Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tidligere høringer og kunngjøringer

Offentlig ettersyn - Områdereguleringsplan for Kolås. Frist var 13. mai 2022

Plan- og miljøutvalget har besluttet å legge forslag til områderegulering ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven.

Formålet med områdereguleringen er å omgjøre Kolås fra fritidsbebyggelse til boligbebyggelse. Det skal også etableres gang- og sykkelveg eller en fortausløsning langs Kolåsveien for å sikre adkomst til Son sentrum for myke trafikanter.

Kartutsnitt. Områdereguleringsplan for Kolås.

Offentlig ettersyn - Brannsikringsplan for tett trehusbebyggelse Son. Frist var 21. april 2022.

Formannskapet har den 09.03.2022 besluttet å legge revisjon av Brannsikringsplan for tett trehusbebyggelse Son ut til offentlig ettersyn. Brannsikringsplanen er ikke hjemlet i lov eller forskrift og påfører ikke plikter eller rettigheter til eiendommer innenfor planområdet. Det forventes likevel at de beslutninger som følger av vedtatt plan i kommunestyret blir fulgt opp og gjennomført.

Storgata i Son

Varsel om oppstart av planarbeid. Detaljregulering for Sønsteby-Deli. Frist var 24. februar 2022.

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av næringsområde.

Planområdet er både i kommuneplan for Vestby kommune avsatt til Næringsvirksomhet og Andre typer bebyggelse og anlegg.

Detaljreguleringen er i tråd med gjeldende kommuneplan. Det vurderes at tiltaket ikke får vesentlige konsekvenser for miljø eller samfunn, og faller ikke inn under § 6, § 7 eller § 8 i forskriften. Planen inneholder ikke tiltak nevnt i vedlegg I eller II.

Foreslått plangrense er vist i vedlagte kart.

Detaljregulering. Sønsteby-Deli.

Mindre endring av reguleringsplan for Hvitsten. Fjerning av felles avkjørsel FA9 og justeringer av formålsgrense i Bryggeveien. Frist var 31. januar 2022.

Plansjefen har 17.12.2021 fattet vedtak om mindre endring av reguleringsplan for Hvitsten.

Endringen omfatter fjerning av regulert veiformål for felles avkjørsel FA9, samt mindre justeringer av formålsgrense mellom bebyggelse og friområde i Bryggeveien.

Det er kun gjort endringer i plankartet, bestemmelser er ikke endret.

Mindre endring av reguleringsplan. Fjerning av felles avkjørsel FA9 og justeringer av formålsgrense i Bryggeveien. Hvitsten.