Hva er krenkelser og mobbing i barnehagen?

Krenkelser i barnehagen kan være at barn opplever å bli slått, dyttet, fratatt leker eller snakket stygt til. Mobbing er handlinger fra voksne eller barn som gjør at barnet ikke føler at det hører til og er betydningsfulle i fellesskapet i barnehagen. Det kan være at barnet opplever å bli holdt utenfor leken eller ikke blir sagt hei til på morgenen. Små barn kan dytte, bite eller slå hverandre, men hvis barnet ditt ofte blir dyttet, slått, plaget eller ertet, er det viktig at du melder fra om dette til barnehagen.

Ansattes plikt til å sikre at barna har et trygt og godt miljø

Alle som arbeider i barnehagen skal følge med på hvordan barna har det, og har en plikt til å melde fra til styrer hvis de får mistanke til eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Dette er forpliktelser som ligger i barnehageloven §§ 41 og 42.

Hvordan kan foreldre melde fra?

Hvis barnet ditt ikke trives i barnehagen kan krenkelser eller mobbing være en av grunnene til dette. Hvis du som forelder opplever at barnet ditt ikke har et trygt og godt miljø i barnehagen må du melde ifra til barnehagens styrer. Hvis du melder fra til ansatte i barnehagen har de plikt til å melde fra til styrer. Det kan være at du opplever at barnet ditt blir krenket eller mobbet, eller at barnet selv forteller om dette. Barnehagen har plikt til å gripe inn og undersøke saken, og sette inn tiltak for å stoppe krenkelser og mobbing. Tiltakene skal utarbeides i samarbeid mellom barnehagen og foreldrene, og barnet har rett til å medvirke i denne prosessen. 

Hvis du opplever at barnehagen ikke håndterer saken kan du ta videre kontakt med barnehagens eier, og eventuelt barnehagemyndigheten i kommunen.

Aktivitetsplikten – hva gjør barnehagen når et barn blir krenket eller mobbet?

For å sikre at barn har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø har barnehagen en aktivitetsplikt, jf. barnehageloven § 42. Aktivitetsplikten innebærer:

Alle som jobber i barnehagen skal sørge for og følge med på at barna har det bra
Hvis en ansatt vet om, eller tror, at et barn ikke har det det bra i barnehagen, skal den ansatte alltid gripe inn og stoppe krenkelser eller mobbing med en gang
Ansatte som oppdager mobbing skal melde fra til styrer
Barnehagen skal undersøke det som har skjedd med det formål å finne ut hva som ligger bak barnets opplevelse.

Aktivitetsplikten innebærer også en plikt til å sette inn tiltak i en skriftlig plan. Det er styrer som er ansvarlig for å lage tiltaksplanen. Hensikten med planen er å sørge for at barnet får det trygt og godt i barnehagen igjen. Tiltaksplanen skal dokumentere tiltak, av hvem og hvordan tiltakene skal følges opp, evaluering av tiltakene og eventuelle justeringer. Alle tiltak skal evalueres i samarbeid mellom barnehagen og foreldre. Barnets beste skal tas hensyn til i alle vurderinger og tiltak, og involverte barn skal bli hørt. 

Skjerpet aktivitetsplikt – hvis en ansatt krenker barn

Hvis en av de ansatte i barnehagen krenker et barn har barnehagen en skjerpet aktivitetsplikt. Til forskjell fra den generelle aktivitetsplikten, skal styrer også varsle barnehageeier i slike saker. Hvis barnet blir krenket av styrer skal barnehageeier varsles direkte.

Melde fra til barnehagemyndigheten i kommunen

Hvis du opplever at barnehagens ledelse og eier ikke håndterer saken din, kan du melde fra til barnehagemyndigheten i kommunen. Kommunen er lokal barnehagemyndighet og skal både gi veiledning og føre tilsyn med at barnehagene drives etter barnehageloven med forskrifter.

Barnehagemyndigheten i Vestby kommune kan kontaktes på telefon: 64 98 01 00 eller e-post.

Rådgiver i barnehage- og skolemiljø

Rådgiveren skal bistå kommunale barnehager og skoler i arbeidet med et trygt og godt barnehage- og skolemiljø. Dette innebærer blant annet at rådgiveren til enhver tid skal være oppdatert på lover og retningslinjer, utarbeide lokale ressurser og planer og bistå med kompetanseheving av personale. Rådgiveren kan delta på foreldremøter der det er behov.

Ut over disse systemoppgavene skal rådgiver også ved behov delta i samarbeidet rundt barn og elever som ikke har det trygt og godt i barnehagen eller på skolen. Ved mistanke om at et barn ikke trives i barnehagen, anbefales du å ta kontakt med barnehagen det gjelder umiddelbart. Er du likevel usikker, og ønsker å drøfte problemstillingen, kan du ta kontakt med rådgiveren.

Rådgiver i barnehage- og skolemiljø Anniken Hauge kan kontaktes på telefon 943 55 789 eller e-post.

Ombud for barn og unge i Viken

Ombud for barn og unge i Viken er et lavterskeltilbud som skal hjelpe barn og ungdom i vanskelige situasjoner, og skal bistå i å sikre at barn og unge får en trygg og god tilværelse i barnehage, på skole og på læreplassen. 

Ombudet kan kontaktes her. 

Handlingsplan for et godt psykososialt barnehagemiljø

For å støtte barnehagene i arbeidet med et godt psykososialt barnehagemiljø har kommunale barnehager utarbeidet Handlingsplan for et godt psykososialt miljø i barnehagene i Vestby. Handlingsplanen skal bidra til å omsette bestemmelsene i barnehageloven §§41-43 i praksis, både ved å styrke barnehageansattes regelverksforståelse og samtidig gi konkrete tips til  handlingsverktøy. 

Handlingsplan for et godt psykososialt miljø i barnehagene i Vestby 

Vedlegg til handlingsplan for et godt psykososialt miljø i barnehagene i Vestby - skjemaer og verktøy