Registreringsplikt

Registreringsplikten gjelder både faste utsalgssteder og midlertidig salg (inntil 30 dager). Du må registrere salgsstedet senest innen 14 dager før salget starter så  kommunen kan planlegge og føre tilsyn.

Selve registreringen gjøres via Tobakkssalgsregisteret (Helsedirektoratet).

Ved salgsslutt må du slette salgsstedet i registeret. 

Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med registrerte steder som selger tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker. Hvert sted skal kontrolleres minst en gang per år. Tilsynet omfatter spesielt bestemmelsene om aldersgrenser og internkontroll.

Sanksjoner

Hvis virksomheten ikke overholder regelverket eller har mangelfull internkontroll, kan kommunen gi pålegg om å rett opp forholdene innen en gitt frist, eller eventuelt gi tvangsmulkt eller salgsforbud.

Tilsynsavgift

Salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater må betale en tilsynsavgift til kommunen. Avgiften for faste salgssteder er 4700 kroner i året. For midlertidige salgssteder er tilsynsavgiften 1250 kroner i året. Gebyret reguleres hvert år.