Hva er Demenskoordinator?

  • Kontaktperson for personer med demens og deres pårørende.
  • Tilbyr individuelle samtaler, samtalegrupper, pårørendeskole og andre kurs.
  • Kartlegger hjelpebehov og deltar i utredning ved mistanke om demenssykdom.
  • Har oversikt over relevante tilbud og tjenester fra kommunen.
  • Samarbeider med ergoterapeut, hjemmetjenesten, sykehjemmet, dagsenter, fastleger og spesialisthelsetjenesten.
  • Veileder og gir undervisning til helsepersonell og andre

Hukommelsesteam

Demenskoordinator og kommunal ergoterapeut utgjør kommunens hukommelsesteam. Hukommelsesteamet bistår fastlegene i utredning av demens – men er også et oppfølgingsteam etter at diagnose er stilt.