Hva er krenkelser og mobbing i barnehagen?

Krenkelser er alle former for atferd som med eller uten vilje rammer andre mennesker fysisk eller psykisk. Krenkelsesbegrepet er i barnehagelovens bestemmelse objektiv i den forstand at hva som er en krenkelse, beror på en helhetlig vurdering og ikke bare det enkelte barnets opplevelse. Likevel skal det tas høyde for at barn har ulik terskel for hva som oppleves som krenkende. Mobbing defineres på ulike måter, i denne handlingsplanen vektlegges følgende definisjon:

Tekstboks: «Mobbing av barn er handlinger fra voksne og/ eller barn som hindrer opplevelsen av å høre til, å være en betydningsfull person i fellesskapet og muligheten til medvirkning.»
(Lund, Helgeland, Kovac, 2017:6

Mobbing kan ha ulike former – det kan være kallenavn, utestenging i lek, ødeleggelse av klær og eiendeler, slag og klyping, eller gjennom kroppsspråk. Det er ikke slik at alle slike episoder er mobbing. Barnehagebarn er i utvikling, og situasjoner i lek og aktivitet kan bli vanskelige og føre til konflikter. Mobbing skiller seg fra konflikt ved at konflikt ofte handler om likeverdighet mellom partene mens mobbing i stor grad handler om ubalanse i maktforholdet. 

Ansattes rolle

De ansatte i barnehagen er den viktigste faktoren for å forebygge mobbing og krenkelser. De har en avgjørende rolle og ansvar for å skape gode relasjoner, legge til rette for meningsfulle opplevelser, og skape trygge leke – og læringsmiljøer som fremmer trivsel, tilhørighet og fellesskap. Alle barn skal bli ivaretatt, og ikke oppleve å bli krenket eller krenke andre. Ansatte skal ha et bevisst forhold til hvordan de samhandler, benevner og kommuniserer med, til og om andre barn og voksne.

Alle ansatte har en plikt til å følge med på hvordan barna har det, og følge opp og gripe inn dersom de er vitner til krenkelser eller mobbing. De har også en plikt til å melde fra til styrer hvis de får mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Det skal settes i gang undersøkelser og settes inn egnede tiltak som gjør at barnet på ny kan oppleve barnehagen som et trygt og godt sted å være.  

Aktivitetsplikten – hva gjør barnehagen når et barn blir krenket eller mobbet?

Barnehagebarn deltar på flere ulike sosiale arenaer som kan gi innvirkning på barnets hverdag i barnehagen. Godt samarbeid mellom barnehage og foreldre er derfor avgjørende for å legge til rette for et godt psykososialt barnehagemiljø.  

Hvis barnet ditt ikke trives i barnehagen, kan krenkelser eller mobbing være en av grunnene til dette. Hvis du som forelder opplever at barnet ditt ikke har et trygt og godt miljø i barnehagen eller barnet ditt selv forteller om dette må du melde ifra til barnehagen. Barnehagen har plikt til å gripe inn og undersøke saken, og sette inn tiltak for å stoppe krenkelser og mobbing. Tiltakene skal utarbeides i samarbeid mellom barnehagen og foreldrene, og barnet har rett til å medvirke i denne prosessen. 

Hvis du opplever at barnehagen ikke håndterer saken kan du ta videre kontakt med barnehagens eier, og eventuelt barnehagemyndigheten i kommunen.

Skjerpet aktivitetsplikt – hvis en ansatt krenker barn

Hvis en av de ansatte i barnehagen krenker et barn er dette et grovt tillitsbrudd, og i grunnleggende strid med ansattes rolle i barnehagen. Det er derfor en skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider i barnehagen krenker et barn. Til forskjell fra den generelle aktivitetsplikten, skal styrer også varsle barnehageeier i slike saker. Hvis barnet blir krenket av styrer skal barnehageeier varsles direkte.

