Garder Vels kulturminnekomite -bilde hentet fra Garder Vels hjemmeside

Vestby kommunes Kulturpris 2011

Vestby kommunes kulturpris for 2011 er tildelt Garder Vels kulturminnekomité for sitt mangeårige engasjement for Garder, for registrering og merking av kulturminner og turstier og for sitt praktverk av en bok; «Garder – den frodige bygda midt i verden». Kulturprisen bestående av diplom og en gavesjekk på kr. 10.000 ble overrakt i kommunestyrets møte fredag 9. desember.

Vestby kommune er opptatt av å synliggjøre at man setter pris på innbyggere som markerer seg på en eller annen måte innenfor det utvidede kulturområdet.

Vestby kommunes kulturpris for særlig innsats innenfor det allmenne, utvidede kulturområdet, ble første gang delt ut i 1974. Kulturprisen deles i år ut for 33 gang. Til nå har 35 enkeltpersoner og 4 organisasjoner mottatt prisen. I løpet av årene er det kun 5 ganger prisen ikke er blitt delt ut.

Det utvidede kulturområdet omfatter alt det som i Kulturmeldingene omtales som «det utvidede kulturbegrep» - bildende kunst, sang og musikk, teater, dans, film, idrett, speiding, og hele det mangfold av fritidsaktiviteter som kjennetegner vår kultur.

Formålet med prisene er å hedre personer eller organisasjoner som har nedlagt et særlig stort arbeid for kulturlivet i kommunen.

I statuttene står det om kandidater at; Kulturprisen kan tildeles en enkeltperson, gruppe av personer eller organisasjoner, som bor eller har sitt kulturelle virke i Vestby kommune og som har vist evne og vilje til å yte en kulturinnsats utover det vanlige. Det kan trygt sies at prismottakeren har vist både evne og vilje og har bidratt på det allmenne kulturfeltet til glede, inspirasjon og aktivitet i mange år.

Kulturprisen for 2011 består av et diplom, samt en gavesjekk på 10 000,- kroner.

Kulturpriskomitéen bestående av kultursjef Ronny F. Johansen, Mette Brynhildsrud og Anne Therese Tuft Lie fikk inn flere forslag til kandidater, og valgte å tildele kulturprisen

BEGRUNNELSEN FOR KULTURPRISEN 2011 ER:

Organisasjonen som i år mottar Kulturprisen har i mange år ved sitt engasjement for lokalmiljøet, for sin interesse og iver etter å ivareta lokalhistorien og derigjennom vår felles fortid, bidratt til både aktivisere og glede mange av kommunens innbyggere.

Organisasjonen oppfattes som handlingsorientert med en ” Vi bare gjør det” holdning, de lager lite oppstuss om seg selv, men synliggjøres kraftig gjennom sine konkrete resultater.

Organisasjonen startet tidlig på åttitallet, og da under navnet Fornminnekomiteen. Årsaken var et ønske om å tilgjengeliggjøre gravhaugene på Hovum for besøkende. Etter dette utvidet komiteen sin interessesfære til også å gjelde andre kulturminner – dette igjen resulterte i navnebyttet som gjelder den dag i dag, Kulturminnekomiteen.

Et kulturminne er ikke som mange tror, kun gravhauger eller gjenstander fra bronsealderen eller vikingtiden. Vel så viktig er de nyere tids kulturminner, de som er så nært i tid at vi glemmer at de er der. Ved å være tidsvitner og formidlere av vår nære historie bidrar komiteen til å knytte bånd mellom generasjoner. Ved å fortelle historiene om et gammelt sagbruk, levendegjøre Danseberget som en gang var møteplassen for ungdommene eller vise frem Evja der mange har fått sin første svømmeopplæring, løfter komiteen frem den nære historien og bidrar til at historisk kunnskap videreføres og derigjennom øker innbyggernes bevissthet rundt stedets identitet.

Formidling av kulturminner kan gjøres på mange måter, enten ved å rydde stier, og sette opp informasjonstavler, eller ved å istandsette, rydde og holde vedlike ”Labberundta” og la denne være en del av kombinasjonen mellom kultur og helse og som første tur i heftet ”Tid for tur”. Her får du både en tur til hjemmefronthytta i Kjærstadskogen og langs stien vil du finne informasjonstavler om om bl.a. lokale gårder, vegetasjon og geologi!

Garder har mange kulturminner, og det er i denne sammenhengen viktig å nevne boken som ble gitt ut i 2010, Garder – den frodige bygda midt i Verden. Her har komiteen lagt ned et fantastisk stykke arbeid med å formidle stedets historie og identitet. Så når komiteen har et slikt bredt tilfang av kunnskap og interesse at de evner å utnytte mulighetene idealisme gir, er det en glede å se de konkrete resultatene. Innsamling av skriftlig materiell og bilder gir med tanke på identitet, - stolthet og formidlingsglede.

Det er både morsomt og interessant å kunne lese historikk og se bilder av f.eks. Garder skole. I starten på Garder skole sin eksistens, var det prestens ansvar å ordne skolevesenet – og hvis det fantes en klokker, ble han læreren! At det var Christian den VI som innførte tvungen konfirmasjon i Norge i 1736 og at det var for at alle barna skulle lære seg å lese for å komme seg gjennom den store katekisma, visste vi vel ikke – ei heller at loven om obligatorisk skolegang kom tre år etter dette.

Boken er tidvis skrevet på lokal-dialekt, noe som føles som ekstra sjarmerende, ja – man føler en liksom er MED i historien.

Jeg må nok innrømme at boken gjorde at jeg en dag tok meg en kjørerunde rundt i Garder. Som Sonsbeboer uten alt for lang fartstid å fare med i kommunen – ser jeg fram til – ikke bare kjøreturer, - men til å oppsøke turer i skauen og steder som er nevt i både turhefte og boken : «Garder – den frodige bygda midt i verden». Jeg har mye å lære om denne flotte biten av kommunen og dere har fått meg til å glede meg!

Avslutning: Enhver kommune har behov for positive og engasjerte mennesker, som både kan og vil bidra til fellesskapets beste. Det er ikke gitt i dag at vår fjerne og nære historie ivaretas og formidles med slik glede, iver og engasjement som denne organisasjonen har gjort. Vi i Vestby kommune ønsker med dette å si at vi er svært takknemlig for den jobben dere har gjort for å dokumentere og formidle vår fortid. Og vi håper dere vil bidra ytterligere i det arbeidet som nå ligger foran oss med å lage en Kulturminneplan for Vestby kommune!

For sitt mangeårige engasjement for Garder, for registrering og merking av kulturminner og turstier og for sitt praktverk av en bok;
«Garder – den frodige bygda midt i verden»
- er det en ære for meg å gi kulturprisen for 2011 til;
Garder Vels kulturminnekomité