Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tidligere høringer og kunngjøringer

Vedtatt detaljregulering – Kulturkvartalet. Frist 9. oktober 2020

 
Vestby kommunestyre har vedtatt detaljregulering etter plan- og bygningsloven. 
 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av Vestby kommunes nye kulturbygg med bibliotek, scene, øvingslokaler, cafe/servering, kontorer, parkering for sykkel og bil, og etablering av Rådhusparken samt gangarealer rundt kulturhuset.
 
Nærmere opplysninger om planen i vedleggene. 
Utsnitt Kulturkvartalet

Vedtatt mindre endring - Berg. Frist 24. juli 2020

Plansjefen har vedtatt mindre endring av reguleringsplan for Berg etter plan- og bygningsloven §12-14.

Formålet med den mindre endringer var å legge til rette for byggingen av boliger. Det er gjort to endringer i plankartet. Den ene endringer er at snuhammer i enden av VEG1  flyttes mot vest og felles avkjørsel FA5 fjernes. Den andre endringer er at det legges til et areal for trafo/pumpestasjon på eiendom gnr. 58 bnr. 28.

Vedtatt mindre endring - Berg, kartopplysninger

Vedtatt mindre endring - Norwegian Outlet Frist 24. juli 2020

Plansjefen har vedtatt mindre endring av reguleringsplan for Norwegian Outlet etter plan- og bygningsloven §12-14.

Mindre endringer ble gjennomført for å lage en bedre logistikkløsning for levering av varer til Oslo Fashion Outlet. Det er gjennomført endringer i plankartet og bestemmelsene.

Norwegian Outlet

Vedtatt detaljregulering – Helgemyren massemottak. Frist 21. juli 2020

Vestby kommunestyre har vedtatt detaljregulering etter plan- og bygningsloven. 

Planen omfatter planlagt massemottak for rene masser på gnr. 111 bnr. 3 og gnr. 113 bnr 6. Planområdet er på omlag 70 dekar (daa) der formålet er håndtering av overskuddsmasser. Det planlegges et mottak av 350000m3 rene gravemasser over en periode på maksimalt 10 år. 

19_01608-58 Vedlegg 5 - Kartutsnitt annonse - Helgemyren massemottak 930067_1_1

Vedtatt detaljregulering – Sole Skog B12 og B13. Frist 23. juli 2020

Vestby kommunestyre har vedtatt detaljregulering etter plan- og bygningsloven.

Planområdet ligger ved Fallentinhøyden utenfor Vestby sentrum. Formålet med planen er en omregulering av gjeldende reguleringsplan for området. Reguleringsplanen legger opp til utbyggingen av boligbebyggelse med nærliggende friområder og lekeplasser.  

Nærmere opplysninger om planen finner du i vedleggene nedenfor. 

Reguleringsplan Sole skog B12 og B13_400x574

Vedtatt detaljregulering – Såner brannstasjon. Frist 18. juni 2020

Vestby kommunestyre har vedtatt detaljregulering etter plan- og bygningsloven. 

Planområdet ligger i Såner, i krysset mellom Vålerveien og Hobølveien. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av ny brannstasjon med tilhørende adkomst, parkering, oppstillingsplass for brannbil og øvrige utearealer. 

Nærmere opplysninger i vedlagte dokumenter nedenfor. 

Kartutsnitt Såner brannstasjon

Offentlig ettersyn – detaljregulering – Kulturkvartalet. Frist 19. juni 2020

Plan- og miljøutvalget har besluttet å legge forslag til detaljregulering ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven. 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av Vestby kommunes nye kulturbygg med bibliotek, scene, øvingslokaler, cafe/servering, kontorer, parkering for sykkel og bil, og etablering av Rådhusparken samt gangarealer rundt kulturhuset. 

Nærmere opplysninger om planforslaget finner du i vedleggene nedenfor.  

Kulturkvartalet Foto_L2-Arkitekter
1