Felt B5

Vestby Sentrum, felt B5 detaljregulering - Kunngjøring om igangsetting av reguleringsarbeid med konsekvensutredning

Kunngjøring om igangsetting  av reguleringsarbeid med  konsekvensutredning.
 
I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres herved at Vestby Boligutvikling AS har satt i gang planarbeid for detaljregulering av gårdsummer / bruksnummer 8/5 og deler av 161/19. Tomten ligger øst for Vestbyveien med adresse Støttumveien 2 og 4 og huser i dag Vestby gamle skole. Tilliggende gater varsles nå som del av planområdet, men hensikten er at disse senere skal inngå i eget planarbeid ført av Vestby kommune selv.

Grensesnitt mellom de to planene vil avklares i det videre arbeid. Tomten utgjør 11383 m2, medregnet de tilliggende veiarealene. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligutvikling. Det vil vurderes næringsvirksomhet i første etasje mot Vestbyveien og/eller Støttumveien. Det planlegges for i overkant av 180 boliger og et samlet bruksareal på maksimalt 16 500 m2. Konsulenter for arbeidet er Lund Hagem Arkitekter AS i samarbeid med rådgivergruppen Civitas AS.

Det varsles samtidig om innledning av forhandlinger om utbyggingsavtale i henhold til pbl. § 17-4. Det er vurdert at tiltaket utløser krav om konsekvensutredning for å utrede bevaringsspørsmålet (iht. PBL §§ 4-1, 4-2). Vestby kommunes planavdeling har besluttet at det ikke stilles krav om planprogram for dette.
Bemerkninger Berørte inviteres med dette til å komme med  bemerkninger til reguleringsarbeidet.

Se ytterligere informasjon til høyre på siden under «mer info».
 
Spørsmål til arbeidet og skriftlige merknader rettes til:

Civitas rådgivergruppen v/ Tine Aagesen, Grubbegt. 14, 0179 Oslo, eller tine@civitas.no / 984 21 173

Frist for bemerkninger: 05.04.2019.
 

Tips en venn Skriv ut