Hvem kan søke?

Søknaden må være undertegnet av samtlige av de som har grunnbokshjemmel til de berørte matrikkelenhetene, dvs. de som står som eiere av grunneiendommen.

Søknaden skal inneholde

  • Søknadsskjema om opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller arealoverføring.
  • Kart som viser arealer som ønskes overført.
  • Tiltaket må nabovarsles. Skjema for nabovarsling finner du her.
  • Erklæring fra pantehaver om pantefrafall.
  • Er det tinglyst urådighet(er) som begrenser arealoverføring må det foreligge erklæring fra rettighetshaver
  • Erklæring om arealoverføring mellom registrerte eiere og festere. Kjøpesum og verdi må fremgå på erklæringen for beregning av dokumentavgift.

Saksgang og vilkår

  • Vedtak om arealoverføring fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven, men en eventuell tillatelse må gis på at vilkår i matrikkelforskriften § 33 blir ivaretatt:
  • Når tillatelse er gitt og eventuelle vilkår for tillatelsen er oppfylt, må det rekvireres oppmålingsforretning. De nye grensene påvises og merkes.
  • Arealoverføringen registreres deretter i matrikkelen og sendes til tinglysing. Desom avgiftsmyndighetene ikke godtar kjøpesummen som grunnlag for dokumentavgiften eller det viser seg at arealoverføringen fører til prioritetskollisjon i heftelser, vil arealoverføringen ikke bli tinglyst, men tilbaksendt til kommunen og partene for retting.
  • Kommunen utsteder matrikkelbrev til rekvirentene når arealoverføringen er tinglyst.

Gebyr

Behandling av arealoverføring er gebyrbelagt. I tillegg kommer tinglysningsgebyr.

Se kommunens gebyrregulativ for kart- og oppmålingsarbeider.