Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tidligere høringer og kunngjøringer

Kunngjøring av vedtak – Møllestrøket – Detaljregulering– Frist var 14. mars 2024

Vestby kommunestyre har vedtatt ovennevnte detaljregulering. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.

Planforslaget omfatter feltene S10, S17 og S18 i Sentrumsplanen. Planområdet er avgrenset ved Osloveien i vest, Garderveien i øst og jernbanen i nord. I dag består området av dagligvarebutikk, Vestbytorget, arealer for salg av landbruksmaskiner, parkeringsplasser, samt jordbruksareal. Planen legger opp til utvikling av et større boligområde med blokkbebyggelse. Langs Mølleveien og deler av Garderveien skal det etableres næring i 1.etasje. Planforslaget vil ha et stort fokus på levende byrom og gater, og vil legge til rette for en utvikling med grønt preg og attraktive 1. etasjer. 

Det ble vedtatt en sykkelrundell med 7% stigning.

Kartutsnitt - Kunngjøring av vedtak - Møllestrøket - Detaljregulering

Kunngjøring av vedtak – Jomfru Møllers vei 12 – Detaljregulering – Frist var 14. mars 2024

Vestby kommunestyre har vedtatt ovennevnte detaljregulering. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.

Hensikten med denne planen er å legge til rette for utviklingen av rekkehus med totalt 10 boenheter på Pepperstad. Hvert av disse rekkehusene skal ha et eget privat utendørs oppholdsområde på omtrent 25 kvadratmeter, i tillegg til et mindre uterom ved inngangspartiet. I tillegg er det planlagt å etablere en felles lekeplass som vil være plassert i det nordøstlige hjørnet av eiendommen.

Kartutsnitt - Jomfru Møllers vei 12 - Detaljregulering

Offentlig ettersyn - Solskrenten - Detaljregulering - Frist var 05. april 2024

Plan- og miljøutvalget vedtok 04.12.2023 å legge planforslag for Solskrenten ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens bestemmelser.

Planområdet ligger rett bak bebyggelsen langs Storgata i Son sentrum. Planforslaget legger til rette for å etablere 4 boligenheter med tilhørende parkering på eiendommen Storgata 16B, samt adkomst over Storgata 18. Det legges også til rette for at bebyggelsen i Storgata 18 kan benyttes til boligformål. For å tilrettelegge for innkjøring til parkeringskjeller, foreslås det å omregulere ca. 22m2 av dagens friområde til boligformål.

Kartutsnitt - Solskrenten - Detaljregulering

Varsel om utvidet planavgrensning - Østbyhagen - Detaljregulering - Frist 19. september 2023

Gjennom arbeidet med deljregulering for Østbyhagen har det blitt behov for en utvidelse av planavgrensningen. Årsaken til utvidelse av planområdet er å sikre naturmangfoldet og storsalamandernes levekår i Østbydammen og vandringsmulighet til nærliggende dam, samt tilslutning av planlagt gang- og sykkelvei til eksisterende gang- og sykkelvei nett. Planområdet er utvidet og er nå på ca. 12 daa og omfatter i tillegg til de allerede varslede eiendommene, følgende eiendommer i Vestby kommune; gnr/bnr 9/395, 9/397 og 11/95.

Kartutsnitt - Utvidet planavgrensning - Østbyhagen - Detaljregulering

Kunngjøring av vedtak - Skoleveien 10 og 12 - Detaljregulering - Frist var 01. august 2023

Vestby kommunestyre har vedtatt ovennevnte detaljregulering. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.

Planen legger opp til å omregulere planområdet fra offentlig bebyggelse til frittliggende småhusbebyggelse og offentlig friområde. For gamle Son skole videreføres dagens bruk som enebolig. Dagens kontorbygg omgjøres til enebolig, og det legges opp til bygging av en ny enebolig i nord-vestre del av eiendommen. Areal for gangsti skilles ut og får et eget gårds- og bruksnummer. Det er lagt inn en hensynssone i friområdet G1 for å bevare store trær. Ettersom området ligger i et kulturmiljø av nasjonal interesse (NB!-område) er det lagt inn hensynssone bevaring kulturmiljø over hele planområdet. I tillegg videreføres vernet gamle Son skole har fra gjeldende plan.

Kartutsnitt - Kunngjøring av vedtak - Skoleveien 10 og 12 - Detaljregulering

Kunngjøring av vedtak - Adkomst Hølen skole - Detaljregulering - Frist var 20. juli 2023

Vestby kommunestyre har vedtatt ovennevnte detaljregulering. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.

Planen omfatter etablering av nye adkomster til Elverhøyveien 5A og 5B slik at skolegården til Hølen skole ikke lenger kan brukes som adkomstvei til disse boligene. Planforslaget legger opp til at adkomstene til Elverhøyveien 5A og 5B nå vil skje via Molvikveien og ikke via Store Strandgate, slik det er i dag. I tillegg til å etablere nye adkomster endres traseen for gang- og sykkelvei (GS1) som går gjennom skolegården og til Molvikveien for bedre linjeføring enn den har i dag.

Kartutsnitt - Kunngjøring av vedtak - Adkomst Hølen skole - Detaljregulering

Kunngjøring av vedtak - Sånergrenda 20 og 22 - Detaljregulering - Frist var 20. juli 2023

Vestby kommunestyre har vedtatt ovennevnte detaljregulering. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.

Planen omfatter tilrettelegging for utvikling av næringsbebyggelse på eiendommen Sånergrenda 20 og 22. Eiendommen har tidligere vært brukt som skolebygning for Såner ungdomsskole, og skal nå endre bruk til næring i form av lager- og håndverksvirksomhet med tilhørende kontorer. Planen tilrettelegger for bruksendring av eksisterende bygningsmasse, og etablering av nybygg på eiendommen.

Kartutsnitt - Offentlig kunngjøring - Sånergrenda 20 og 22 - Detaljregulering

Offentlig ettersyn - Terminal for avfallssug - Vestby sentrum - Detaljregulering - Frist var 08. september 2023

Plan- og miljøutvalget vedtok 12.06.2023 å legge planforslag for Terminaltomt for avfallssug Vestby sentrum ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens bestemmelser.

Vestby kommune har besluttet at renovasjonen i Vestby sentrum skal håndteres med et avfallssuganlegg. Dette planforslaget legger opp til at det kan etableres en avfallssugterminal sør for krysset Osloveien x Garderveien. Detaljreguleringen legger også opp til å etablere en trearmet rundkjøring i krysset Osloveien x Garderveien, hvor Osloveien i større grad følger dagens linjeføring enn gjeldende regulering. Planforslaget regulerer også deler av Garderveien opp til Sentrumsveien.

Kartutsnitt - Terminal for avfallssug - Detaljregulering