Hovedreglene om behandlingen i forliksrådet fremgår av kapittel 6 i Lov om mekling og rettergang i sivile saker (tvisteloven).

Både forlik og dom i forliksrådet har rettsvirkning og kan eventuelt tvangsfullbyrdes hos namsmannen. Krav som er uimotsagt fra debitor kan etter 1. januar 2006 bringes direkte inn for namsmannen for inndrivelse.

Alle kommuner har et forliksråd bestående av tre lekfolk og like mange varamedlemmer. Det er kommunestyret i den enkelte kommune som velger forliksrådsmedlemmene. Forliksrådsmedlemmene velges blant kommunenes innbyggere for fire år om gangen. Noen kommuner har felles forliksråd med en eller flere nabokommuner.

Les mer på Regjeringens nettsider.

Vestby forliksråd

Forliksklage må adresseres til Vestby Forliksråd, og sendes per post til:  

Forliksrådet i Vestby
Postboks 23,
1401 SKI

Telefon 400 22 019, tastevalg 2 for Forliksråd.

Se også Namsfogden i Øst sine nettsider