Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for leiligheter tett på Vestby sentrum og Vestby stasjon, med gode uterom og fellesarealer. Det planlegges for ca. 400 leiligheter og det kan være aktuelt med forretning eller tjenesteyting i et lokale mot stasjonen. Bebyggelsen planlegges som blokkbebyggelse med 7 til 9 etasjer.

Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Frist for innspill og merknader

Frist for innspill var 12.05.2023 og kan rettes til:

Civitas AS v/Tone Færøvik, Grubbegata 14, 0179 Oslo, epost: Tone@civitas.no og telefon 905 36 643

Plandokumenter

Se arealplaner.no for mer informasjon og plandokumenter.