Lokal forskrift

Kommunestyret i Vestby kommune har vedtatt en lokal forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer, datert 14. desember 2012. 

Les forskriften her.

Gebyrsatser

Gebyrsatser vedtas hvert år av kommunestyret og trer normalt i kraft fra 1. januar hvert år. Årets satser kan leses i betalingsregulativet, se "Priser" nederst på denne siden.

Hva brukes kommunens gebyrinntekter til?

Både levering av drikkevann og mottak av avløp er pålagte oppgaver kommunen har. Størrelsen på gebyrene beregnes slik at summen av alle gebyrene tilsvarer kommunens kostnader for å yte tjenesten. I kommunens kostnader inngår bygging av ledningsnett og tilhørende tekniske anlegg, drift og vedlikehold av tekniske anlegg, administrasjon og lønn.

Løpende gebyr for kommunalt vann og avløp

  • Fastgebyr/abonnementsgebyr: Dekker kommunens faste utgifter som ikke påvirkes av størrelsen på forbruket. Fastgebyret skal dekke kommunens utgifter til drift og vedlikehold av ledningsnettet, nybygging av ledningsnett samt nødvendig administrasjon som f.eks. gebyrutsendelse. Gebyret fordeles over fire fakturaer pr år.
  • Forbruk: Alle abonnenter skal ha installert vannmåler og skal betaler for faktisk forbruk. Det er forbruk av vann på den enkelte eiendom som måles i vannmåleren. Det er ikke tilsvarende måling av avløpet. Mengden avløp fra eiendommen settes som like stort som forbruket av vann.
  • Stipulert forbruk: Eiendommer uten vannmåler betaler et beløp som beregnes ut fra bruksarealet på eiendommen.

Eiendommens bruksareal - definisjon: Bruksarealet danner grunnlaget for hvor kommunens utregning av størrelsen på stipulert forbruk og tilknytningsgebyr. Beregningen utføres etter Norsk Standard 3940 (NS-3949:2007) og ved beregning av bruksareal (BRA) er garasje unntatt areal.

 

Engangs gebyr for kommunalt vann og avløp

Et engangsgebyr må betales når eiendommen skal tilknyttes kommunal ledning. Hvert tilknytningspunkt utløser eget gebyr. Gebyret beregnes ut fra bruksareal på eiendommen. Dersom bruksarealet øker medfører det nytt tilknytningsgebyr. Gebyrer sendes normalt ut til eier av eiendommen innen 2 måneder etter at igangsettingstillatelse er gitt.

Tilknytningsgebyr deles i tre kategorier:

  • Gebyrgruppe A: Omfatter nybygde eiendommer som finansierer nybygging av offentlig vann- og avløpsnett i området, jf. offentlige planer. 
  • Gebyrgruppe B: Omfatter helårsbebygd eiendom som blir pålagt tilknytning til offentlig vann- og avløpsnett. 
  • Gebyrgruppe C: Omfatter ny bygning og all fritidsbebyggelse som blir tilknyttet eksisterende offentlig vann- og avløpsnett. 

Gebyrstørrelsen mellom gebyrgruppene er fastsatt slik:

A = Grunnsats. B = To ganger grunnsats A. C = Tre ganger grunnsats A.

Ved første gangs tilknytning skal det betales et tilknytningsgebyr som minimum dekker en fastsatt bruksareal:

  • for helårsbolig og fritidsbolig: minimum 110 m² bruksareal
  • for annen bebyggelse (industri, næring, landbruk etc.): minimum 250 m² bruksareal

Det gis noe avslag pr tilknytningspunkt dersom bruksarealet er stort:

  • For areal mellom 250 m² og 500 m² skal det kun betales 60 % av fullt gebyr
  • for areal over 500 m² gis det ytterligere avslag til kun 40 % av fullt gebyr.

Eiendommer som har privat vann og kommunalt avløp

Noen eiendommer i Vestby kommune har egen vannforsyning fra for eksempel privat brønn, samtidig som avløpet går til kommunale ledninger. Disse eiendommene skal installere vannmåler. Det avleste vannforbruket vil ikke faktureres fra kommunen. Derimot vil faktura for avløpet baseres på avlest vannforbruk. Kommunen benytter alltid avlest vannforbruk som mål for hvor mengden levert avløp.

Legalpant; kommunen har sikkerhet for gebyrene i din eiendom

Gebyrer for kommunalt vann og avløp er sikret ved lovbestemt pant i eiendommen jfr. Panteloven §6-1. Dette kalles legalpant og denne panteretten har prioritet før alle andre økonomiske heftelser i eiendommen. Gebyrene følger dermed eiendommen, ikke person. (Ref. Panteloven)

Vestby kommune forholder seg kun til tinglyst eier når gebyr kreves inn. Det er eksisterende eier vi forholder oss til. Leier du ut boligen din, er det likevel du som eier som får krav om betaling av vann- og avløpsgebyrer. Dersom eiendommen skifter eier i løpet av året, er det den som er tinglyst som eier når årsoppgjøret foretas som er ansvarlig for eventuell manglende betaling.

A-konto innbetaling etter antatt forbruk

Innbetaling for forbruket skjer forskuddsvis gjennom året. Forbruket beregnes ut ifra forbruket året før. A-konto innbetalingen fordeles over fire fakturaer i året. Fakturaene har forfall 22. mars, 22. juni, 22. september og 22. desember.

