Kartlagte fareområder skal vises i planen gjennom hensynssoner med tilhørende bestemmelser, jf. pbl. §§ 11-8, (a) og § 12-7.

Endringen innebærer at kartlagte hensynsoner – faresoner kvikkleire vises i kartet til reguleringsplanen med løsne- og utløpsområdet og det er lagt til egne bestemmelser for hensynssonen. Alle tiltak innenfor hensynssonen må meldes til kommunen, selv om tiltaket i utgangspunktet ikke er meldepliktig. 

Klage på vedtak

Eventuelle merknader til planarbeidet sendes innen 28. juni 2021. Benytt adresse: Vestby kommune, Plan, bygg og geoadata, Postboks 144, 1541 Vestby.

Du kan også sende post til post@vestby.kommune.no eller sende elektronisk ved å benytte Selvbetjeningsportalen