Vedtak

Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Plan- og miljøutvalgets vedtak 28.02.2022: Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 13-1 om midlertidig forbud mot tiltak nedlegger Vestby kommune et midlertidig forbud om følgende tiltak for områdene Hvitsten og Strandåsen i påvente av ny reguleringsplan:

  • Fradeling av tomter
  • Opprettelse av nye boenheter
  • Bruksendring av fritidsbolig til bolig i områder regulert til bolig.

Det vil si at alle tiltak som ikke er omfattet av vedtaket vil forholde seg til reglene i reguleringsplanen for Hvitsten og Strandåsen.

Vedtaket vil ikke påvirke byggetillatelser som allerede er gitt.

Det midlertidige bygge- og deleforbudet opphører når det foreligger en ny områderegulering, eller når det har gått fire år fra vedtakstidspunktet. I særlige tilfeller kan forbudet forlenges.

Informasjon om arbeid med ny områderegulering vil bli sendt ut i løpet av våren 2022.

Hvem kan klage?

Alle med rettslig klageinteresse har klageadgang. Det kan være tiltakshaver, naboer og andre som blir berørt av vedtaket. Også organisasjoner har klageadgang innenfor formålsområdet til organisasjonen. (Forvaltningsloven § 28)

Klagefristen er 3 uker fra mottak av vedtak eller når vedtaket blir offentlig kunngjort.

Ta gjerne kontakt med oss på 64 98 01 00, dersom du har spørsmål om kunngjøringen, vedtaket eller klageadgang.