I tjeneste for Norge - med bosted i Vestby

Hvordan skal Vestby kommune hedre og ivareta soldater som har vært i operativ utenlandstjeneste og deres familier?

Norge har over flere tiår deltatt i ulike militære operasjoner i krigs- og konfliktområder i andre land. Mange tusen norske menn og kvinner harKommunal veteranplan foto: Forsvaret
erfaring fra slik innsats. Staten har de senere årene utviklet og systematisert sin politikk overfor disse mannskapene, gjennom planer vedtatt i Stortinget. Kommunene har ikke hatt noen klar rolle i dette. Vestby kommune ønsker å etablere en politikk på veteranfeltet.

Som veteraner defineres alt militært personell som har tjenestegjort i operasjoner i utlandet under FN, NATO eller lignende kommando. I praksis betyr dette alle Norske soldater og offiserer som har representert Norge i utenlandsoperasjoner etter Andre Verdenskrig.

Staten vil spesielt fokusere på veteraner som en viktig ressurs for det norske samfunnet, og som viktige bidragsytere i arbeidsliv og lokalsamfunn. De fleste kommer styrket hjem fra internasjonale oppdrag, men de som måtte trenge oppfølging skal få best mulig behandling, og de skal oppleve overgangen fra Forsvarets ivaretakelse til det sivile hjelpeapparatet som helhetlig og sømløs (Prop.73 S, 2012).

Et overordnet prinsipp i handlingsplanen er at personellet som har behov for oppfølging skal følges opp av samfunnets ordinære helse- og omsorgstjenester og sosialfunksjoner. Dette stiller høye krav til disse tjenestenes fleksibilitet, rådgivning og veiledning og ikke minst kompetanseoppbygging. (Prop.73 S, 2012).

Vestby kommune hadde ved utarbeidelse av planen ca. 160 registrerte veteraner fra operasjoner etter 1978 (tall fra NIVO – Norges Veteranforbund for Internasjonale Organisasjoner). De øvrige kommunene i Follo har tilsvarende tall. De forskjellige frivillige organisasjonene som jobber med veteranenes interesser og kår jobber på tvers av kommunene og delvis også fylkesgrensene. Et bærende prinsipp i forhold til ivaretakelse av Vestbys veteraner er at vi skal samarbeide med disse der det er mulig og givende for veteranene. Vestby kommune vil derfor vær i fortløpende dialog med organisasjonene om tiltak og arrangementer, og støtte «Veteranhuset» i Drøbak som samlingspunkt for Follos veteraner.

Personal- og organisasjonsavdelingen er kommunens kontaktpunkt. Avdelingen skal sørge for at den enkelte kommer i kontakt med ansvarlige instanser i kommunen, eventuelt andre relevante instanser. 

Planen er delt i fire hovedområder:

1. Heder og annerkjennelse
2. Omsorg og oppfølging
3. Ivaretakelse av familien
4. Utnyttelse av veteranenes kompetanse

1. Heder og annerkjennelse

 • Arrangementet ved minnesmerkene i Vestby og Son 8. mai i samarbeid med Veteran- og Forsvarsrelaterte organisasjoner.
 • Det etableres et årlig arrangement for veteraner i Vestby og omegn med ordføreren i Vestby som vertskap. Arrangementet legges til veterandagen 8. mai, på kveldstid i Rådhuset.
 • Spre kunnskap til befolkningen gjennom alle kommunens kanaler om kommunens tjenester og tiltak overfor veteraner og deres familier.

2. Omsorg og oppfølging

 • Samarbeide med RVTS Øst (Regionalt ressurssenter om Vold, Traumatisk Stress og Selvmordsforebygging) om å tilby gode meritterende kurs for leger og annet helsepersonell om traumer, med særlig fokus på krigsopplevelser.
 • RO Rehabilitering og Helse-/ Barnevern øker traumekompetansen i de kommunale helsetjenestene, gjennom kurs og veiledning.
 • Samarbeide med NAV om å tydeliggjøre veteraners behov som en av målgruppene og bidra til at det lokalt forefinnes kompetanse på dette området.
 • RO Rehabilitering skal sammen med NAV tydeliggjøre veteraner som en av målgruppene for sine medarbeidere, og bidra til at disse oppdaterer sin kompetanse på dette.
 • Lage en informasjonsbrosjyre for veteraner som trenger hjelp, med oversikt over hva som finnes i Vestby og hvordan det kan oppnås kontakt. Spre brosjyren til relevante funksjoner i kommunen, som Servicekontoret, NAV, legekontor samt de ulike veteranorganisasjonene til utdeling.

3. Ivaretakelse av familien

De fleste av tiltakene under punkt 2 i planen er også relevante for familiene.

 • Det opprettes en kontaktperson innen PPT-Pedagogisk Psykologisktjeneste -  i Vestby kommune.
 • Gi opplæring til nøkkelpersonell i PP tjenesten – koblet mot barn som lever med stress og belastninger, med særlig fokus på det å ha foreldre i krigssoner. I dette arbeidet kan ressurspersoner fra Forsvaret brukes, samt veteraner med relevant bakgrunn.

4. Utnyttelse av Veteranenes kompetanse

 • Ansatte med veteranbakgrunn kan være en viktig ressurs med tanke på kompetanse innen for eksempel beredskapsarbeid eller opplæringsaktiviteter. Det gjennomføres en undersøkelse for å kartlegge denne kompetansen.
   

Aktuelle nettsteder:
Forsvaret.no/tjeneste/veteraner 
Forsvaret.no/tjeneste/veteraner/lenker/veteranplan
Veteranhuset Camp Oscarsborg på facebook 
Veteranhuset Camp Oscarsborg hjemmeside
Kirkens SOS

Aktuelle arrangementer:
Onsdag 8. mai 2019 Program Frigjørings- og Veterandagen i Vestby
Onsdag 8. mai 2019 Middag for veteraner fra Follo og Hurum på Oscarsborg

Hver måned er det veterantreff på over 50 steder i Norge - se oversikt her

Veterankontakt i Vestby kommune:
Rune Sletner, tlf. 982 03 532, e-post: rune.sletner@vestby.kommune.no

Veterankontakten skal formidle kontakt til veteraner, pårørende eller andre som søker informasjon om hvordan kommunen håndterer veteranrelaterte spørsmål.