Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tidligere høringer og kunngjøringer

Kunngjøring av vedtak - Skoleveien 10 og 12 - Detaljregulering - Frist var 01. august 2023

Vestby kommunestyre har vedtatt ovennevnte detaljregulering. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.

Planen legger opp til å omregulere planområdet fra offentlig bebyggelse til frittliggende småhusbebyggelse og offentlig friområde. For gamle Son skole videreføres dagens bruk som enebolig. Dagens kontorbygg omgjøres til enebolig, og det legges opp til bygging av en ny enebolig i nord-vestre del av eiendommen. Areal for gangsti skilles ut og får et eget gårds- og bruksnummer. Det er lagt inn en hensynssone i friområdet G1 for å bevare store trær. Ettersom området ligger i et kulturmiljø av nasjonal interesse (NB!-område) er det lagt inn hensynssone bevaring kulturmiljø over hele planområdet. I tillegg videreføres vernet gamle Son skole har fra gjeldende plan.

Kartutsnitt - Kunngjøring av vedtak - Skoleveien 10 og 12 - Detaljregulering

Kunngjøring av vedtak - Sånergrenda 20 og 22 - Detaljregulering - Frist var 20. juli 2023

Vestby kommunestyre har vedtatt ovennevnte detaljregulering. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.

Planen omfatter tilrettelegging for utvikling av næringsbebyggelse på eiendommen Sånergrenda 20 og 22. Eiendommen har tidligere vært brukt som skolebygning for Såner ungdomsskole, og skal nå endre bruk til næring i form av lager- og håndverksvirksomhet med tilhørende kontorer. Planen tilrettelegger for bruksendring av eksisterende bygningsmasse, og etablering av nybygg på eiendommen.

Kartutsnitt - Offentlig kunngjøring - Sånergrenda 20 og 22 - Detaljregulering

Kunngjøring av vedtak - Adkomst Hølen skole - Detaljregulering - Frist var 20. juli 2023

Vestby kommunestyre har vedtatt ovennevnte detaljregulering. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.

Planen omfatter etablering av nye adkomster til Elverhøyveien 5A og 5B slik at skolegården til Hølen skole ikke lenger kan brukes som adkomstvei til disse boligene. Planforslaget legger opp til at adkomstene til Elverhøyveien 5A og 5B nå vil skje via Molvikveien og ikke via Store Strandgate, slik det er i dag. I tillegg til å etablere nye adkomster endres traseen for gang- og sykkelvei (GS1) som går gjennom skolegården og til Molvikveien for bedre linjeføring enn den har i dag.

Kartutsnitt - Kunngjøring av vedtak - Adkomst Hølen skole - Detaljregulering

Offentlig ettersyn - Terminal for avfallssug - Vestby sentrum - Detaljregulering - Frist var 08. september 2023

Plan- og miljøutvalget vedtok 12.06.2023 å legge planforslag for Terminaltomt for avfallssug Vestby sentrum ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens bestemmelser.

Vestby kommune har besluttet at renovasjonen i Vestby sentrum skal håndteres med et avfallssuganlegg. Dette planforslaget legger opp til at det kan etableres en avfallssugterminal sør for krysset Osloveien x Garderveien. Detaljreguleringen legger også opp til å etablere en trearmet rundkjøring i krysset Osloveien x Garderveien, hvor Osloveien i større grad følger dagens linjeføring enn gjeldende regulering. Planforslaget regulerer også deler av Garderveien opp til Sentrumsveien.

Kartutsnitt - Terminal for avfallssug - Detaljregulering

Mindre endring av reguleringsplan - Sole skog skole- og idrettsanlegg - Frist var 30. juni 2023

Plansjefen har 09.06.2023 fattet vedtak om mindre endring av reguleringsplan for Sole Skog skole- og idrettsanlegg.

I den mindre endringen av reguleringsplan for Sole Skog skole- og idrettsanlegg er det lagt til rette for en bedre trafikksituasjon for av- og påstigning for skolebarn i Solerunden ved Vestby skole og Vestby ungdomsskole. Endringen omhandler fjerning av fortauet på vestsiden av innkjøringen til Vestby arena for å utvide kjørebanen, samt tilrettelegge for kantstopp og etablering av busskur i ventesonen på den østlige siden av veien inn til Vestby Arena før «rundkjøringen». Endringen er blitt gjort i plankartet og i reguleringsbestemmelsene.

Kartutsnitt - Mindre endring av reguleringsplan - Sole skog skole- og idrettsanlegg

Varsel om utvidet planområde - Hvitsten områderegulering - Frist var 22. juni 2023

25.08.2022 ble det varslet oppstart for Hvitsten områderegulering. Underveis i planarbeidet har det blitt behov for å vurdere endret arealbruk utover varslet plangrense. Av denne grunn utvides nå planavgrensningen, i henhold til plan- og bygningsloven §12-8.

Utvidelsen i nord inkluderer deler av Thomas Olsens vei, innkjørselen til Emmerstadbukta, området ved Grendehuset, samt boligene langs Hvitstenveien.

I sør utvides planområdet for å inkludere innkjørselen til Emmerstadbukta. Dette gjøres for å legge til rette for et potensielt nytt renovasjonsareal.

Kartutsnitt - Utvidet planområde - Hvitsten områderegulering

Kunngjøring av vedtak - Detaljregulering - Gang- og sykkelvei Hobølveien - Frist var 15. juni 2023

Vestby kommunestyre har vedtatt ovennevnte detaljregulering. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.

Planen omfatter trasé for gang- og sykkelvei langs Hobølveien. Planen legger opp til gang- og sykkelvei på nordvestsiden av Hobølveien og strekker seg ca. 650 m fra krysset Vålerveien x Hobølveien og fram til avkjøringen til Gamle Hobølvei.

Kartutsnitt - Kunngjøring av vedtak - Detaljregulering - Gang- og sykkelvei Hobølveien

Kunngjøring av departementets vedtak - Vestby hyttepark II

Kommunal- og distriktsdepartementet har vedtatt detaljregulering for Vestby Hyttepark II. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-13 andre ledd.

Planen legger opp til en utbygging av 5 hytter med totalt 18 enheter, tilhørende parkering og viltgjerde mellom planområde og tilgrensede skog.

Departementets vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf. plan- og bygningslovens §12-13 fjerde ledd.

Plankart - Vestby hyttepark II

Offentlig ettersyn - Hellerud - Detaljregulering - Frist var 14. juli 2023

Plan- og miljøutvalget har besluttet å legge detaljregulering for Hellerud ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens bestemmelser.

Planforslaget omfatter gnr. 12, bnr. 132 og gnr. 11, bnr. 23. Det planlegges for 13 nye boliger, og i høringsperioden skal det jobbes med mulighet for gang- og sykkelforbindelse mot Haugveien.

Kartutsnitt - Offentlig ettersyn - Hellerud - Detaljregulering