A-konto innbetalingen skal dekke kostnadene for forbruket gjennom et år. Dette antatte forbruket kan selvsagt endres fra år til år, eksempelvis ved eierskifte eller at antall husstandsmedlemmer endres. Du må selv følge med på vannmåleren din og kontakte oss ved behov for justering av forventet forbruk. A-konto beløpet kan også justeres opp eller ned gjennom hele året dersom forbruket endres. Dersom du som kunde mener at forbruket vil endres fra forrige år, kan du gi beskjed om dette ved å sende oss en skriftlig melding. 

Vannmåleravlesning

Huseier er ansvarlig for å lese av vannmåleren en gang i året. Du får beskjed fra oss når du skal lese den av, og om hva slags informasjon vi trenger fra deg. Avlesningen kan leveres oss enten direkte på våre nettsider, via telefon, eller ved å sende oss avlesningskortet for de som mottar dette i posten.

Avlest vannmålerstand danner grunnlaget for forbruksgebyret både for vann og avløp og kostnaden blir fordelt over årets fire terminer. Gebyret baseres på fjorårets forbruk. For høyt betalt forbruksgebyr ett år avregnes i 1. termin påfølgende år.

Dersom avlesning av vannmåler ikke utføres til bestemt tid eller dersom data ikke meldes inn til kommunen, stipulerer vi årsforbruket. Kommunen kan også selv velge å foreta avlesning av forbruket på abonnentens regning (avlesningsgebyr). Avlesningsgebyret fastsettes av kommunen og fremgår av gebyrregulativet.

Årsoppgjør for eiendommer med vannmåler

I slutten av november, får du varsel om å lese av vannmåleren før 31. desember og sende avlesningen inn til oss senest 31. desember. Da avslutter vi året og sammenligner den avleste vannmålerstanden du har sent inn med ditt innbetalte A-konto beløp.

Det betyr at har du betalt for mye får du penger igjen og har du betalt for lite får du krav om å betale inn det manglende beløpet.

Eksempel: En bolig brukte 140 m3 (1 m3=1 000 liter) forrige år. Kommunens gebyrsystem vil automatisk sette forventet forbruk for året etter til 140 m3. A-konto beløpet skal dekke kostnadene for et forbruk på 140 m3. Det er sjelden forbruket blir helt likt foregående år. Du vil dermed enten få igjen penger eller du må betale ekstra. Dersom du har betalt for mye vil det denne summen trekkes av på årets første faktura.

Ved å sende inn vannmåleravlesning ved årsslutt hvert år, vil du betale riktig beløp for det du har brukt av vann og avløp. Du eier av eiendommen vil ha bedre forutsigbarhet i hva du skal betale til kommunen. Det er kan også være lurt å følge med på vannmåleren gjennom året. 

Avdekke lekkasje

Dersom du sjekker forbruket på vannmåleren en gang i blant kan du oppdage lekkasje. Det skjer at toaletter står og sildrer, kraner drypper, hageslanger renner osv. Dersom forbruket avviker vesentlig fra det antatte forbruket som står på fakturaen, så kan dette være et tegn på lekkasje. Et godt tips er å ta et bilde av vannmåleren når en skal være borte noen dager, for deretter ta bilde når en kommer hjem igjen. Vannmåleren skal ikke ha beveget seg mens huset har stått tomt. Har vannmåleren registrert forbruk av vann, bør dette sjekkes slik at du ikke risikerer å få en uventet høy faktura for forbrukt vann og avløp. Det er alltid eieren som er ansvarlig for alle vann- og avløpsinstallasjoner og det gis ikke rabatt på grunn av lekkasjer.

Til deg som ikke har installert vannmåler

På de eiendommene der det fremdeles ikke er montert vannmåler, må vi stipulere forbruket. Stipulert forbruk beregnes etter en formel som tar utgangspunkt i boligens areal. 

I tillegg til at det er et formelt krav, så vil det for de aller fleste husstander også lønne seg økonomisk å montere vannmåler! Vi anbefaler derfor at du setter i gang prosess for å få montert vannmåler. Du kan lese mer om rørleggermeldinger her: Sanitærabonnement og rørleggermelding

Fritak for betaling av vann- og avløpsgebyrer

Det gis ikke fritak fra å betale gebyrer med mindre huset er registrert revet i matrikkelen. Eneste unntak er dersom brann eller tilsvarende medfører at bygningen defineres som ubeboelig over tid. Det gjelder også her at bruksendringen må registreres i matrikkelen, i tillegg skal både vann- og avløpsrørene kobles fysisk av det kommunale nettet. Dette må gjøres i samråd med kommunen.

Rutiner for fakturering

Hvem får faktura?

Mottaker av fakturaen er den som står registrert som hjemmelshaver på eiendommen. Kommunen henter informasjonen fra offentlig eiendomsregister (matrikkelen).

Kan jeg utsette fakturaen?

Hvis du vet at du ikke får til å betale hele fakturaen innen den oppgitte betalingsfristen, ta snarest kontakt med vår økonomiavdeling på e-post til: Postkasse regnskap  Vi vil hjelpe deg med å dele opp eller utsette fakturaen. 

Ved eierskifte/salg av eiendom

Kommunale avgifter følger eiendommen ved et eierskifte. I boliger med vannmåler kan ofte eiendomsmegleren være behjelpelig med oppgjør mellom tidligere og ny eier. Kommunen foretar ikke mellomregning mellom kjøper og selger.