Innskriving av nye førsteklassinger

Innskriving av skolepliktige elever til 1. klasse fra august 2024 ved skolene i Vestby skjer elektronisk frem til 14. januar 2024 via kommunens hjemmeside.

Registreringsskjemaet åpnes ved å klikke her.

Innskrivingen gjelder for elever født i 2018, og eldre som av en eller annen grunn ikke har begynt på skolen. Barnet skal skrives inn på den skolen som ligger i skolekretsen, med mindre man av særskilte grunner har fått innvilget søknad om å gå på en av de andre skolene i kommunen.

Skolefritidsordningen – SFO- har åpent kl. 07.00-17.00 alle hverdager hele året, unntakene er fem plandager, tre uker i juli og romjulen. Hvert barn må ha minst fire hele ferieuker fra SFO i løpet av skoleåret. SFO er foreldrebetalt og barna må meldes inn. Påmeldingen gjelder til og med 4. trinn, eller inntil plassen sies opp. Frist for påmelding til høsthalvåret er 15.mars. Det gjøres oppmerksom på at det er er to måneders oppsigelse av plassen. Vennligst les vedtektene for SFO.

Før sommerferien blir barna invitert til førskoledag for neste skoleårs 1. klassinger. Foreldrene blir invitert til foreldremøte i mai/ juni.

Første skoledag er mandag 19. august 2024.

 Vel møtt!

Fremskutt skolestart

Barn har anledning til å få vurdert fremskutt skolestart, dvs. starte skolegang ett år tidligere enn alder tilsier.

§ 2-1 i opplæringsloven gir anledning til framskutt skolestart: Dersom foreldrene søker om det eller samtykker, kan kommunen etter sakkyndig vurdering la et barn starte i skolen ett år før, når det innen 1. april har fylt 5 år.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste er sakkyndig instans og foretar eventuell sakkyndig vurdering.
For vurdering av framskutt skolestart ber vi foresatte ta kontakt med skolen.

Søknadsfrist er 15. januar det året barnet søkes inn på skolen.

Betingelser: Sakkyndig vurdering
Saksgang: Søknad til skolesjefen. Sakkyndig vurdering ved PPT.
Saksbehandlingstid: 3 måneder

Utsatt skolestart

Utsatt skolestart kan vurderes for barn som ikke er kommet tilstrekkelig langt i utviklingen til å starte i skolen.

Opplæringsloven § 2-1 gir anledning til utsatt skolestart: Dersom det etter sakkyndig vurdering er tvil om barnet er kommet tilstrekkelig langt i utviklingen til å starte i skolen, har barnet rett til å utsette skolestarten ett år dersom foreldrene krever det. Etter sakkyndig vurdering og med skriftlig samtykke fra foreldrene kan kommune i særlige tilfelle vedta å utsette skolestarten ett år. 

Søknadsfrist er 15. januar det året barnet søkes inn på skolen.

Pedagogisk- psykologisk tjeneste er sakkyndig instans.
Betingelser: Sakkyndig vurdering
Saksgang: Søknad til skolesjefen. Sakkyndig vurdering ved PPT.
Saksbehandlingstid: 3 måneder

Samarbeid om overgang fra barnehage til skole

Vestby kommune har utarbeidet en plan for overgang og sammenheng mellom barnehage og skole/sfo. Denne planen skal bidra til at alle barn og deres foresatt opplever en god avslutning av barnehagen og en god start på skolen. Planen kan leses her. 
Ved overgang fra barnehage til skole skal et overføringsskjema fylles ut i samarbeid mellom barnehage, foresatte og barnet. Overføringsskjemaet kan åpnes og fylles ut her.