Hølen Brennevinssamlag-Kvitteringer

Vestby kommunes historiske arkiver

Informasjon

Hva er Vestby kommunes historiske arkiver?
Vestby kommune opprettet i 2008 en kommunal arkivdepotordning. Dermed ble arkivene gjort tilgjengelige for publikum. Arkivene utgjør nå ca. 52 hyllemeter kommunale arkiver fra de tidligere kommunene Son kommune, Hølen kommune samt Vestby kommune (ca. 1837-1963)

Innhold
De kommunale arkivene går hovedsakelig tilbake til 1837 da formannskapslovene ble innført i Norge. Perioden som gjøres tilgjengelig nå går fram til 1.1.1964 da Son kommune gikk inn i Vestby kommune (Hølen gikk inn i 1943). Det fins imidlertid noe materiale fra før dette, spesielt fra havnevesen, skole og fattigvesen. Den eldste protokollen begynner i 1777 og er fra havnevesenet i Son. Noe materiale går til 1980-tallet.

Materialet som fins i våre arkiver er innefor følgende fagområder:

 • Folkevalgte organ og sentraladministrasjon – eks. formannskapet og valgstyret
 • Folkeregister
 • Økonomiforvaltning – eks. kommunekassa
 • Kirke og kultur – eks. menighetsrådet
 • Undervisning – eks. skolestyret og de enkelte skolene
 • Sosiale oppgaver – eks. fattigvesenet og edruelighetsnemnda
 • Tekniske oppgaver – eks. brannvesenet og vannverket
 • Rettsstell – eks. overformynderiet
 • Nærings- og ressursforvaltning – eks. jordstyret
 • Krise- og reguleringstiltak – eks. forsyningsnemnda
 • Kommunal næringsdrift – eks. brennevinssamlaget

Tilgjengelighet/bestilling
Arkivene befinner seg i kommunens depot i Rådhusgata, men kan benyttes på hovedbiblioteket i Vestby sentrum etter bestilling. For oversikt over arkivene kan man lete seg fram via innholdsfortegnelsene eller arkivlistene før man bestiller på eget skjema - Bestilling av materiale.
Papirutgaver av kataloger og bestillingsskjemaer fins også på hovedbiblioteket i Vestby sentrum og Son filial. Egne utlånsregler er utarbeidet, se Utlånsregler

Hvorfor bevare?
Arkiver er unike. De er en viktig kilde til å skape lokal tilhørighet og identitet til vår kommune. De er viktige for å forstå tidligere tider og slik skape forståelse for bevaring av lokal kulturarv. Arkivene har derfor stor kulturhistorisk verdi. Arkiver kan være et viktig kildemateriale for forskning, både for profesjonelle forskere og amatører som ønsker å drive slektsforskning. Arkiver kan også betraktes som viktig rettslig dokmentasjon for å bevise skolegang, eiendomsrett ol.

Kilder
De kommunale arkivene i Vestby er fra omtrent de samme forvaltningsområdene som vi har i dag, selv om flere områder har endret status til statlig eller fylkeskommunal eller er privatisert. Noen forvaltningsområder er opphørt fordi behovene har endret seg gjennom tidene. Kildemateriale med rik lokal informasjon kan søkes i institusjonene som jobber med disse områdene eller man kan søke i Arkivportalen.no. Eksempler på fagområder er vegvesen, sykehus, videregående skoler, fengselsvesen, kirken, trygdevesen mm. Slektsforskere kan søke direkte i arkivverket.no/digitalarkivet.  
Når det gjelder lokale privatarkiver fra blant andre foreninger og lag henvises til Vestby lokalhistoriske arkiv - tlf. 416 34 978.

Lovverk
Bevaring og tilgjengeliggjøring av arkiv er nedfelt i arkivloven med forskrift samt en rekke andre lover. Kommunene har selv plikt til å oppbevare arkivene og gjøre dem tilgjengelig. Arkivloven, offentlighetsloven, forvaltningsloven og andre relevante lover og forskrifter er tilgjengelig på Lovdata.

Andre opplysninger
Det er åpenbart at endel kommunalt materiale mangler. Mye av dette er nok gått tapt i forskjellige sammenhenger. Hvis du tror at du har kommunalt arkivmateriale, ta kontakt med Fellestjenesten som sender en av sine medarbeidere til å komme og se på det. Dette kan være materiale som du har arvet eller noen har funnet etter en kommunalt ansatt eller en som har hatt et kommunalt verv

De kommunale arkivene inneholder lite fotografier.
Foreløpig samler historielaget inn fotografier og henvendelse kan gjøres til dem;
Vestby Historielag, Postboks 29, 1541 Vestby.

Kontaktinformasjon
For bestilling bruk eget bestillingsskjema - Bestilling av materiale.

For henvendelser om materiale eller andre spørsmål:
Vestby kommune v/ Fellestjenesten
Postboks 144
1541 Vestby
E-post: post@vestby.kommune.no
 

Tips en venn Skriv ut