Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tidligere høringer og kunngjøringer

Pepperstad nord. Varsel om oppstart av planarbeid. Detaljregulering. Frist var 15. oktober 2021

På vegne av OBOS Block Watne AS varsles det om igangsetting av detaljregulering av gnr. 6 bnr. 205 mfl. i henhold til plan- og bygningslovens §12-8.

Planområdet som skal bygges ut er på 124 daa, og ligger på Pepperstad nord ved Hvitstenveien. 
Arealet er avsatt til fremtidige boliger i kommuneplanen og omfattes av områderegulering for Pepperstad nord. Planområdet inkluderer i tillegg 3 - 4 alternative løsninger for gang- og  sykkelvei frem til eksisterende gang- og sykkelløsninger som går videre til Vestby sentrum. Endelig avgrensning av planområdet vil bli gjort i planprosessen.

 

Avgrensning for det igansatte planarbeidet er markert med sort stiplet linje

Varsel om planoppstart. Trekanten. Vestby sentrum. Frist var 30. august 2021

I henhold til Plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for «Trekanten», planlD 0294. Planområdet er på ca. 40,2 daa, og omfatter gnr/bnr 11 /83, 11/82,11 /29, 11/42,161 /19, 11/12, 9/2, 8/591, 8/353, 161/24, 11 /30 i Vestby kommune. Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet.

Varsel om planoppstart. Trekanten. Vestby sentrum.

Planoppstart for revidering av områderegulering og finansieringsmodellen for Vestby sentrum. Frist var 15. juli 2021

Vestby kommune varsler i henhold til plan- og bygningsloven §§12-2 og 12-8 om oppstart av revidering av områderegulering av Vestby sentrum og finansieringsmodellen.

Områdereguleringsplanen for Vestby sentrum ble endelig vedtatt i kommunestyret (K 113/16) den 09.12.2016.

Områdereguleringsplanen er et viktig verktøy for kommunes visjon, og den fremtidige utviklingen av Vestby sentrum.  

Kart vedr planoppstart for revidering av områderegulering og finansieringsmodellen for Vestby sentrum.
1 | 2