Hvorfor må du ha vannmåler?

Kommunen skal tilby sine innbyggere et trygt og godt drikkevann, sikre tilgang på slukkevann hvis det brenner, og skal sørge for at det er etablert tilfredsstillende renseløsninger for avløpsvannet. Den kommunale vann- og avløpstjenesten kan i henhold til lovverket, være selvfinansierende, dvs. at kommunen da skal drive tjenestene i balanse (selvkost).

Kommunestyret fastsetter gebyrene årlig på bakgrunn av beregnede drift- og vedlikeholdsutgifter for tjenestene. For å beregne vann- og avløpsgebyrene kan kommunen kreve at tjenestene skal betales etter målt forbruk. Vestby kommune vedtok derfor allerede i 2006 at alle eiendommer som er tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsnett skal ha vannmåler.

Vannmåleren er Vestby kommunes eiendom og utleveres fra kommunalteknikk. Abonnentene betaler en årlig leie som dekker innkjøps-, utskiftings- og vedlikeholdskostnadene for måleren. Kostnaden er en del av abonnementsgebyret. Kostnaden for arbeidet med selve installeringen av måleren må dekkes av abonnenten.

Abonnenten må behandle måleren med vanlig forsiktighet. Blir en vannmåler borte eller skadet, skal abonnenten straks melde dette til kommunen. Kommunen forbeholder seg retten til å kreve full erstatning for tap eller skade.

Les kommunens vann- og avløpsforskrift her.

Vannmåleravlesning

Huseier er ansvarlig for å lese av vannmåleren en gang i året. Du får beskjed fra oss når du skal lese den av, og om hva slags informasjon vi trenger fra deg. Avlesningen kan leveres oss enten direkte på våre nettsider, via telefon, eller ved å sende oss avlesningskortet for de som mottar dette i posten.

Avlest vannmålerstand danner grunnlaget for forbruksgebyret både for vann og avløp og kostnaden blir fordelt over årets fire terminer. Gebyret baseres på fjorårets forbruk. For høyt betalt forbruksgebyr ett år avregnes i 1. termin påfølgende år.

Dersom avlesning av vannmåler ikke utføres til bestemt tid eller dersom data ikke meldes inn til kommunen, stipulerer vi årsforbruket. Kommunen kan også selv velge å foreta avlesning av forbruket på abonnentens regning (avlesningsgebyr). Avlesningsgebyret fastsettes av kommunen og fremgår av gebyrregulativet.

Til deg som ikke har installert vannmåler

På de eiendommene der det fremdeles ikke er montert vannmåler, må vi stipulere forbruket. Stipulert forbruk beregnes etter en formel som tar utgangspunkt i boligens areal. 

I tillegg til at det er et formelt krav, så vil det for de aller fleste husstander også lønne seg økonomisk å montere vannmåler! Vi anbefaler derfor at du setter i gang prosess for å få montert vannmåler. Du kan lese mer om rørleggermeldinger her: Sanitærabonnement og rørleggermelding

Montering og utlevering av vannmåler

En godkjent rørlegger (rørlegger med ansvarsrett) skal stå ansvarlig for fysisk montering og plombering av måleren. Det er du selv som bestemmer hvilken autorisert rørlegger du ønsker å benytte.

For at vi skal levere ut vannmåleren til rørleggeren må det først foreligge en godkjent søknad om sanitærabonnement eller rørleggermelding. Vi leverer kun ut vannmåleren til det ansvarlige foretaket etter avtale. Avtalen skal gjøres skriftlig ved at rørleggeren sender e-post til vårt postmottak. Husk å merke henvendelsen med henvisningen med vårt saksnummer og den adressen det gjelder.

Ved riving av bolig

  1. Stikkledning må enten avkobles fra kommunal ledning ved anboringsventil, eller så må ledningen plomberes. Anboringspunkt kan gjenbrukes til ny stikkledning etter en teknisk vurdering av tilstand. Bildedokumentasjon på arbeidet sendes kommunen gjennom Entreprenørportalen som Avslutte tilkobling til offentlig vann/avløpsarbeid, sammen med et ønske om opphør av gebyrer.  
  2. Vannmåler med hel plombe demonteres, og denne skal innleveres til driftsavdelingen i Vestby kommune. 

Kun når begge punkter er utført og meldt inn, stopper kommunen alle gebyrer.

Før påkobling igjen, så må det sendes en søknad om Ny tilknytning til offentlig vann-/avløpsanlegg i Entreprenørportalen.