Overordnet målsetting

Planens overordnede målsetting er at «Vestby kommune skal bidra til å nå nasjonale og regionale klimamål for å redusere klimagassutslipp og energiforbruk, i egen virksomhet og i kommunen som helhet, samt være forberedt på de utfordringene et endret klima vil medføre.
 
I 2050 skal Vestby være et lavutslippssamfunn og innen 2030 skal klimagassutslippene være redusert med minst 40 prosent».

Formål med rullering av planen

Formålet med rullering av planen er å 
  • velge basisår for vedtatt utslippsreduksjon
  • finne statistikk for konkrete utslippsreduksjoner
  • gjennomgang av og forslag til tiltak og virkemidler for å redusere klimagassutslippene i Vestby kommune 

Nærmere opplysninger om planarbeidet i vedlegget nedenfor.

Frist for merknader

Merknader til planarbeidet sendes til Vestby kommune innen  01.02.2021.
 
Benytt adresse: Vestby kommune, Plan, bygg og geodata, Postboks 144, 1541 Vestby.

Du kan også sende e-post til post@vestby.kommune.no eller benytte den elektroniske selvbetjeningsportalen.