Det er fremmet innsigelse fra Viken fylkeskommune da det mangler teknisk detaljplan for veinettet innenfor planområdet. Vedtaket er ikke rettskraftig før innsigelsen er løst.

Nærmere opplysninger om planen finnes nedenfor, merket vedlegg.

Klagefrist

Vedtaket kan påklages til Vestby kommune innen 17.12 2020.
 
Benytt adresse: Vestby kommune, Plan, bygg og geodata, Postboks 144, 1541 Vestby.
Du kan også sende e-post til post@vestby.kommune.no eller elektronisk ved å benytte selvbetjeningsportalen. 
 
Krav om erstatning eller innløsning må sendes Vestby kommune innen 3 år etter denne kunngjøring (jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3).