Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tidligere høringer og kunngjøringer

Varsel om oppstart av revidering av Vestby kommunes sykkelstrategi. Frist for merknader var 30. juni 2022

Vestby kommune starter arbeidet med revidering av sykkelstrategien.

I 2019 ble sykkelstrategien for Vestby kommune med tilhørende handlingsdel vedtatt. Bakgrunnen for sykkelstrategien var at sykkelstrategien var et av tiltakene i kommunedelplan for klima og energi 2018-2029. Kommunestyret vedtok også 19.03.2018 at kommunen skulle søke om å bli med i sykkelbyordningen. Kommunen må ha en vedtatt sykkelstrategi for å bli tatt opp i sykkelbyordningen. 

Vestby kommune. Foto: Vida

Offentlig ettersyn – Detaljregulering for Pepperstad Skog Nord - Gnr 6 Bnr 205. Frist var 01. juli 2022

Plan- og miljøutvalget har besluttet å legge forslag til detaljregulering ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven.

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av det siste boligområdet på Pepperstad i Vestby kommune. Planområdet er på totalt 151 da, av dette er 128 da området Pepperstad skog nord (6/205) mens det resterende er gang-/sykkelvei langs Hvitstenveien. Det planlegges å bygge en dagligvareforretning og opp til 139 boliger.

Kartutsnitt - Detaljregulering for Pepperstad Skog Nord

Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Alicenborg - Frist var 01. juli 2022

Plan- og miljøutvalget har besluttet å legge forslag til detaljregulering ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven.

Formålet med planen er å regulere området til 35 nye boliger, med egen adkomst via Sigurd Stenes vei. Det legges ved to ulike plankart, der det ene gjelder dersom fartsgrensen på Sigurd Stenes vei settes ned til 60km/t og det andre om fartsgrensen på 80 km/t opprettholdes.

Alle filer kan du finne her.

Plankart - Detaljregulering for Alicenborg.

Mindre endring av reguleringsplan - Pepperstad Skog nord - Frist var 25. mai 2022.

Plansjefen har 29.04.2022 fattet vedtak om mindre endring av reguleringsplan for Pepperstad Skog nord, gnr. 6 bnr. 836

Hensikten med forslaget til mindre endring er å legge til rette for et mer trafikksikkert boligområde, samt klargjøre forhold mellom eksisterende reguleringsplan og senere vedtatt kommuneplan. Endringene innebærer at avsatt parkering fjernes og lekeplass FL3 forstørres og flyttes til friområdet i sør. Et større skille mellom parkering og lekeplasser vil gi bedre trafikksikkerhet. Det reguleres inn hensynssone H190 over offentlig ledningsnett. Utbyggingsfeltene slås sammen til felt B1 og B2. Les mer om endringene i vedtaksbrevet.

Kartutsnitt - Mindre endring - Pepperstad Skog nord.

Offentlig ettersyn - Områdereguleringsplan for Kolås. Frist var 13. mai 2022

Plan- og miljøutvalget har besluttet å legge forslag til områderegulering ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven.

Formålet med områdereguleringen er å omgjøre Kolås fra fritidsbebyggelse til boligbebyggelse. Det skal også etableres gang- og sykkelveg eller en fortausløsning langs Kolåsveien for å sikre adkomst til Son sentrum for myke trafikanter.

Kartutsnitt. Områdereguleringsplan for Kolås.

Offentlig ettersyn - Brannsikringsplan for tett trehusbebyggelse Son. Frist var 21. april 2022.

Formannskapet har den 09.03.2022 besluttet å legge revisjon av Brannsikringsplan for tett trehusbebyggelse Son ut til offentlig ettersyn. Brannsikringsplanen er ikke hjemlet i lov eller forskrift og påfører ikke plikter eller rettigheter til eiendommer innenfor planområdet. Det forventes likevel at de beslutninger som følger av vedtatt plan i kommunestyret blir fulgt opp og gjennomført.

Storgata i Son