Søk om bostøtte

Kommunen behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker, men det er Husbanken som fatter vedtak. Du søker elektronisk via Husbankens nettsider.

Søknadsfristen er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned.