Anleggsplanene gjelder for ordinære idrettsanlegg og nærmiljøanlegg

Her er gjeldende anleggsplaner, som skal rulleres i høst og vi nå ber om innspill til:

Se også Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv


Med ordinære anlegg menes anlegg for organisert og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet. 

Nærmiljøanlegg er et anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, som ligger i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg. 

Hver plan består av:  

  • Prioritert liste, som er en oversikt over de anleggene som er under planlegging eller etablering, hvor tilskudd gjennom spillemiddelordningen er del av finansieringen.  
  • Uprioritert liste, som viser hvilke andre anlegg som er ønsket i Vestby kommune, eller anlegg hvor planlegging starter på et senere tidspunkt. 

Prioritert liste

For at anlegget skal bli behandlet i den prioriterte delen må det være en definert prosjekt-/ anleggseier. Prosjekt-/ anleggseier må være berettiget til å motta tilskudd gjennom spillemiddelordningen. 

Planleggingen av anlegget må være kommet i gang før det meldes inn til prioriteringslisten i den kommunale anleggsplanen. 

Følgende må vurderes ved oppstart av arbeidet med prosjektplan: 

  • Reelt behov 
  • Bærekraft (FNs bærekraftsmål) 
  • Drift og forvaltning for anleggets totale livsløp 
  • Mulighet for å få inn flere aktiviteter i anlegget. 

Det er en forutsetning for å kunne søke om tilskudd gjennom spillemiddelordningen at anlegget er del av vedtatt kommunal plan (anleggsplanen). Endelig politisk behandling vil foregå i november/desember. 

Uprioritert liste

Vestby kommune ønsker å synliggjøre alle ønsker og behov for anlegg innen idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, uavhengig om anlegget skal finansieres med spillemidler eller ikke. 

Uprioritert liste viser hvilke anlegg det er behov for, eller som er ønsket i kommunen. Uprioritert liste kan sees på som innspill til aktiviteter som eventuelt kan tas med i større prosjekter. 

Har du innspill ?

Alle som ønsker kan uttale seg og melde inn forslag til nye anlegg, selv om de ikke representerer en organisasjon som er berettiget til å søke om spillemidler. Organisasjoner som er berettiget til å søke om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er beskrevet i spillemiddelbestemmelsene, kapittel 2.3 og 3.3.  

Innspill sendes til post@vestby.kommune.no
med emnefelt: «Innspill til anleggsplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2023-2026». Fristen er 1. september 2022.