Barns beste vurdering

Barns rett til medvirkning og hensynet til barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger og avgjørelser som berører barn. I barnehagens arbeid mot mobbing og krenkelser skal derfor barnets stemme og en vurdering av barnets beste ut ifra situasjonen barnet er i og hvilke behov barnet har, være med i selve vurderingen av tiltak. Tiltakene må også sees i sammenheng med barnegruppas behov og forutsetninger. Dersom det oppstår motsetninger mellom enkeltbarn og barnegruppas behov og forutsetninger må det tas en faglig helhetsvurdering der det synliggjøres hvilke hensyn som tillegges mest vekt. 

Samarbeid med foreldre

Barnehagebarn deltar på flere ulike sosiale arenaer som kan gi innvirkning på barnets hverdag i barnehagen. Godt samarbeid mellom barnehage og foreldre er derfor avgjørende for å legge til rette for et godt psykososialt barnehagemiljø.  

Hvis barnet ditt ikke trives i barnehagen, kan krenkelser eller mobbing være en av grunnene til dette. Hvis du som forelder opplever at barnet ditt ikke har et trygt og godt miljø i barnehagen eller barnet ditt selv forteller om dette må du melde ifra til barnehagen. Barnehagen har plikt til å gripe inn og undersøke saken, og sette inn tiltak for å stoppe krenkelser og mobbing. Tiltakene skal utarbeides i samarbeid mellom barnehagen og foreldrene, og barnet har rett til å medvirke i denne prosessen. 

Hvis du opplever at barnehagen ikke håndterer saken kan du ta videre kontakt med barnehagens eier, og eventuelt barnehagemyndigheten i kommunen.

Melde fra til barnehagemyndigheten i kommunen

Hvis du opplever at barnehagens ledelse og eier ikke håndterer saken din, kan du melde fra til barnehagemyndigheten i kommunen. Kommunen er lokal barnehagemyndighet og skal både gi veiledning og føre tilsyn med at barnehagene drives etter barnehageloven med forskrifter.

Barnehagemyndigheten i Vestby kommune kan kontaktes på telefon: 64 98 01 00 eller e-post.

Rådgiver i barnehage- og skolemiljø

Rådgiveren skal bistå kommunale barnehager og skoler i arbeidet med et trygt og godt barnehage- og skolemiljø både på systemnivå og individnivå. Rådgiveren kan ved behov delta i samarbeidet rundt barn og elever som ikke har det trygt og godt i barnehagen eller på skolen.  Ved mistanke om at et barn ikke trives i barnehagen anbefales du å ta kontakt med barnehagen det gjelder umiddelbart. Er du likevel usikker og ønsker å drøfte problemstillingen, kan du ta kontakt med rådgiveren

Rådgiver i barnehage- og skolemiljø Anniken Hauge kan kontaktes på telefon 943 55 789 eller e-post.

Ombud for barn og unge i Viken

Ombud for barn og unge i Viken er et lavterskeltilbud som skal hjelpe barn som ikke opplever et trygt barnehagemiljø. De kan gi informasjon, råd og veiledning tl foreldre og barnehager slik at barns rett til et trygt barnehagemiljø ivaretas. 

Ombudet kan kontaktes her

Handlingsplan for et godt psykososialt barnehagemiljø

For å støtte barnehagene i arbeidet med et godt psykososialt barnehagemiljø har kommunale barnehager utarbeidet Handlingsplan for et godt psykososialt barnehagemiljø. Denne handlingsplanen retter seg mot alle ansatte som møter barn i barnehagen, og er utarbeidet for å støtte barnehagene i arbeidet med å etterleve bestemmelsene i barnehageloven kapittel VIII. Handlingsplanen skal bidra til å omsette regelverket til praksis, både ved å gi regelverksforståelse og konkrete handlingsverktøy. Det gjelder barnehagens arbeid med å være et helsefremmende og forebyggende sted, å avdekke og håndtere krenkende ord og handlinger og mobbing, samt å oppfylle aktivitetsplikten der barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø.