Viktige lover,regler og forskrifter for friluftsliv og miljø

Det er et nasjonalt mål å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre almenhetens rett til ferdsel, opphold m.v. i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes.

Allemannsretten

Friluftsloven regulerer forholdet mellom grunneiere og allmennheten. Den gir allmennheten rettigheter, men også plikter av hensyn til grunneiere, naturen og friluftsfolk.

Uavhengig av hvem som eier grunnen, sikrer allemannsretten oss rett til ferdsel, opphold og aktiviteter. Du kan altså gå til fots i utmarka hele året, sykle eller ri på veier og stier, padle og ro på sjøen, innsjøer eller elver. Du kan videre raste og telte, fiske fritt i sjøen, bade og plukke bær og sopp.

Det viktig å utvise noe mer aktsomhet når du oppholder deg på et sted, enn når du kun passerer gjennom et område. Dersom noen bryter lovens forutsetning i forhold til hensynsfull atferd, har grunneieren lov til vise vedkommende bort.

Forskrift om åpen brenning

Vestby kommunestyre har i møte 17/9-06 vedtatt forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner. Vedtaket er fattet med hjemmel i forurensningslovens §9. Forskriften gjelder fra 1/10-06 og omfatter hele kommunen. All åpen brenning samt avfallsbrenning i småovner er forbudt. Unntatt fra forbudet er grillinnretninger, utepeiser, kaffebål, St. Hansbål, samt brenning av rent trevirke, aviser og lignende i vedovner. Etter søknad kan det gis dispensasjon fra forbudet.

Båndtvang

Den ordinære båndtvangstid er f.o.m 1. april t.o.m 20. august og gjelder både i og utenfor tettbygd strøk.

Hunden skal da enten holdes i bånd eller inngjerdet. Det er ikke nok at den går løs i nærheten av eieren og kommer med en gang han roper eller fløyter på den. Utenom båndtvangstiden kan hund bare løpe løs i områder som er åpne for alminnelig ferdsel når den følges på forsvarlig måte. Jakthundtrening og dressur kan likevel foregå når grunneier og de bruksrettigede samtykker. "Forsvarlig måte" betyr at eiere eller besitter må ha en viss kotroll med hunden.

Telting

Plass til rasting, solbad, overnatting eller liknende må ikke tas i innmark uten eierens eller brukerens samtykke.
I utmark må plass som nevnt i foregående ledd ikke tas til utilbørlig fortrengsel eller ulempe for andre.
Rasting eller telting må ikke skje når det kan medføre nevneverdig skade på ungskog, eller skogforyngelsesfelt.
Telt må ikke settes opp så nær bebodd hus (hytte) at det forstyrrer beboernes fred og i hvert fall ikke nærmere enn 150 meter.
Reglene om avstand fra bebyggelse gjelder likevel ikke på område som særskilt er innredet for telting.
Telting eller annet opphold er ikke tillatt i mer enn 2 døgn om gangen uten eierens eller brukerens samtykke. Samtykke til lengre opphold trengs likevel ikke på høgfjellet eller på område fjernt fra bebyggelse, med mindre det må regnes med at oppholdet kan medføre nevneverdig skade eller ulempe.
Telting og ferdsel må skje på eget ansvar for skade som dyr kan påføre personer, telt og andre eiendeler.

Innmark og utmark

Utmark er udyrka mark og omfatter det meste av vann, strand, myr, skog og fjell. Innmark er først og fremst den private sonen rundt bolighus og hytter, dyrket mark, eng, plantefelt og kulturbeite. Alt som ikke er innmark er utmark.

Mindre bolig- eller hyttetomter regnes i utgangspunktet som innmark. Deler av større bebygde tomter vil ofte være utmark med rett til ferdsel. Retten har slått fast at en grunneier må tåle å ha allmennheten nærmere innpå seg i strandsonen enn ellers. 

En grunneier har ikke rett til å vanskeliggjøre allmennhetens ferdsel eller opphold ved å sette opp fysiske hindringer eller skilt. Det er heller ikke lov å privatisere utmarka ved å sette opp flaggstenger, sitteplasser eller lignende.

Tips en venn Skriv ut