Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tidligere høringer og kunngjøringer

Planoppstart for revidering av områderegulering og finansieringsmodellen for Vestby sentrum. Frist var 15. juli 2021

Vestby kommune varsler i henhold til plan- og bygningsloven §§12-2 og 12-8 om oppstart av revidering av områderegulering av Vestby sentrum og finansieringsmodellen.

Områdereguleringsplanen for Vestby sentrum ble endelig vedtatt i kommunestyret (K 113/16) den 09.12.2016.

Områdereguleringsplanen er et viktig verktøy for kommunes visjon, og den fremtidige utviklingen av Vestby sentrum.  

Kart vedr planoppstart for revidering av områderegulering og finansieringsmodellen for Vestby sentrum.

Oppstart og offentlig ettersyn av planprogram – kommunedelplan for naturmangfold. Frist var 18. juni 2021

Vestby kommune starter nå arbeidet med å utarbeide en kommunedelplan etter plan- og bygningsloven.

Hovedmålsettingen for planen er å styrke natur- og artsmangfoldet og ta vare på naturen i Vestby gjennom bærekraftig forvaltning og god arealforvaltning. Tapet av naturmangfold skal stanses. Kommunen skal ha en kunnskapsbasert forvaltning av naturmiljøet som grunnlag for nødvendige beslutninger og målrettede tiltak. Vi ønsker først og fremst å unngå negativ påvirkning, deretter avbøte, restaurere og i siste instans kompensere. 

Vestby kommune starter nå arbeidet med å utarbeide kommunedelplan for naturmangfold. Illustrasjonsfoto

Offentlig ettersyn. Ny vei Asko. Sole skog. Detaljregulering. Frist var 28. februar 2021

Plan- og miljøutvalget har besluttet å legge forslag til detaljregulering ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven. 

Ny vei mellom Asko og Sole skog ble vedtatt i Kommuneplan for Vestby 18.3.2019. Veien ønskes etablert mellom Osloveien og Garderveien over Sundby. Den nye veien er for trafikk til og fra Sole skog og Garder. Hensikten er å bedre trafikkavviklingen i planlagt rundkjøring ved krysset Garderveien x Osloveien. 

Kartutsnitt ny vei Asko - Sole skog
1