Vestby sentrum_illustrasjon (2)

Vedtatt - områderegulering - Vestby sentrum

Vestby kommunestyre har egengodkjent områderegulering for Vestby sentrum.

Planen omfatter hele den sentrale delen av Vestby tettsted, herunder bl.a stasjonsområdet, dagens sentrumskjerne omkring rådhuset, Nordby gård, Søndre Randum gård, Øvre Randum gård, Grøstad gård, Vestby mølle og kornsilo, Vestby gamle barneskole, Vestby videregående skole og lagerbygningene langs Støttumveien.

Planområdet er på total cirka 550 daa. 

Formålet med planen er å legge til rette for en betydelig bolig-, kontor-, nærings- og forretningsutvikling i umiddelbar nærhet til kommunens viktigste kollektivknutepunkt. Planen åpner for inntil 680.000 m2 ny bebyggelse og over 6000 nye boliger. Det er hensikten at ny bebyggelse skal skape en bymessig fortetting av høy kvalitet og det legges i planen til rette for en funksjonsblanding som gir rom for næringsutvikling, gode bomiljøer samt attraktive fellesfunksjoner og møteplasser.

Det reguleres en ny gatestruktur i Vestby sentrum. Nye gatesnitt forslås opparbeidet med sykkelfelt, fortau, møblerings-/beplantningssone og kjørevei. Hensikten er å tilrettelegge bedre for syklister og gående.

Vedtaket av områdereguleringsplanen for Vestby sentrum markerer avslutningen på nesten fire års planarbeid. Med planen har kommunen tatt styringen med utviklingen av fremtidens Vestby sentrum. Planen tilrettelegger for en helhetlig utvikling av Vestby tettsted, som vil skape sammenheng og forutsigbarhet for framtiden.

Møteutskrift, plankart, reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse og kart over etappeinndeling kan finnes under «mer info» til høyre på denne siden. 

Vedtaket kan påklages. Klagen sendes pr. brev, epost eller via kommunens selvbetjeningsportal innen 16.1.2017.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må sendes Vestby kommune innen 3 år etter denne kunngjøring (jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3).

Vestby sentrum_illustrasjon.JPG