Etter oppfylling skal området tilrettelegges for dyrkingsareal. Arealet skal heves slik at området blir egnet til maskinell drift som dyrket mark. Stedlige jordmasser mellomlagres i ranker og tilbakeføres i «ulike» topplag. Terrengreguleringen skal skje med mottak av dokumenterte rene gravemasser. 

Nærmere opplysninger om planen finner du i vedleggene nedenfor. 

Klagefrist

Vedtaket kan påklages til Vestby kommune innen 21.07.2020. Benytt adresse Vestby kommune, Plan, bygg og geodata , Postboks 144, 1541 Vestby. E-mail: post@vestby.kommune.no eller benytt selvbetjeningsportalen.
 
Krav om erstatning eller innløsning må sendes Vestby kommune innen 3 år etter denne kunngjøring (jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3).