Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tidligere høringer og kunngjøringer

Varsel om oppstart - S8 - Vestby sentrum Detaljregulering - Frist var 25. mai 2023

På vegne av Vestby Sentrum Holding AS varsler Studio Lon AS oppstart av detaljregulering for felt S8 i Vestby sentrum. Planområdet omfatter hele gnr/bnr. 9/546, deler av gnr/bnr. 9/547 (begge tidligere del av gnr/bnr. 9/77), samt tilliggende vegareal på gnr/bnr. 161/19 og 10/23. Planområdets størrelse er på 3,6 daa.

Kartutsnitt - Varsel om oppstart - S8 - Vestby sentrum - Detaljregulering

Varsel om oppstart - Overføringsledning fra Brevik til Fuglevik renseanlegg - Detaljregulering - Frist var 26. mai 2023

På vegne av MOVAR IKS, varsler COWI AS oppstart av detaljregulering for Overføringsledning fra Brevik til Fuglevik renseanlegg (RA) i Vestby og Moss kommune. Bakgrunnen for prosjektet er at Statsforvalteren i Oslo og Viken har pålagt MOVAR IKS oppgradering av renseanleggene som mottar avløpsvann fra Moss, Våler og søndre del av Vestby kommune. Overføringsanlegget vil gi en trygg og driftssikker overføring av avløp de neste 100 år. Traseen går hovedsakelig i sjø med landtak og trase på land ved Brevik, Kambo og Fuglevik. Pumpestasjonen på Brevik skal utvides med ny pumpestasjon ved siden av, og i tilknytning eksisterende stasjon.

Kartutsnitt - Varsel om oppstart - Overføringsledning fra Brevik til Fuglevik renseanlegg - Detaljregulering

Varsel om oppstart - Solskrenten - Detaljregulering - Frist var 18. mai 2023

På vegne av forslagsstiller Bjørlien Eiendom AS, varsler Kvarts arkitekter oppstart av reguleringsplan for Solskrenten. Planområdet innebærer Storgata 16B og 18, gnr/bnr 160/218 og 160/31. 

Begge eiendommer tenkes regulert til boligformål med mulighet for næring i førsteetasje. Hensikten med arbeidet er å regulere tomt 160/218 for å bygge 4-5 boligenheter, ev. forretning, med tilhørende parkering på eiendommen. For tomt 160/31 planlegges det bolig, ev. forretning, og kjøreadkomst til begge eiendommer.

Kartutsnitt - Solskrenten - Detaljregulering

Kunngjøring av vedtak - Detaljregulering - Pepperstad nord Gnr 6 Bnr 205 - Frist var 11. mai 2023

Vestby kommunestyre har vedtatt ovennevnte detaljregulering. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.

Planen omfatter utbygging av siste boligområdet på Pepperstad i Vestby kommune. Planen legger opp til 139 nye boliger, en dagligvareforretning og etablering av gang- og sykkelvei langs Hvitstenveien. Planen legger også til rette for opparbeidelse av oppgradert bussholdeplass på Hannestadtoppen og i Johan Herman Wessel vei.

Plankart - Kunngjøring av vedtak - Detaljregulering - Pepperstad nord

Varsel om oppstart - Støttumveien 7 (B6) - Detaljregulering - Frist var 12. mai 2023

På vegne av Vestby Boligutvikling II AS, varsler Civitas AS oppstart av detaljregulering for Støttumveien 7 (B6) i Vestby sentrum med tilliggende veiarealer i Støttumveien og Støttumkroken. Varslingsområdet utgjør 30 dekar. Foreslått utbyggingsområde samsvarer med felt B6 i områdereguleringen for Vestby sentrum. Følgende eiendommer er omfattet av varselet:
Gnr/bnr. 8/64, 5, 15, 36, 37, 546, 547, 548, 171/1.

Kartutsnitt - Støttumveien 7 (B6) - Detaljregulering

Kunngjøring av vedtak - Områderegulering - Kolås - Frist var 01. mai 2023

Vestby kommunestyre har vedtatt ovennevnte områderegulering. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.

Planen omfatter omgjøring av fritidsbebyggelse til boligbebyggelse, samt noe ny bebyggelse. Planen legger opp til en frittliggende boligbebyggelse med minste tomtestørrelse på 1500 m2 og opparbeidelse av gang- og sykkelvei langs Kolåsveien.

Kartutsnitt - Kunngjøring av vedtak - Områderegulering - Kolås

Mindre endring av reguleringsplan - Boliger Son golfbane - Frist var 28. april 2023

Plansjefen har 31.03.2023 fattet vedtak om mindre endring av reguleringsplan for Boliger Son golfbane.

I denne mindre endringen av reguleringsplan for Boliger Son golfbane justeres veiføringen på Kjøvangveien etter eksisterende veiføring fra det regulerte boligområdet til Kolåsveien. Veien endres slik at den følger dagens veiføring med tilhørende grøft, samt gang og sykkelvei på 2,5 meter bredde på sydsiden av Kjøvangveien. Endringer er blitt gjort i plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse.

Kartutsnitt - Mindre endring av reguleringsplan - Boliger Son golfbane

Offentlig ettersyn - Detaljregulering - Adkomst Hølen skole - Frist var 18. mai 2023

Plan- og miljøutvalget har besluttet å legge forslag til detaljregulering ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven.

Formålet med planen er å sikre en bilfri skolegård i tilknytning til nye Hølen skole, samt å følge opp tiltak vedtatt i kommunens trafikksikkerhetsplan for Hølen. Dette innebærer å regulere ny adkomstvei ved å forlenge Molvikveien over gnr. 144 bnr. 34 til Elverhøyveien 5a og 5b, slik at skolegården til Hølen skole ikke lenger kan brukes som adkomstvei til disse boligene.

Kartutsnitt - Detaljregulering - Adkomst Hølen skole

Offentlig ettersyn - Møllestrøket - Detaljregulering - Frist var 13. april 2023

Plan- og miljøutvalget har besluttet å legge ovennevnte detaljregulering ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens bestemmelser.

Planforslaget omfatter feltene S10, S17 og S18 i områdereguleringen for Vestby sentrum. Planen legger opp til at det utvikles et større boligområde med mulighet for ca. 600 boliger og rundt 6000 m2 med næringslokaler. Langs Mølleveien og deler av Garderveien skal det etableres næring i 1.etasje. Planen vil også regulere tilstøtende veisystem med forslag til ny rundkjøring i Osloveien x Garderveien.

Kartutsnitt - Møllestrøket - Detaljregulering