk. Ny bruk er i tråd med formål i gjeldende arealplan. Det skal innreguleres adkomst til eiendommen og omkringliggende veger er inkludert for å sikre dette, samt eventuelle frisiktkrav.

Konsekvensutredning

Tiltaket er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger. Hvilke planer og tiltak som omfattes av forskriften fremgår av § 6, § 7 og § 8. Det konkluderes med at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning. Området som skal reguleres er satt av til fremtidig næring i kommuneplanens arealdel.

Kontaktinfo og frist for innspill

Spørsmål eller innspill kan rettes til plankonsulent BAS Arkitekter AS ved Simonett H-Lange innen 28.10.2021 på: Mail: simonett@bas-ark.no

 

BAS arkitekter AS
v/Simonett H-Lange
St.Marie gate 96-98
1706 Sarpsborg