Brygga i Hvitsten

Vedtatt – kommunedelplan for kulturminner – kulturminneplan

Vestby kommunestyre har 24.4.2017 egengodkjent kommunedelplan for kulturminner - Kulturminneplan.

Formålet med kulturminneplanen er å gi en oversikt over kommunenes kulturminner, peke på og prioritere de viktigste kulturminnene, samt øke kunnskapen og bevisstheten om disse verdiene i Vestby.

Kulturminneplanen skal være et verktøy og gi et solid grunnlag for å følge opp regjeringens, fylkeskommunens og kommunens egne mål om bruk og vern av kulturminner.

Kulturminneplanen inneholder en oversikt over kjente kulturminner som allerede er registrert, samt en verdivurdering av disse. Bevaringsområdene Hvitsten, Hølen og Son har fått en sentral plass. Bygninger i Garder og i Vestby sentrum er også inkludert. Videre inneholder planen en oversikt over viktige kulturlandskap, krigsminner, samt andre enkeltminner. I tillegg består planen av et plankart og en handlingsdel. Plankartet viser bevaringsområdene for kulturmiljøer, kulturlandskap og enkeltminner. Handlingsdelen er en oversikt over tiltak som kan gjøres i årene fremover.

Det følger ingen juridisk bindende bestemmelser med kommunedelplanen, men det er utarbeidet et forslag til bestemmelser som kan tas inn i kommuneplanen ved neste rullering.

Nærmere opplysninger om planen finner du til høyre på siden, under "mer info".

Følg også Kulturminner i Vestby på facebook

 

Plansjefen

 

Tips en venn Skriv ut