Hvem kan søke?

Søknaden må være undertegnet av de som har grunnbokshjemmel til de berørte matrikkelenhetene, det vil si de som står som eiere av grunneiendommen.

Søknaden skal inneholde

  • Søknadsskjema om opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller arealoverføring.
  • Kart som viser arealer som ønskes overført. Kartet må vise vann- og avløpsledninger og reguleringsplan for eiendommen.
  • Tiltaket må nabovarsles. Skjema for nabovarsling.
  • Erklæring fra pantehaver om pantefrafall.
  • Er det tinglyst urådigheter som begrenser arealoverføring må det foreligge erklæring fra rettighetshaver.
  • Erklæring om arealoverføring mellom registrerte eiere og festere. Kjøpesum og verdi må fremgå på erklæringen for beregning av dokumentavgift.

Saksgang og vilkår

  • Vedtak om arealoverføring fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl), men en tillatelse må gis på at vilkår i matrikkelforskriften § 33 blir ivaretatt.
  • Når tillatelse er gitt og vilkår for tillatelsen er oppfylt, må det rekvireres oppmålingsforretning. De nye grensene påvises og merkes. Skjema for rekvisisjon av oppmålingsforretning.
  • Arealoverføringen registreres deretter i matrikkelen og sendes til tinglysing. Hvis avgiftsmyndighetene ikke godtar kjøpesummen som grunnlag for dokumentavgiften eller det viser seg at arealoverføringen fører til prioritetskollisjon i heftelser, vil arealoverføringen ikke bli tinglyst, men tilbakesendt til kommunen og partene for retting.
  • Kommunen utsteder matrikkelbrev til rekvirentene når arealoverføringen er tinglyst.

Saksbehandlingstid

Vedtak skal fattes innen 12 uker fra søknaden er komplett. Hvis søknaden blir godkjent, gjennomfører vi en oppmålingsforretning. Den skal gjennomføres innen 16 uker fra vedtaket er fattet eller eventuelle vilkår er oppfylt.

Om vinteren kan det være vanskelig å få gjennomført saken på grunn av klimatiske forhold. Tidsfristene oppgitt ovenfor løper derfor ikke i perioden 15. desember til 15. april.

Gebyr - Hva koster det?

Behandling av arealoverføring er gebyrbelagt. I tillegg kommer tinglysningsgebyr.

Se kommunens gebyrregulativ for kart- og oppmålingsarbeider.