Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tidligere høringer og kunngjøringer

Vedtatt - Detaljregulering - S9 og S7 - Frist var 01. desember 2022

Vestby kommunestyre har vedtatt detaljreguleringen etter plan- og bygningsloven.

Planen omfatter områdene S9 og S7 i Vestby sentrum. På felt S9 er det planlagt et bygg på 5 etasjer bestående av parkeringskjeller, næring i første etasje og boliger i etasje 2 til 5. På felt S7 skal dagens bruk videreføres.

Vedtatt - Detaljregulering - S9 og S7 plankart.

Offentlig ettersyn - Detaljregulering - Ny hovedvannforsyning Rykkin-Liabråten - Frist var 15. desember 2022

Plan- og miljøutvalget har besluttet å legge forslag til detaljregulering ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven.

Planforslaget omfatter flere eiendommer, og berører deler av, gnr./bnr. 131/1, 131/3, 131/6, 131/8, 131/9, 132/1, 132/6, 132/9, 132/1163, 132/1175, 132/1179, 136/1, 136/2, 136/27, 136/59, 163/2 og 164/3, hvor det foreslås regulert ny hovedvannledning. Den planlagte nye traséen for vannforsyning med tilhørende ventilkammer og veistrekninger, strekker seg over varierende landskap og arealbruk, blant annet dyrket mark, skog og vei. Majoriteten av traséen ligger i, eller i tilknytning til LNFR-areal jf. kommuneplanens arealdel.

Hovedvannledning - Rykkin-Liabråten

Varsel om oppstart - Hvitsten områderegulering - Frist var 07. oktober 2022

Vestby kommune varsler oppstart av områdereguleringsplan for Hvitsten i henhold til plan- og bygningsloven §12-8.

Planen skal omfatte reguleringsplanene Hvitsten og Strandåsen. Hensikten med områdereguleringsplanen er å bevare Hvitsten som område og dets stedsidentitet. Dette innebærer å redusere boligreserven og sette rammer for byggeskikk.

Andre tema som vil inkluderes i planarbeidet er oppdatering av reguleringsbestemmelser, parkering og renovasjon.

Kartutsnitt - Varsel om oppstart - Hvitsten områderegulering

Offentlig ettersyn - Utvidelse av Vestby næringspark øst - Frist var 21. oktober 2022

Plan- og miljøutvalget har besluttet å legge ovennevnte detaljregulering ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 12-10.

Planforslaget omfatter gnr. 81 bnr. 28, hvor det foreslås regulert 164 765 m2 næringsareal, i tillegg til vegetasjonsskjerm og vegarealer. Hensikten med reguleringsplanarbeidet er å tilrettelegge for næringsbebyggelse. Planforslaget legger opp til at det kan etableres bygg med opptil tillatte høyde på maks 25 meter i N2 og maks 30 meter i N1 i plankartet. Innenfor planområdet er det en svært viktig amfibielokalitet. Denne skal fylles igjen som følge av tiltaket, og det er etablert tre nye dammer på svært lovende lokaliteter ved Ødemørk.

Offentlig ettersyn. Utvidelse av Vestby næringspark øst.

Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering for Hellerud - Frist var 22. august 2022

På vegne av tiltakshaver Hellvik Hus Follo Eiendomsutvikling varsles det i henhold til plan- og bygningsloven §12-8 oppstart av detaljregulering for Hellerud. Planen fremmes som en privat reguleringsplan hvor Arealtek AS er engasjert til å utarbeide planen.

Planområdet ligger litt nordøst for Vestby sentrum. Området som skal bygges ut består av deler av gbnr. 12/9 og gbnr. 11/23.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for sentrumsnære boliger. Området er ikke tidligere regulert. Planområde er ca. 5 daa. Planen vil legge til rette for småhusbebyggelse i to etasjer. Atkomst til nytt boligområde blir via Gamle Solevei.

Planavgrensning - Detaljregulering for Hellerud

Varsel om oppstart av revidering av Vestby kommunes sykkelstrategi. Frist for merknader var 30. juni 2022

Vestby kommune starter arbeidet med revidering av sykkelstrategien.

I 2019 ble sykkelstrategien for Vestby kommune med tilhørende handlingsdel vedtatt. Bakgrunnen for sykkelstrategien var at sykkelstrategien var et av tiltakene i kommunedelplan for klima og energi 2018-2029. Kommunestyret vedtok også 19.03.2018 at kommunen skulle søke om å bli med i sykkelbyordningen. Kommunen må ha en vedtatt sykkelstrategi for å bli tatt opp i sykkelbyordningen. 

Vestby kommune. Foto: Vida

Offentlig ettersyn – Detaljregulering for Pepperstad Skog Nord - Gnr 6 Bnr 205. Frist var 01. juli 2022

Plan- og miljøutvalget har besluttet å legge forslag til detaljregulering ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven.

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av det siste boligområdet på Pepperstad i Vestby kommune. Planområdet er på totalt 151 da, av dette er 128 da området Pepperstad skog nord (6/205) mens det resterende er gang-/sykkelvei langs Hvitstenveien. Det planlegges å bygge en dagligvareforretning og opp til 139 boliger.

Kartutsnitt - Detaljregulering for Pepperstad Skog Nord